(11.40 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, takže tak jak jsem v obecné rozpravě zdůvodňovala svůj návrh, který vám byl včera rozdán na lavice s mým podpisem, dovolte mi, abych k tomuto doplnila ještě jeden pozměňující návrh. A to v § 112 se zařazuje nový odstavec 7, který zní: "Pokud při projednávání bodu 'písemné interpelace' není interpelovaný přítomen a interpelující o to požádá, je projednávání odročeno."

Je to z důvodu praxe, kterou tady také máme, a myslíme si, že je důležité, abychom toto do jednacího řádu dostali. Protože u písemných interpelací uvedené ustanovení zabrání v plýtvání, protože prozatímní praxe byla, že vládní koalice zamítla žádost o přerušení, interpelující poslanec tedy podal znovu nesouhlas s písemnou interpelací a ta byla znovu rozmnožena pod novým číslem. Protože vítám snahu paní předsedkyně i ostatních kolegů předkladatelů právě o to, aby se nám tady nemnožily zbytečné tisky a abychom se nezavalovali papíry, myslím si, že toto ustanovení jde právě v souladu a v duchu navrhovaných změn jednacího řádu. Doufám, že jej podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla paní poslankyně Konečná. Nyní paní poslankyně Filipi ještě do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Dana Filipi: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se jenom chtěla jako zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přihlásit k těm zmiňovaným pozměňovacím návrhům, které jsme přijali. Já je zde nebudu číst, protože jak jsem řekla ve svém úvodním vystoupení, všichni jste je dostali na stůl jako tisk 247/3. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. A nyní pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jen abych splnil náležitosti, formálně se přihlašuji k pozměňovacím návrhům ústavněprávního výboru, které byly rozdány. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není-li žádná, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrh zákona. Děkuji jak panu navrhovateli, tak všem zpravodajům. Končí tím projednávání bodu číslo 3, sněmovního tisku 247 ve druhém čtení.

Přišla mi zatím další omluva. Omlouvá se z dnešního jednání pan poslanec Jan Farský, a to od 9 do 13 hodin ze zdravotních důvodů.

 

A máme zde možnost věnovat se dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

57.
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu
daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
/kód dokumentu 7263/11, KOM(2011) 121 v konečném znění/
/sněmovní tisk 379-E/

Tento návrh předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem. A návrh uvede pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré poledne, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob je v současné době hlavním bodem politiky Evropské komise v oblasti přímých daní. Společný a konsolidovaný základ daně je Evropskou komisí prezentován jako hlavní nástroj k odstranění překážek k jednotnému trhu v oblasti zdanění příjmů právnických osob, které vznikají v důsledku existence 27 různých daňových systémů, definujících různým způsobem základ daně z příjmů právnických osob. Základními znaky tohoto projektu je tedy vytvoření společných pravidel pro stanovení základu daně společností členských států, a tím nahrazení těchto 27 různých systémů a dále umožnění konsolidace zisku a ztrát v rámci skupiny kapitálově spojených společností, a to nejen uvnitř členských států, ale i přes jejich hranice.

Zavedení společného základu daně má podle Komise kromě administrativního zjednodušení a snížení nákladů pro podniky přispět k transparentnosti daňových systémů v Evropě, neboť rozdíl v daňovém zatížení společností v jednotlivých členských státech by byl zcela zřejmý již z porovnání statutárních sazeb daně, jejichž stanovení by mělo zůstat plně v kompetenci členských států. Společný konsolidovaný základ by v důsledku možnosti přeshraniční i vnitrostátní kompenzace daňových ztrát v rámci skupiny společností odstranil problém transferových cen a zamezil některým případům mezinárodního dvojího zdanění.

Ministerstvem financí byl vypracován návrh rámcové pozice České republiky k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, který vedle hlavního záměru navrhnout postoj České republiky k jednotlivým oblastem projektu a také k návrhu směrnice jako celku shrnuje i nejdůležitější informace o projektu. Ve srovnání s prvotní pozicí z roku 2007, kdy Česká republika uplatnila výhrady zejména k procesu konsolidace, k navrženým kritériím rozdělení základu daně, a to zejména z fiskálních důvodů, dochází k posunu vnímání dopadu navrhovaného společného základu daně i jako kroku harmonizačního, který omezuje možnost jednotlivých států operativním a vhodným způsobem reagovat na potřeby individuálních úprav daňového systému vyvolaných objektivními příčinami.

Zdůrazňuji, že rámcová pozice zcela jasně odmítá myšlenku konsolidace základu daně a variantu volitelnosti přistoupení k projektu ze strany společností, nebrání se však technické expertní diskusi k jednotlivým parametrům myšlenky společných pravidel pro stanovení jednotného základu daně, která byla po zveřejnění návrhu Evropské komise zahájena v pracovních skupinách Rady. V návaznosti na to si Česká republika vyhrazuje v navrhované rámcové pozici právo také tuto část návrhu směrnice po pečlivém vyhodnocení detailní expertní diskuse případně odmítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Výbor pro evropské záležitosti návrh směrnice Rady projednal. Usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 379-E. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Bauer. Prosím též, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl i příslušný návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, vážené dámy a pánové, jak již v posledních několika měsících je zvykem, tak ve čtvrtek dopoledne zahajujeme tzv. evropské okénko, jak jízlivě někteří kolegové nazývají tento blok. Nicméně to je asi to poslední veselé, co řeknu, protože předložený materiál je natolik závažný, že si nedovoluji dál o něm vtipkovat.

Myslím, že základní věci a parametry tady zazněly z úst pana ministra. Já bych vás skutečně chtěl upozornit, minimálně ty z vás, kteří se dlouhodobě věnujete daňové politice, na tuto směrnici. Chtěl bych vás požádat, abyste rozeznávali důležitou diskusi, která se vede v rámci konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, což je jeden velký okruh otazníků a otázek. Úplně jiné téma je diskuse nad základem daně z příjmů právnických osob a úplně jiné téma, které není obsahem této směrnice, je diskuse, které, věřím, že se do budoucna na půdě této velectěné Sněmovny nedočkáme, tj. diskuse nad samotným daňovým základem pro daň z příjmů právnických osob.

Také bych vás chtěl požádat, abychom byli schopni jako Česká republika, jako Poslanecká sněmovna, rozeznávat v tomto prvním balonku ty podprahové věci, schopnost číst mezi řádky, protože to je nesporně první vypuštěný balonek, který někam směřuje. Jestli směřuje k budoucí harmonizaci daňové sazby, jestli tento první vystřelený balonek směřuje k budoucí politické, ale i měnové unii, která nás doufám nebude čekat, jestli je to první informace o tom, že se členské státy budou, ať již dobrovolně, nebo nedobrovolně, ochotny zříci samostatné daňové politiky státu. A v neposlední řadě je to první nástřel toho, že někomu možná vadí, někomu méně vyhovuje současná sedmadvacítka, která se skládá z rozdílných 27 daňových sazeb, a to, co by mělo být schváleno, v podstatě přináší na půdu Evropské unie novou, 28. daňovou soustavu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP