(12.00 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Co můžeme vůbec reálně dělat? Fungujeme v Evropské unii. Evropská unie je nejenom podle slova unií, ale chce být také hospodářskou unií. Hospodářská unie znamená, že sjednocujeme pravidla v tomto hospodářském prostoru, a tudíž harmonizace firemních daní je prostě cesta, jak se v hospodářském prostor Evropské unie bránit některým věcem, které se nám nelíbí. Například bránit tomu, že se až za hranici rozumu snižují firemní daně z důvodů přeexponované daňové konkurence, která logicky pak oslabuje příjmovou stránku veřejných rozpočtů.

Tento návrh má také jedno poslání, bylo zmíněno, a to že umožňuje jednodušší vyjádření efektivní daňové zátěže, a tím i přispět k racionálnějšímu evropskému rozpočtovému a daňovému plánování. V materiálu je zmínka například společnosti Deloitte, která předpokládá realizací těchto záměrů úsporu času i nákladů. Prostě dnes národní daňové autority nejsou už schopny svými bohužel nekoordinovanými opatřeními komplexně vyřešit rozdíly v právní, zejména procesní úpravě základu korporátní daně.

Copak umíme vyřešit tak obrovský problém, jako je třeba transfer pricing? Neumíme. Takže je to námět podle mého názoru rozumným směrem a myslím si, že to, že byl předložen, můžeme vzít na vědomí, to je ta první část citovaného usnesení, ale s těmi dalšími částmi usnesení už mám zásadní problém, i když chápu, že ony obavy, že nemáme dostatečně zanalyzované možné výpadky rozpočtových příjmů, tak ten je na místě, a takto i chápu pozici Senátu, kde tento materiál již byl projednán a jehož usnesení je tak trošku v pozici chytré horákyně, ani oblečený, ani svlečený, ale já z toho přece jenom vybírám ten akcent na to, že nalezení jednotného celoevropského přístupu k výpočtu daňového základu právnických osob vychází jak z odborné debaty, tak má i užitečné a praktické konsekvence.

Co je výrazem určitého ideologického přesvědčení, a ideologické přesvědčení, jeho hluboký světonázor, nikomu neberu, je, že se tvrdí, jaký je tady zásadní střet s principem subsidiarity. Přitom právě důvodová materie k této evropské směrnici tvrdí opak, to znamená, že je to v zásadě v souladu s principy subsidiarity, protože právě do pasáží, které jsou výhradně dány jaksi daňovým národním autoritám, tak tam se nevlamujeme.

Čili když to shrnu, já se domnívám, že podpořit českou pozici, která nám uzavírá prakticky cestu nejenom k naplnění, ale vůbec k debatě o těchto věcech, by bylo velmi nešťastné, a podporuji stanovisko kolegyně Váhalové, která v podstatě upozornila na to, že pro toto usnesení bychom hlasovat neměli. Nemám k tomu nějaké pouze mechanické opoziční důvody, ale jsou to ty důvody, s kterými jsem si dovolil Sněmovnu seznámit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka. Pan poslanec Michal Doktor, poté přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury, do obecné rozpravy ještě pan kolega Bauer. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já s překvapením zjišťuji, že eurohujerstvím tentokrát onemocněla KSČM. To je pro mě naprosto překvapivý objev, jsem z toho konsternován, ale třeba se to časem nějak vyjasní a vyléčí.

Já chápu výtku k mému vystoupení pana kolegy Jiřího Dolejše v zásadě v tom, že on namítá, že zatímco můj apel varuje před schopností harmonizovat, respektive optimalizovat, tak on říká, že velké firmy skrze svou autoritu si to zařídí již dnes. Jenže rozdíl mezi tím stavem, na který upozorňuje pan kolega z KSČM, spočívá v tom, že bude-li přijat tento návrh konsolidovaného základu daně, pak ztratí finanční úřady České republiky právní rámec spočívající v tom, že je to právě finanční úřad a napříště specializovaný finanční úřad České republiky, který bude schopen vést kvalifikovanou a velmi tvrdou debatu s dceřinými společnostmi a vůbec s právnickými subjekty působícími v ekonomickém prostoru České republiky o tom, co ještě je a co už není možné zahrnout do základu daně, respektive o které položky se základ daně zvyšuje a snižuje, co ještě náklady jsou a nejsou oprávněné, protože po aplikaci tohoto mechanismu to prostě dostaneme nadelegováno. Ta společnost se odvolá na tento institut a veškeré vícenáklady si přenese z nákladového prostředí jiné ekonomiky do České republiky a finanční úřad České republiky, ten či onen, se na to bude už moci jenom dívat.

V tom je základ mého apelu, a to je důvod, proč odmítám tento návrh a zcela sdílím text usnesení výboru, který tady zazněl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: I já chci podpořit návrh usnesení z výboru pro evropské záležitosti a věřím, že my, kteří nepodporujeme centrální ekonomiku a centrální plánování, toto usnesení podpoříme, protože tohle je mnohem závažnější než debata o sazbě. To je mnohem závažnější problém. V okamžiku, kdy by se toto schválilo, tak v zásadě, jak říkal pan kolega Doktor, debata o sazbě je spíše úsměvná a téměř zbytečná. Přestaneme mít šanci ovlivňovat výše příjmů státního rozpočtu u daně z příjmu právnických osob. Každý ministr financí, který bude po případném přijetí takové normy předkládat rozpočet, vůbec nebude mít šanci odhadnout, co udělá daň z příjmu právnických osob. A to navržené řešení, i když říkám, že dneska je to už špatně a udělaly se kroky a globalizovaná ekonomika, ale navržené řešení toto ještě zhoršuje, a ne vylepšuje, nebo aspoň konzervuje stávající stav.

Takže věřím, že najdeme dostatek hlasů pro to, aby se vláda České republiky mohla opřít o jasné stanovisko Poslanecké sněmovny a odmítnout to v samém začátku. Přece nevěříme tomu, že to je konec. To je takový nenápadný začátek a budou tady sedět jiné reprezentace za osm, dvanáct, šestnáct let a budou říkat: co to naši předchůdci dovolili, kam jsme Českou republiku a její ekonomiku dostali, jak vůbec můžeme odhadovat parametry státního rozpočtu, když to vůbec nemáme v rukou.

Takže podle mého názoru to musíme zarazit hned na začátku a ne říkat: teď to pusťme a v debatách se uvidí. Toto je přece oblíbený manévr bruselských úředníků. Teď to podpořte, je to jenom takový základní materiál, a teď o tom budeme vyjednávat rok, dva, tři, čtyři, pět, až nás umoří, až si toho nevšimneme, nebo když si toho všimneme, už bude pozdě. Takže bych prosil o podporu tohoto jasného stanoviska, abychom mohli vést debatu tady na této půdě o tom, jaké mají být daně, zejména přímé daně v České republice. Když to pustíme do Bruselu, tak debatu si z našeho prostředí můžeme úplně vypustit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Faktická poznámka pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Předřečník potvrdil pouze to, co se domnívám, že jde o ideový střet, ale bohužel přehlíží praktickou rovinu tohoto ideového střetu. Já nepotřebuji stavět hráz proti soudruhům v Bruselu už jenom proto, že je za soudruhy nepovažuji, ale domnívám se, že společná pravidla jsou lepší než to současné české šlamperaj a že si myslím, že i v této oblasti by měla pravidla sloužit určité hospodářské koncepci. To, že pravice chce minimalizovat, ne-li přímo odstranit přímé daně, je pravda, že je odmítá používat jako aktivní daňový nástroj, to je také pravda, ale chtít může, ale to ještě neznamená, že to tak je a že má patent na pravdu. Prostě opozice, a nejenom opozice, ale i řada ekonomů si myslí něco jiného.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Dolejše. Pan kolega Jan Bauer v rámci obecné rozpravy dostává slovo nyní.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené kolegyně a kolegové, možná na úplný samotný závěr obecné rozpravy mi dovolte čtyři spíše odborné, méně politické důvody, proč si myslím, že skutečně Česká republika má mít prostřednictvím Poslanecké sněmovny silný názor a silné stanovisko na tuto směrnici.

Za prvé, pro Českou republiku je nevýhodný, skutečně nevýhodný samotný princip konsolidace, to bych tady chtěl zdůraznit, společného základu daně, jelikož by skutečně znamenal citelný výpadek příjmů do státního rozpočtu, případně přesun těchto finančních prostředků do jiných států, členských států Evropské unie. Navíc je pravděpodobné, že v delším horizontu by tento společný konsolidovaný základ postupně vedl i k harmonizaci samotných daňových sazeb v Evropské unii, což já osobně nedoporučuji a ani bych si nepřál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP