(15.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

Evropská komise mimo jiné poukazuje na možná pochybení a také zmiňuje možnost pozastavení lhůty pro proplácení průběžných plateb. Připomínám, že pozastavení proplácení je možné na evropské i národní úrovni, ze strany Ministerstva financí takzvaným zastavením certifikace. Žádné z těchto opatření však nemá dopady na příjemce, jedná se pouze o opatření ve vztahu Evropská komise - Ministerstvo financí nebo ve vztahu Ministerstvo financí - řídící orgán daného programu. Varoval bych proto před oběma extrémy, jak před bagatelizací tohoto problému, tak před přeceňováním této otázky. Zdůrazňuji, že se nyní nacházíme ve fázi intenzivního vyjednávání s Evropskou komisí s cílem rozptýlit pochybnosti obsažené ve zmíněném dopise. Tato jednání jsou čistě technická a věcná a jsou do nich zapojeny všechny relevantní orgány. Jakákoliv politizace rozhodně řešení problému nepřispěje.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán pro koordinaci situaci monitoruje a úzce spolupracuje s jednotlivými řídícími orgány na řešení problémových programů. Výsledkem jednání bude odstranění neopodstatněných zjištění ze strany Komise, u identifikovaných opodstatněných zjištění pak přijetí nápravných opatření, která umožní plynulou implementaci dotčených programů na straně naší země. Vláda v současné době věnuje mimořádnou pozornost precizní přípravě na budoucí programové období a aktuální vývoj v tomto kontextu zohlední.

U některých programů se pozastavení plateb shoduje s pozastavením certifikace, které předcházelo tomuto rozhodnutí. U těchto programů Česká republika sama eviduje a řeší dané problémy. V této chvíli požadujeme i od Komise upřesnění důvodů, o něž se opírá při svých zjištěních. Lze se domnívat, že se bude jednat o předběžné auditní zprávy Evropské komise či Evropského soudního dvora, ke kterým se dosud Česká republika neměla možnost vyjádřit, a lze očekávat dle zkušeností z minulých programových období, že část nálezů bude odstraněna jako neopodstatněná a u zbývajících se bude jednat o individuální případy nesrovnalostí, které je možné řešit zcela standardně nastaveným postupem vymáhání prostředků. Nelze však v tuto chvíli vyloučit, že z kontrol vyplyne systémový charakter pochybení, který by mohl vést ke korekcím.

Co se týče některých konkrétních dotčených operačních programů, v případě operačního programu Životní prostředí byla certifikace pozastavena z národní iniciativy a v současnosti je technicky ověřován systém kontrol zprostředkujícího subjektu, tedy Státního fondu životního prostředí. O tomto postupu jsme informovali na bilaterálním jednání také Evropskou komisi a deklarovali jsme připravenost nedostatky řešit na národní úrovni. Co se týče operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, certifikace byla pozastavena také z národní iniciativy jako reakce na národní auditní zprávu. Co se týče operačního programu Doprava, u tohoto operačního programu nebyla certifikace pozastavena a u regionálního operačního programu Severozápad byla certifikace pozastavena z národní iniciativy, a to nejprve na část programu na zdravotnické přístroje, poté na celý program v důsledku zahájení šetření, které provádí Policie České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím pana poslance Velebného.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane premiére, děkuji za odpověď, ale nepotěšil jste mě. Vy jste mi neřekl, jaké priority a jakou strategii bude Česká republika zastávat dále v dalším programovacím období, od roku 2014. Jen si myslím, že by bylo vhodné citovat vaše prohlášení vlády. Vy jste řekli, že zefektivníte čerpání peněz z EU. Efektivní využití peněz z EU je vaším klíčovým předpokladem pro naplnění cílů, aby se rovnoměrně regiony rozvíjely. A já se nedomnívám, že takto postupujete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bude ještě reagovat premiér? (Ano.) Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, páni poslanci, je samozřejmě evidentní, že musíme při přípravě nového programovacího období vycházet ze zkušeností, které máme ze stávajícího programovacího období, a samozřejmě i z toho minulého od roku 2004. Jsem přesvědčen, že z těch zkušeností, jakýchsi lekcí, které jsme obdrželi - nechci říci zadarmo, protože někdy stály opravdu hodně peněz -, lze mít několik závěrů.

Jedním z těchto závěrů bezesporu je, že máme nesmírně komplikovanou strukturu operačních programů. Zopakovat situaci, kdy budeme vytvářet komplikovanou strukturu s více než dvaceti operačními programy, kde se někdy velmi těžko dokážou naleznout rozličnosti mezi jednotlivými operačními programy, tuto situaci nesmíme zopakovat, protože velmi často se až v průběhu implementace těchto operačních programů vyjasňovaly rozdíly mezi jednotlivými operačními programy operovanými pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, které se týkaly například podpory vědy a výzkumu, nebo mezi operačními programy, které se týkaly Evropského sociálního fondu, z nichž jeden, Vzdělání pro konkurenceschopnost, byl provozován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a další, Lidské zdroje a zaměstnanost, spadal pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dalším určitě zobecňujícím opatřením je zjednodušit celkovou implementační strukturu. My jsme velmi často postupovali podle zásady poturčenec horší Turka, to znamená zbytečnými administrativními bariérami jsme vytvářeli komplikovaný, administrativně nesmírně náročný systém, který ztěžoval čerpání těchto evropských prostředků. Čili určitě minimálně tato dvě opatření, to znamená snížení počtu operačních programů a zjednodušení implementační struktury, musíme provést při přípravě nového programovacího období.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Končíme tuto interpelaci a posuneme se k další, to je sedmá interpelace poslance Václava Klučky ve věci Diag Human. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, tu situaci mám jednoduchou, protože Lubomír Zaorálek už o problému Diag Human tady hovořil. Já se pokusím to vzít trošku z jiného konce, možná na tuhle tu otázku jste nebyl připraven.

Musím především říci, že jsem člověkem podjatým. Mám za sebou 120 odběrů, čestných odběrů krve a plazmy. Myslím, že nejsem jediný v této Sněmovně, který krev a plazmu dává.

Prosím pěkně, může někdo vysvětlit dneska, s odstupem času skoro dvaceti let, jak je možné, že s tímto dárcovstvím, bezplatným materiálem, který dáváme, se takhle hazarduje? Jak je možné, že po dvaceti letech není vyřešena arbitráž s firmou, která zpracovává plazmu, zpracovává na nějaké obchodní produkty? Jak je možné, že ten dárce, který tohle to dává, neví o tom, že v období, kdy to dá, se stane plazma a krev zbožím? Tohle to jsou velmi vážné otázky.

Pane premiére, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli se míníte touhle tou situací zabývat. Mně nevadí, když zdravotní pojišťovny mezi sebou soutěží. Tyto produkty prodávají vzájemně. Mně to nevadí, jsou to české zdravotní pojišťovny. Mně vadí, když ten problém se dostává přes hranice tohoto státu. Prosím pěkně, zkuste mi na to odpovědět.***
Přihlásit/registrovat se do ISP