(12.10 hodin)
(pokračuje Bauer)

Za druhé. Pokud bude systém pro podniky dobrovolný - to jsou ty dvě varianty, o kterých jsme tady hovořili - povede to jen k další administrativní zátěži jak pro firmy, které by sice nebyly povinny se společného systému účastnit, nicméně by jeho fungování musely neustále vyhodnocovat také pro všechny ostatní daňové správy, které by se musely administrovat a sledovat oba dva systémy současně.

Za třetí. S ohledem výše vyřčené lze důvodně předpokládat, že návrh nepovede k dosažení svých deklarovaných cílů, ale jeho výsledné dopady budou pravděpodobně přesně opačné, a z toho důvodu si myslím, že je v rozporu s principem subsidiarity.

A konečně za čtvrté. Nelze podpořit ani variantu zavedení pouhého společného základu bez konsolidace, to je tzv. CCTB, která by mohla být - a tady přiznávám, je to jako kompromis - možná neutrální pro rozpočtové dopady, nicméně na druhou stranu v případě harmonizace pravidel pro výpočet základu daně se stát zříká, a to je to, co mě nejvíce mrzí, jedné ze dvou cest, jak řídit daňovou politiku. Do budoucna by mu tak zbyla pouze možnost upravovat daňové sazby, šíři základu by již ovlivňovat nemohl.

To jsou tedy čtyři podle mého názoru velice důležité důvody, proč mít silné stanovisko.

V neposlední řadě bych chtěl informovat vás, kolegyně a kolegy, že podle předběžných propočtů komise, která se zabývala všemi variantami, by v případě zavedení tzv. společného konsolidovaného základu bylo možno očekávat pokles hrubého domácího produktu v České republice až o 0,5 procentního bodu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. První dostane slovo paní poslankyně Dana Váhalová, prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla navrhnout oddělené hlasování o usnesení, které předložil pan předseda výboru pro evropské záležitosti.

A dále bych pak navrhovala další, nové usnesení, a to: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby ji informovala o dalším průběhu projednávání návrhu této směrnice v orgánech Rady." Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, abyste tento návrh usnesení předala panu zpravodaji, aby na něj mohl poté, až budeme hlasovat o těch návrzích, odkázat.

Děkuji. Zeptám se pana poslance Jana Bauera, zda nyní vystoupí v podrobné rozpravě. (Ano.)

 

Poslanec Jan Bauer: Já se samozřejmě hlásím k tomu návrhu, který jsem tady přečetl na začátku a který vychází z usnesení výboru pro evropské záležitosti. A samozřejmě na žádost paní poslankyně Váhalové poté, co bude ukončena podrobná rozprava, nechám hlasovat odděleně, nebo navrhuji hlasovat odděleně, samozřejmě i s tím, že se bude hlasovat o tom novém návrhu, který tady před malou chvílí přednesla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Dále prosím přihlášky do podrobné rozpravy. Nejsou-li, končím podrobnou rozpravu.

Je zde prostor pro závěrečná slova. Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Nechce.) Ani pan zpravodaj nemíní využít této příležitosti. Budeme se tedy věnovat návrhu na usnesení.

Ještě přivolám naše kolegy a mezitím požádám pana zpravodaje, aby zrekapituloval průběh rozpravy a oznámil nám pořadí, v němž budeme o jednotlivých návrzích hlasovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Takže, vážená paní předsedkyně, máme tu dohromady dva návrhy na usnesení. Jeden vychází z návrhu, tak jak jsem již řekl, usnesení výboru pro evropské záležitosti, který obsahuje celkově pět podnávrhů. A dále tu máme návrh paní poslankyně Váhalové, který mimo jiné zní, že Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby ji informovala o dalším průběhu projednávání návrhu této směrnice v orgánech Rady. Chtěl bych říci, a nechci předjímat samotné hlasování, že návrh paní poslankyně Váhalové je velice běžný, že se s ním setkáváme na půdě výboru pro evropské záležitosti, a proto dopředu avizuji, že já osobně s tímto doplňujícím návrhem nemám problém.

Navrhuji, abychom hlasovali nejprve odděleně o všech pěti bodech návrhu, který vychází z výboru pro evropské záležitosti, a na posledním místě bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Váhalové.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je souhlas s takovýmto postupem? Nevidím námitku, budeme se tedy tímto návrhem řídit. Byla jsem ještě požádána o to, abych vás odhlásila, prosím, tedy, abyste se všichni znovu přihlásili, abychom mohli projít tímto hlasováním.

Prosím o první návrh pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Bauer: Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Požádám o stanoviska. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla doporučující.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 65 přítomno 122, pro 117, proti 2, návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Za druhé - Poslanecká sněmovna považuje za vhodné, aby vláda České republiky při projednávání návrhu o konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob v orgánech Rady prezentovala nepřijatelnost společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob pro Českou republiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 66 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 66 přítomno 122, pro 70, proti 28, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Za třetí - Poslanecká sněmovna bere na vědomí rámcovou pozici vlády ze dne 27. dubna roku 2011 - atd., viz samotný návrh této směrnice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 67 přítomno 125, pro 102, proti nikdo, návrh byl tedy přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Čtvrtým návrhem je tento: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky nepodporovat kroky, které by vedly k harmonizaci v oblasti výpočtu daně z příjmů právnických osob.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 68, táži se, prosím, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 přítomno 124, pro 73, proti 27, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Posledním návrhem vycházejícím z návrhu a doporučení výboru pro evropské záležitosti je bod č. 5, který zní, že Poslanecká sněmovna je názoru, že předložený návrh směrnice je v rozporu s principem subsidiarity.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Ptám se na souhlas Sněmovny - kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 69 přítomno 124, pro 66, proti 10, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji vám. Paní předsedkyně, posledním návrhem, o kterém byste měla nechat hlasovat, je návrh ze strany paní kolegyně Váhalové, který zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby informovala o dalším průběhu projednávání návrhu této směrnice v orgánech Rady.***
Přihlásit/registrovat se do ISP