(10.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovoluji si vám jako předkladatel přednést důvody zpracování a předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl zpracován na základě návrhu plánu legislativních prací vlády z roku 2010 a pro rok 2011 naplňuje usnesení vlády České republiky číslo 1381 ze dne 12. prosince 2007, v němž vláda schválila legislativní a technickoorganizační opatření ke zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice.

Cílem novely zákona je zpřehlednění a zjednodušení právní úpravy ochrany utajovaných informací. Novela zjednodušuje bezpečnostní řízení pro účastníka a snižuje jeho zátěž tím, že významně redukuje údaje uváděné účastníkem řízení v dotazníku včetně snížení rozsahu údajů, jejichž změny bude povinen držitel osvědčení nebo dokladu oznamovat. Návrh též zkracuje lhůty pro provedení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení.

Dále má tento návrh za cíl snížit administrativní zátěž podnikatele. Zjednodušením přístupu podnikatele k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené" bez bezpečnostního řízení dojde k podstatnému snížení administrativní zátěže podnikatele a k odstranění nákladů podnikatele spojených s účastí v bezpečnostním řízení. Splnění podmínek přístupu bude podnikatel deklarovat jednoduchým prohlášením.

Třetím cílem této novely je harmonizace počtu podávaných žádostí s faktickou potřebou přístupu k utajovaným informacím. Tento cíl bude naplňován tím, že Národní bezpečnostní úřad nebude zahajovat bezpečnostní řízení v případech řádně neodůvodněné žádosti, nebo toto řízení zastaví, pokud pominou důvody žádosti. Počet žádostí o vydání osvědčení podnikatele by měl být omezen také zavedením nového postupu, který umožní Národnímu bezpečnostnímu úřadu posuzovat před zadáním veřejné zakázky nebo koncesním řízením hledisko oprávněnosti kvalifikačního požadavku zadavatele, aby uchazeč o veřejnou zakázku byl držitelem osvědčení podnikatele. K naplnění tohoto cíle má přispět i zpoplatnění žádosti podnikatele o bezpečnostní řízení o vydání osvědčení podnikatele pro vyšší stupeň utajení ve výši pěti nebo deseti tisíc korun v návaznosti na formu přístupu podnikatele k utajované informaci. Proto se novelizuje i zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Zdeněk Boháč. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 280 chci uvést několik základních informací a doplnit pana premiéra k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

O co jde zejména v předkládaném zákoně. Návrh, jak je předložen, povede ke zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice. Vzpomenu pět základních tezí či oblastí navrhovaného tisku: snížit administrativní zátěž účastníka bezpečnostního řízení, zkrátit dobu bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a podnikatele, snížit počet žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby a podnikatele, zvýšení efektivity boje proti korupci a zjednodušení stávající právní úpravy.

K první oblasti. Snížení administrativní zátěže účastníka bezpečnostního řízení se v návrhu provádí snížením rozsahu údajů v dotazníku požadovaných od účastníka bezpečnostního řízení. Rovněž dochází ke snížení rozsahu údajů, jejichž změny je povinen držitel osvědčení oznamovat. Národní bezpečnostní úřad se navíc zmocňuje prováděcím právním předpisem omezit rozsah hlášení těchto změn a formu jejich doložení. Snížení spočívá i v omezení nutnosti dokládat skutečnosti uvedené v dotazníku originály písemností nebo jejich ověřenými kopiemi. Naplňuje se tak princip, že informace v držení státních orgánů není nutné požadovat od občanů, resp. podnikatelů, ale Národní bezpečnostní úřad, který toto řízení vede, si je vyžádá přímo od orgánů státu, který je spravuje.

K oblasti druhé. Návrh zkracuje dobu bezpečnostního řízení, které je vedeno Národním bezpečnostním úřadem o žádosti fyzické osoby u stupně utajení "důvěrné", na dva měsíce, tam se jedná o zkrácení o jeden měsíc, "tajné" na šest měsíců, zkrácení o tři měsíce, a u stupně utajení "přísně tajné" na devět měsíců, tedy zase zkrácení o tři měsíce. Rovněž dochází ke zkrácení lhůt v rámci bezpečnostního řízení vedeného k osvědčení podnikatele, a to pro stupeň utajení "tajné" je lhůta zkrácena o jeden měsíc a pro stupeň utajení "přísně tajné" o dva měsíce. Navrhovaná úprava tak zrychlí bezpečnostní řízení a v konečném důsledku umožní rychlejší přístup prověřované osoby nebo podnikatele k utajovaným informacím.

Ke třetí oblasti. Cíl snížení počtu žádostí o vydání osvědčení fyzické osobě je v návrhu naplněn podrobnější úpravou zdůvodnění žádosti o vydání osvědčení fyzické osobě. Napravuje se nedostatek současné právní úpravy, podle níž nemusí písemné zdůvodnění nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci obsahovat konkrétní zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci. Národní bezpečnostní úřad se proto zmocňuje stanovit rozsah tohoto odůvodnění v prováděcím právním předpisu. Snížení počtu žádostí o vydání osvědčení podnikatele je naplněno změnou podmínek přístupu podnikatele ke stupni utajení "vyhrazené". Národní bezpečností úřad již nebude provádět bezpečnostní řízení o vydání osvědčení podnikatele pro stupeň utajení "vyhrazené" a podnikatel bude mít přístup k takovým utajovaným informacím jen na základě vlastního písemného prohlášení, že je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací, které předá tomu, kdo mu bude utajované informace poskytovat.

Ke čtvrté oblasti. V oblasti boje proti korupci se navrhuje přesun určitých bezpečnostních rizik jak u fyzických osob, tak u podnikatelů z fakultativně obligatorních rizik, to jsou tzv. nepřiměřené majetkové poměry fyzických osob a vyloučení společnosti s nejasnou majetkovou strukturou, podnikatel má akcie na majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované.

Dále bude Národní bezpečnostní úřad efektivněji kontrolovat výběrová řízení, u kterých se vyskytují utajované informace. Tímto opatřením dojde k významnému snížení možnosti podřadit pod režim utajovaných informací i ty zakázky, které by svým obsahem pod režim utajovaných informací nespadaly. Národní bezpečnostní úřad věc posoudí a případné nedostatky poskytne k dalšímu postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

K páté tezi. Další navrhované změny odstraní dosavadní aplikační problémy a reagují na vědeckotechnický vývoj v oblasti informačních a komunikačních systémů a ve svém důsledku rovněž přispívají ke zjednodušení právní úpravy v oblasti utajovaných informací.

Dámy a pánové, neprovedení navrhované novelizace znamená především riziko nadbytečného podávání žádostí o vydání osvědčení a dokladu, a tedy riziko neefektivního provádění bezpečnostního řízení, což představuje rovněž riziko neefektivního nakládání veřejných prostředků na provádění bezpečnostních řízení. Dalším významným rizikem je zatěžování účastníků bezpečnostního řízení, jak fyzických osob, tak i podnikatelů, uváděním a dokládáním nadbytečného množství informací.

Pracovní návrh novelizace byl diskutován se státními orgány spolupracujícími na provádění bezpečnostního řízení, ať už to byly zpravodajské služby, Policie České republiky, Ministerstvo vnitra či Ministerstvo obrany, i se zástupci podnikatelských subjektů, které mají přístup k utajovaným informacím.

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu novely zákona je Národní bezpečnostní úřad, který bude rovněž odpovědný za implementaci regulace v rámci výkonu státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti bezpečnostní způsobilosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP