Začátek schůze Poslanecké sněmovny
26. dubna 2011 ve 14.04 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala a sdělila vám, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 14. dubna letošního roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 15. dubna.

Prosím nejprve, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Zatím oznamuji, že náhradní kartu má pan poslanec Jiří Paroubek, a to náhradní kartu číslo 8, paní poslankyně Hana Orgoníková bude disponovat náhradní kartou číslo 12.

Zároveň bych - (odmlka pro značný ruch v sále) - chtěla znovu říci, že už jsme zahájili schůzi. A je-li schůze zahájena, prosím tedy, aby všichni byli ve svých lavicích a věnovali pozornost průběhu této úvodní části naší schůze.

Pan poslanec Jan Bauer má náhradní kartu číslo 15.

Teď bych chtěla mezi námi přivítat nové členy vlády. Vítám tedy mezi námi ministra vnitra Jana Kubiceho. Vítám též ministra dopravy Radka Šmerdu. Dobrý den. (Potlesk. Někteří poslanci v lavicích povstávají.)


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 16. schůze, dovolte mi, abych vám také připomněla, že 25. března tohoto roku se vzdal svého poslaneckého mandátu Martin Pecina. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky a jedním z těchto ústavních kroků je slib nového poslance.

Požádám tedy předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci. Dne 25. března 2011 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu poslanci Martinu Pecinovi, a to prohlášením osobně na schůzi Poslanecké sněmovny. Týž den tedy ze zákona vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu Českého republiky panu Jiřímu Dienstbierovi, narozenému 27. května 1969.

Dne 26. března 2011 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu poslanci Jiřímu Dienstbierovi, a to okamžikem jeho zvolení senátorem Senátu Parlamentu České republiky podle ustanovení § 6 písm. f) zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miroslavu Svobodovi, narozenému 30. 3. 1962.

Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 51, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Martinu Pecinovi. Současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jiří Dienstbier, jemuž dne 25. března 2011 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny.

Dále pak mandátový a imunitní výbor na své schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 52, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance panu Jiřímu Dienstbierovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Miroslav Svoboda, jemuž dne 26. března 2011 mandát poslance Parlamentu České republiky vznikl.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Miroslav Svoboda poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance.

(Všichni v sále povstávají.)

Já s dovolením přečtu slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanec Svoboda podáním ruky předsedkyni Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládá slib. Potlesk.)

Děkuji paní předsedkyni a blahopřeji panu poslanci Svobodovi ke zvolení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené kolegyně a kolegové, dovolte také mně, abych mezi námi uvítala našeho staronového kolegu pana poslance Miroslava Svobodu, popřála mu, aby se mu dařilo v jeho práci. Mnoho úspěchů tedy přeji.

 

A můžeme pokračovat v tom, co ještě musíme v této úvodní fázi učinit, a je to nejprve určení ověřovatelů této schůze. Dovolte, abych vám navrhla, aby ověřovateli byl pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Marta Semelová. Má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze Poslanecké sněmovny?

Pokud není, zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se, kdo je pro, aby se ověřovateli této schůze stali pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Marta Semelová. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 184, pro 171, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Davida Kádnera a poslankyni Martu Semelovou.

 

Tím jsme, dámy a pánové, splnili vše nutné pro zahájení 16. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní 16. schůzi přerušuji a ve 14 hodin 30 minut bude zahájena 17. schůze Sněmovny.

 

(Schůze přerušena ve 14.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP