(10.50 hodin)
(pokračuje Urban)

XIII. K Čl. I bodu 126:

V § 67a odst. 12 se slova "prodloužené podle odstavce 10" nahrazují slovy "prodloužené podle odstavce 11".

Odůvodnění: Jedná se o opravu odkazu, kdy úpravu dané lhůty obsahuje odstavec 11 tohoto ustanovení, a nikoliv odstavec 10.

XIV. K Čl. I bodu 141:

V bodu 141 se slova "až 91e" nahrazují slovy "až 91a".

Odůvodnění: Jedná se o úpravu v souladu s legislativními pravidly vlády, kdy § 90 až 91a zákon 458/2000 Sb., v platném znění, již obsahuje, a jsou tedy nahrazovány; zbylé § 91b až 91d se zavádějí nově. Takto upravený bod bude obsahovat již pouze § 90, 91 a 91a.

XV. K Čl. I bodu 141:

V § 91a odst. 4 se slova "písm. r)" nahrazují slovy "písm. s)".

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v ustanovení § 91a odst. 1 došlo k doplnění nové skutkové podstaty označené jako písmeno c), došlo k posunutí dalších skutkových podstat a toto posunutí je třeba zohlednit rovněž v ustanovení § 91a odst. 4 a původní písmeno r) nově označit jako s).

XVI. K Čl. I - nový bod:

Vkládá se nový bod 141a, který zní: "Za § 91a se vkládají nové § 91b až 91d, které včetně nadpisů znějí:"

Odůvodnění: Jedná se o nová ustanovení, kdy pro soulad postupu s legislativními pravidly vlády je vhodné využít nového novelizačního bodu. Znění § 91b až 91d se tedy přesouvá z bodu 141 do bodu 141a.

XVII. K Čl. I - nový bod:

Vkládá se nový bod 147a, který zní: V § 96 odstavec 2 zní: "V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem se ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu nepoužije."

Odůvodnění: Jedná se o změnu v souladu s legislativními pravidly vlády, kdy § 96 odst. 2 je měněn (nahrazován), nikoliv nově vkládán. Z toho důvodu je vhodné postupovat cestou samostatného novelizačního bodu s vhodnější formulací.

XVIII. K Čl. I bodu 148:

V bodu 148 se slova "za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:" nahrazují slovy "za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

Odůvodnění: Jedná se o úpravu v souladu s legislativními pravidly vlády.

XIX. K Čl. I bodu 148:

V § 96 odst. 3 se slova "podle § 17 odst. 5 tohoto zákona" nahrazují slovy "podle § 17 odst. 7".

XX. K Čl. I bodu 163:

V bodu 163 se slova "čárkou a se doplňují" nahrazují slovy "čárkou a doplňují se".

Odůvodnění: Jazyková úprava textu.

XXI. K Části II až IV:

Články IV, V, VI a VII se označují jako články III, IV, V a VI.

Odůvodnění: Jedná se úpravu číslování článků tak, aby odpovídalo zásadám obsaženým v legislativních pravidlech vlády.

 

B. Technická úprava pozměňovacích návrhů podaných na 2. čtení - poslanec Rádl:

Pozn.: Tyto návrhy je nutné podávat svým jménem (s poslanci Rádlem a Krátkým to bylo toto projednáno)

1. K pozměňovacímu návrhu poslance Rádla - C.6.: V pozměňovacím návrhu označeném C.6. se slova "17b odst. 8" nahrazují slovy "17b odst. 11".

2. K pozměňovacímu návrhu poslance Rádla - C.7.: V pozměňovacím návrhu označeném C. 7. se slova "a v § 17b odst. 7" nahrazují slovy "a v § 17b odst. 10".

C. Technická úprava pozměňovacích návrhů podaných ve 2. čtení - poslanec Krátký:

1. K pozměňovacímu návrhu poslance Krátkého - H.3.: V pozměňovacím návrhu označeném H.3. se slova "bodu 21" nahrazují slovy "bodu 28".

2. K pozměňovacím návrhům poslance Krátkého - H.5. až H.9.: V pozměňovacích návrzích označených H.5., H.6., H.7., H.8. a H.9. se slova "bodu 117" nahrazují slovy "bodu 141".

Tak, to je vše, co se týká legislativně technických. Já vám děkuji za pozornost, že jste to vydrželi, a můžeme tedy přistoupit k jednotlivým hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nemůžeme přistoupit, protože nejprve musím uzavřít rozpravu, která se otevřela tímto, takže já se táži, jestli se hlásí ještě někdo další do rozpravy. Vidím, že se hlásí pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom k proceduře hlasování mám dvě poznámky.

Jedna je ta, že bych požádal pana zpravodaje, zda by mohl pozměňovací návrhy moje pod písmeny K.1. až K.12. trošičku jinak upravit do hlasování. Tam totiž té Rady Energetického regulačního úřadu se týkají body K.1. až K.8., a bod K.12. Ten bod K.9. je zcela samostatný, ten je mimo, ten se týká něčeho jiného, a body K.10. a K.11. spolu souvisejí, tam to hlasování může být společné.

A druhá poznámka, kterou mám, je to, že v podstatě nesouhlasím s tím, že pozměňovací návrhy pod písmeny C, pokud by byly přijaty, tak neumožňují hlasovat o mých pozměňovacích návrzích. Já jsem přesvědčen, že pan kolega Rádl řeší novelu zákona v bodech týkajících se Energetického regulačního úřadu jinak, než řeším já prostřednictvím Rady Energetického regulačního úřadu. Proto i v případě přijetí pana kolegy Rádla by moje pozměňovací návrhy pod body K.1. až K.8. a K.12., měly být hlasovány.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a prosím pana zpravodaje, aby nám řekl, jakým způsobem budeme postupovat.

 

Poslanec Milan Urban: Paní místopředsedkyně, jestli dovolíte, já bych nejprve reagoval na poznámky pana poslance Šidla.

Já bych navrhoval, aby u K se hlasovalo nejprve K.1. až K.9. a K.12., K.10. zvlášť a K.11. zvlášť. To myslím odpovídá. Devítka (po krátké poradě s poslancem Šidlem) - K.9. bude samostatně.

A nyní ještě k té druhé poznámce o hlasovatelnosti či nehlasovatelnosti v případě přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Rádla. V případě přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Rádla já tu skutečně mám poznámku po poradě s legislativním odborem Poslanecké sněmovny, že v případě přijetí C.1. až C.9., resp. C.2. až C.7., pak K.1. až K.9. a K.12. jsou nehlasovatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP