(11.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanislavu Křečkovi. Prosím nyní paní poslankyni Danu Filipi, která zde zastupuje jak sněmovní komisi, tak také výbor pro - abych to řekla dobře - stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře a také zde máme usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny tisk 247, návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, projednala na své 5. schůzi dne 12. května 2011 a přijala usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila.

Rovněž výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento tisk projednal na své 12. schůzi 18. května 2011 a taktéž doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk projednat a schválit s pozměňovacími návrhy, které vám byly rozdány jako sněmovní tisk číslo 247/3. Ráda bych upozornila na skutečnost, že pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu byly přijaty i ústavněprávním výborem a jsou součástí jeho usnesení pro Sněmovnu. Pozměňovací návrhy reagují na připomínky vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Filipi. Za rozpočtový výbor vystoupí místo zpravodaje, kterým byl pan poslanec Pavel Suchánek, pan kolega Pavel Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Rozpočtový výbor na své 15. schůzi dne 18. května přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Svobodovi. To byla tedy úvodní vystoupení zpravodajů jednotlivých výborů a též komise. Otvírám obecnou rozpravu. Vidím - pan poslanec Marek Benda. (Z místa: Do podrobné.) Tak prosím, pan poslanec Marek Benda se nehlásí.

Paní poslankyně Konečná se hlásí. Prosím. Jsme v obecné rozpravě, paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, já načtu v podrobné rozpravě svůj pozměňující návrh, který vám byl včera rozdán na lavice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, jsme v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já o tom vím, já ho chci zdůvodnit, abych se právě nemusela v podrobné rozpravě tady dlouho rozvykládávat.

K tomuto návrhu načtu tedy ještě jeden pozměňující návrh, nicméně dovolte mi zdůvodnění. My jsme tady dneska, a paní místopředsedkyně Klasnová, všichni, co jste tady dopoledne seděli, jste tomu byli přítomni, opět slyšeli několik omluv ministrů, podle mne z velmi nepodstatných důvodů na to, že Ústava České republiky ministrům a jednací řád Poslanecké sněmovny ministrům říká, že by na interpelacích měli býti přítomni. Je evidentní, že páni ministři toto své právo neplní, a já proto ve svém pozměňovacím návrhu budu chtít, aby ministři byli přítomni, pokud nebudou samozřejmě omluveni z důvodu zahraniční služební cesty. Chápu, že když má premiér jednání v Bruselu, že je to důležité jednání pro Českou republiku, respektive když je ministr nemocný nebo je v nemocnici, tak že se nemůže dostavit. Ale jakékoliv jiné důvody aby nebyly omlouvány a aby ministři byli sankcionováni za to, že se interpelací nebudou účastnit.

Přiznám se, že jsem poměrně dlouho nad těmi sankcemi přemýšlela. A protože samozřejmě nechci, aby ministři nám zůstali bez výplaty, chápu, že mají své rodiny a musí je živit, tak jsme se rozhodli společně s kolegy, že ideální varianta by byla 10 000 korun za to, že nebudou přítomni na interpelacích, protože interpelace můžou být maximálně třikrát měsíčně a pánům ministrům bezpochyby zůstane hodně peněz na to, aby ty své rodiny mohli živit, i kdyby tyto sankce museli zaplatit. A když jsme se rozhodovali, komu ty peníze dát, tak po vzoru pravicové vlády a toho, co nám tady předvádí v podobě reforem, to znamená občané potřebují chléb a hry, dovolte mi, když jim berete ten chléb, tak my bychom jim rádi přidali alespoň na ty hry, tak tyto prostředky by musely být odváděny do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Pevně věřím, že minimálně filmaři poté ocení nepřítomnost ministrů na interpelacích. A dovolte mi pouze dodat, když jsem se včera o tom bavila s některými z vašich kolegů, kteří říkali, že by možná bylo fajn, abychom naopak oceňovali ministry za to, že jsou přítomni na interpelacích, tak že na toto opravdu nepřistoupím, protože podle jednacího řádu a Ústavy České republiky zde přítomni musí být. A pokud to berou jako nějaký nadstandard své práce, tak já nebudu ta, která je za to bude platit, protože si myslím, že jsou tady pro nás a pro občany České republiky.

Takže pevně věřím, a proto jsem se přihlásila do obecné rozpravy, že tento můj návrh podpoříte, protože věřte tomu, že nebudete podporovat jenom to, abyste dostávali i vy vládní poslanci i my opoziční odpovědi na své interpelace, ale především při nevelké účasti ministrů, která je tady poměrně tradiční na interpelacích, že podpoříme kulturu v České republice.

Pane premiére, dovolte mi, opravdu nebudu chtít, aby když přijdou, dostávali deset tisíc, protože se domnívám, že to je jejich ústavní povinnost. A já si hlavně myslím, že pány ministry by ani toto nemotivovalo k tomu, aby chodili, protože oni nám na naše otázky nechtějí odpovídat. A já bych vás požádala, protože jsem přesvědčená o tom, že - sice chápu i vás jako koalici - že určitě budete rádi, když to tu bude přijato. Ale kdyby to náhodou, pane premiére prostřednictvím paní předsedající, přijato nebylo, prosím, udělejte si pořádek, protože počet omluv ministrů například na dnešní odpoledne je už opravdu nehorázností a pohrdáním Poslaneckou sněmovnou České republiky. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla paní poslankyně Kateřina Konečná. Faktická poznámka pan poslanec Petr Gazdík. Poté je přihlášen pan poslanec Benda.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já souhlasím s paní poslankyní Konečnou, že by se ministři rozhodně měli zúčastňovat interpelací. Na druhou stranu bych jí chtěl poděkovat za tu její starost o českou kulturu a to, že případný výtěžek chce směřovat do českého filmu. Jenom bych chtěl poprosit, aby také kulturní a herecké výkony interpelujících poslanců jaksi povznášeli tady politickou kulturu. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka pana poslance Gazdíka. Hlásí se někdo, prosím, dál do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Jsme v rozpravě podrobné. Pan poslanec Marek Benda má slovo, poté paní poslankyně Konečná.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážení ministři, vážené dámy, vážení pánové, já se moc omlouvám - ministře, pardon - já se moc omlouvám, že zdržuji, ale netušil jsem, že bude zařazeno už dnes, a přišly nějaké drobné pozměňovací návrhy ze senátní legislativy, respektive po dohodě se senátní legislativou, které mají nějakým způsobem ošetřit komunikaci mezi naší kanceláři a kanceláří Senátu, a je mou povinností je tady načíst, protože jsem nestihl je rozdat.

Takže pozměňovací návrhy jsou čtyři.

První je: V čl. I za bod 12 vložit nový bod 13, který zní: "13. V § 97 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě". Následující body přečíslovat.

Druhý pozměňovací návrh: V čl. I za dosavadní bod 13 vložit nový bod 14, který zní: "14. V § 98 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova 've třech stejnopisech v listinné podobě'." Následující body přečíslovat.

Bod tři. V čl. I dosavadním bodu 20 v § 120c odst. 3 text věty za středníkem se nahrazuje textem: "předseda Sněmovny vyzve navrhovatele k odstranění zjištěných nedostatků do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení".

A bod čtvrtý: V článku I dosavadním bodu 20 v § 120a odstavec 4 se za slova "mezi zněním stejnopisu" vkládají slova "sněmovního tisku ".

Jsou to, prosím vás, technické změny, ale bylo potřeba je přečíst ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bendovi. Paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP