(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Nyní je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, předloni v létě jsme byli při prvním kole volby ombudsmana po zemřelém panu dr. Motejlovi. Zopakuji svá slova z té doby. Říkala jsem, že se může stát, že vláda i v dobré víře může přijímat zákony, jejichž dopady se projeví až v terénu později a je potřeba je vyhodnotit, reagovat, event. změnit. A toto se skutečně děje.

Takže já bych chtěla poděkovat panu dr. Varvařovskému a celé kanceláři ombudsmana za spolupráci, která se již prakticky projevuje v činnosti výboru pro sociální politiku. Jak již bylo sděleno, reagovali jsme na změnu zákona o zaměstnanosti a přineseme ve druhém čtení tento pozměňovací návrh z výboru pro sociální politiku. Současně již byla otevřena diskuse o problematice sirotčích, nebo chcete-li kvazisirotčích důchodů a také bylo přislíbeno panem ministrem, že řešení bude nalezeno a budeme s ním seznámeni do konce června tohoto roku.

Děkuji za spolupráci a přeji, ať se daří i nadále.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Zeptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Je před námi rozprava podrobná. Požádám paní zpravodajku, aby odkázala na usnesení, které máme předložené v písemné podobě, a v úvodu projednávání tohoto bodu nás s ním seznámila.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, ráda bych odkázala na sněmovní tisk 294/1, usnesení petičního výboru č. 49.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Kohoutové, zpravodajce k tomuto tisku. Pokud se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se, zda chce ještě pan dr. Varvařovský vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, teď je ten správný prostor.

 

Pan Pavel Varvařovský Já vám děkuji, resp. děkuji těm, kteří vyslovili názor, že naše kancelář není trafikou a že máme co dělat a děláme, co můžeme.

Spíše bych doplnil, co jsem měl říci, než jsem skončil. Z nelegislativních opatření tam je agenda odškodňování lidí, kteří byli poškozeni nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím. Byla to akce, která byla z naší vlastní iniciativy. Já schválně užívám plurál, protože veřejný ochránce práv je sice monokratický orgán, ale musím říci, že kdybych neměl kvalifikované kolegyně a kolegyně, musel bych se asi jako čestný muž zastřelit, poněvadž nejde vyřizovat ta kvanta, která tam chodí. Myslím si, že dr. Motejl vybral lidi vzdělané, kvalifikované a především mladé, takže oni na to mají více elánu a energie nežli já a jsou dobří.

Chtěl jsem říci, že jsme objeli takřka všechna ministerstva, a co nás překvapilo, je to, že si asi řeknete, že těch nepovedených rozhodnutí nebude tak málo, a to je pravda, tak byste čekali, že v rozumném a civilizovaném státě, když se lidé obrátí, že jim exekuci na důchod vedli tak dlouho, až jim srazili třikrát tolik, než byla vymáhaná částka, že je sice možné to chápat tak, že jim vlastně uspořili, protože oni by to v mezidobí utratili, nicméně když ti lidé chtějí tu tři, tu čtyři tisíce, že si museli vzít úvěr, já bych očekával, že takováto žádost bude uspokojena dobrovolně, a nikoliv že jsou ministerstva, která nikomu dobrovolně nedala ani korunu, o tyto směšné částky vedla a vedou soudní spory, a to ještě mnohdy tak, že se, ač mají nepochybně v těch velkých budovách dosti lidí s právnickým vzděláním, nechají zastupovat advokátní kanceláří za nemalý peníz. Ta to pak prohraje, protože to ani vyhrát nejde, když se na to někdo podívá na začátku a má vzdělání, tak by měl říci: zaplaťme to, šance jsou pramalé. A pak samozřejmě ze tří tisíc, které ten člověk mohl dostat, jak se říká, smírně, je 13, 14, 15 tisíc se soudními náklady.

To je mé závěrečné slovo, a připodotknutí k tomu, co jsem měl říci předtím, než jsem vám poděkoval za pozornost. Jinak děkuji těm, co nám fandí. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane doktore. Návrh usnesení jsme slyšeli. Já jsem mezitím přivolávala naše kolegy, takže se domnívám, že můžeme hned zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64 a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, který nám byl předložen v písemné podobě a také zde byl přečten. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, přítomno 133, pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Poděkuji panu dr. Varvařovskému, poděkuji též paní zpravodajce. Tím končí projednávání bodu 104, sněmovního tisku 294.

 

Dámy a pánové, ráno bylo rozhodnuto o pevném zařazení dalšího bodu, jehož projednávání zahajuji. Jedná se o

3.
Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa,
Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Požádám, aby tento návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovoluji si vám jménem navrhovatelů krátce uvést sněmovní tisk 247 ve druhém čtení. Jedná se o návrh na změnu zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, týkají se elektronické verze sněmovních tisků. Tento návrh byl podrobně uveden v rámci prvního čtení zde v Poslanecké sněmovně a poté projednán i v rámci jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny, kterým byl přikázán. Jednalo se o ústavněprávní výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, stálou komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Z vlastní iniciativy projednal návrh i rozpočtový výbor. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za velice podrobné projednání tohoto tisku.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, tak se k nim samozřejmě vyjádřím při hlasování ve třetím čtení. Pouze bych krátce zmínil, že souhlasím s pozměňovacími návrhy reagujícími na připomínky vlády k tomuto tisku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem svého vystoupení bych vám chtěl poděkovat za pozornost a věřím, že tento návrh propustíte do třetího čtení. Zároveň bych chtěl poprosit, abyste v rámci podrobné rozpravy své případné pozměňovací návrhy směřovali především k problematice elektronické verze sněmovních tisků. Na rozsáhlé novele jednacího řádu se totiž v současnosti pracuje v podvýboru organizačního výboru, a proto by bylo vhodnější případné jiné náměty směřovat tímto směrem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Gazdíkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře PSP a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jak již bylo řečeno, návrh iniciativně projednal také rozpočtový výbor. Usnesení výborů a komise byla rozdána jako sněmovní tisky 247/2 až 5.

Prosím nyní, aby se slova postupně ujímali zpravodajové jednotlivých výborů a komise, informovali nás o jejich jednání. Nejprve dostane slovo pan poslanec Stanislav Křeček, který je zpravodajem výboru ústavněprávního, a mohu-li to tak říci, je hlavním zpravodajem k tomuto tisku. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tento zákon na své schůzi. Usnesení vám bylo rozdáno, jak již tady paní předsedkyně řekla. Ústavněprávním výborem bylo doporučeno Poslanecké sněmovně, aby tento zákon byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP