(12.30 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, na závěr tohoto bloku - to je věc související s tou předcházející - mi bylo uloženo usnesením vlády číslo 270 ze dne 13. dubna 2011 odůvodnit v Parlamentu přístup k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby, ve znění z roku 1999. Důvod přístupu k tomuto protokolu spočívá v plnění závazků členského státu vůči této mezinárodní organizaci.

Revidovaný protokol je v souladu s ústavním pořádkem a rovněž tak s ostatními součástmi právního řádu. Přistoupení k revidovanému protokolu nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Jan Florián je i u tohoto bodu zpravodajem v prvém čtení. Prosím vás o slovo.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, pan ministr shrnul všechny podstatné věci, které obsahuje tento vládní návrh. Je zřejmé, že provádění protokolu nebude mít žádný dopad na schválené výdajové limity příslušných rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Je možné očekávat jen nevýznamný dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu způsobený přijetím daňových vynětí specifikovaných v tomto protokolu.

Prosil bych, aby tento materiál byl projednán v zahraničním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání.

Nemá-li, zahajuji hlasování pořadové číslo 74. Kdo je přikázání výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 74, přítomno 126, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru zahraničnímu.

 

Tím skončilo projednávání bodu 72, sněmovního tisku 360. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, budeme se nyní věnovat volebnímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

103.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Požádám nejprve o slovo předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně, vážená paní předsedkyně. Paní a pánové, čeká nás druhé prvé volby tří členů Rady České televize volených na šestileté volební období. Jistě si vzpomenete, včera jsme zvolili jednoho z těchto tří členů, zbývá nám tedy dovolit členy na dvě obsazovaná místa. Kandidáty jsou Jiří Závozda, Michal Jankovec, Daniel Novák a Jaromír Ostrý.

Ačkoliv se jedná o nepoměrně jednodušší volbu, než byla ta, která proběhla včera, která byla opravdu nejtěžší volbou, kterou dosud Sněmovně po roce 1990 realizovala, svědčil o tom i počet neplatných hlasovacích lístků, tak přesto si dovolím zopakovat technologii hlasování. Platný je takový hlasovací lístek, na kterém jsou zakroužkována nejvýše dvě pořadová čísla a všechna ostatní pořadová čísla jsou přeškrtnuta velkým tiskacím X. Omlouvám se těm, kterým to připadá zbytečné zdůrazňovat. Říkám to těm, kteří to stále neumějí.

Volba je technicky připravena, může být zahájena. Vydávání hlasovacích lístků bude skončeno ve 12.50 hodin. Volba může začít.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi volební komise. Dámy a pánové, jenom vám připomenu, že touto volbou končí náš dnešní dopolední program. K odpolednímu programu, tedy k ústním interpelacím na předsedu vlády, se sejdeme odpoledne. Ty začínají ve 14.30. Následovat od 16 hodin budou interpelace ústní na členy vlády.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP