(12.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 70. Kdo souhlasí s tímto návrhem paní poslankyně Váhalové? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přítomno 125, pro 113, proti 2. Také tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme probrali všechny návrhy usnesení, všechny, tak jak byly Sněmovně navrženy, byly přijaty, a tím jsme se také vypořádali s tímto bodem. Končím projednávání bodu číslo 57. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
/sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo pana ministra dopravy Radka Šmerdu.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný materiál obsahuje text letecké dohody vyjednaný a podepsaný zástupci EU a členských států na straně jedné a zástupci Gruzie na straně druhé. Tato jednotná dohoda nahradí po svém vstupu v platnost všechny dvoustranné letecké dohody mezi jednotlivými členskými státy a Gruzií.

Cílem této dohody je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro letecký provoz. Přínosem bude například vytvoření společného rámce pro obchodní aktivity, ochranu spotřebitelů, sjednocení právních předpisů v oblasti provozní bezpečnosti a rovněž tak ochrany před protiprávními činy. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací předložené dohody. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Hamáčka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedkyně, vládo, dámy a pánové, toto je standardní smlouva. Není rozhodně první v této oblasti, kterou Poslanecká sněmovna projednává. Pan ministr ji podle mého názoru velmi podrobně a dostatečně odůvodnil, tudíž já bych pouze doporučil, aby tato smlouva byla přikázána zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné písemné přihlášky. Prosím o vaše přihlášky z místa. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 71. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přítomno 123, pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a tím jsme se vypořádali s prvým čtením bodu 69, sněmovním tiskem 357.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Jordánským hášimovským královstvímna straně druhé
/sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Pana ministra dopravy Radka Šmerdu požádám opět o úvodní slovo.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, také tento předložený materiál obsahuje text jednotné letecké dohody, tentokrát mezi EU a členskými státy na straně jedné a Jordánskem na straně druhé. Tato dohoda je dalším konkrétním projektem v procesu vytváření společného leteckého prostoru se zeměmi na jižní a východní hranici EU. Po svém vstupu v platnost nahradí příslušná ustanovení všech stávajících dvoustranných leteckých dohod.

Cílem této dohody je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro letecký provoz mezi oběma stranami, což může nepochybně přispět nejen k rozvoji letecké přepravy, ale i k rozvoji vzájemných vztahů v jiných oblastech.

Musím konstatovat, že tato dohoda je rovněž v souladu s ústavním pořádkem, její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít ani dopad na výdaje státního rozpočtu.

Tímto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Bauera.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Milé dámy a pánové, dovolte mi, abych konstatoval, že z úst pana ministra zazněly všechny podstatné věci. Já bych vás tímto chtěl požádat, abychom propustili tento materiál do druhého čtení a přikázali ho zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádám o vaše přihlášky z místa. Není žádná. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 72. Kdo prosím souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přítomno 124, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme projednali bod 70, sněmovní tisk 358, s poděkováním jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

71.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace
pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace
/sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

Pan ministr dopravy Radek Šmerda má slovo do třetice i nyní.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, usnesením vlády ČR č. 271 ze dne 13. dubna letošního roku bylo ministru dopravy uloženo odůvodnit v Parlamentu přijetí změn Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby přijaté na 20 zasedání shromáždění této organizace. Důvod ratifikace těchto změn vyplývá z povinností členství ČR v Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby.

Všechny změny úmluvy jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Ratifikace změn úmluvy nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Floriána.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr výstižně představil změny v úmluvě, já proto jen připomenu, že změna úmluvy umožňuje poskytování radiokomunikačních služeb v systému více operátorům, a tím otevírá konkurenční tržní prostředí. Zajišťuje tak vyšší provozní spolehlivost v důsledku možností zálohování radiokomunikační infrastruktury.

Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než doporučit přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 73. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přítomno 125, pro 114, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme projednali bod 71, sněmovní tisk 359. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému
Protokolu o výsadácha imunitách Mezinárodní družicové organizace
pro pohyblivé služby (IMSO),ve znění z roku 1999
/sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Pan ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP