(15.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážený pane premiére, vámi ustavení experti Národní ekonomické rady vlády v souladu s doporučením OECD navrhují zvýšení majetkových daní a úlevy nejchudším. Vždyť majetkové daně jsou v naší zemi nejnižší ze všech 34 zemí Organizace pro hospodářské spolupráci a rozvoj.

Dovolím si opětovně na půdě této Sněmovny citovat ze zprávy 2010 Social Watch. Cituji: Největší hrozbou pro občany České republiky je počínání jejich vlády. Pravicové strany zneužívají krize k další destrukci sociálního státu, která má za následek pokles spotřeby domácností a přispívá tak k roztáčení krizové spirály. K překonání krize mají sloužit především úspory v sociálním systému.

Můžete mi, pane premiére, říci tady a teď pravé důvody, proč vaše vláda či vy sám nepodáte demisi a neukončíte trapné působení celé vládní koalice? Opravdu si neuvědomujete, pane předsedo vlády, že zhoršujete politickou kulturu, oslabujete demokratické hodnoty v zemi a zhoršujete životní úroveň většiny občanů České republiky?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já vyzvu pana premiéra, aby odpověděl na interpelaci pana poslance Sedi. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zazněl tady požadavek na zvýšení majetkových daní. Je to samozřejmě požadavek, který zní libozvučně, nicméně musím říci, že jejich poměrně razantním zvýšením by státní rozpočet, respektive jeho příjmová stránka nebyla zvýšena více než v řádech několika miliard korun. Protože každý, kdo se zabývá státním rozpočtem, a bezpochyby jím je i pan poslanec Seďa, protože hlasuje o státním rozpočtu, projednává příslušnou resortní kapitolu v příslušném garančním výboru, ví, že mluvíme-li o majetkových daních v České republice, mluvíme výhradně o dani z nemovitostí. A pak je nezbytné si tady říci, že daň z nemovitostí je u nás od roku 2007 s účinností od roku 2008 nastavena tak, že je obcím stanoven jistý koeficient, na základě kterého mohou s touto daňovou sazbou zacházet, že daň z nemovitostí není sdílenou daní, ale je čistě příjmem obcí a daných měst.

To znamená volání po zvýšení majetkových daní znamená volání po kroku, který neřeší problém státního rozpočtu. Samozřejmě řeší finanční příjmy obcí a měst a můžeme se potom bavit, proč některé obce a některá města, z jakého důvodu, objektivního - neobjektivního, populistického - nepopulistického, využívají, či nevyužívají daného koeficientu. Nicméně je chybné sugerovat občanům České republiky, že zvýšením majetkových daní řešíme problém státního rozpočtu. Neřešíme, protože daň z nemovitosti není příjmem státního rozpočtu.

Co se týče modernizačních reforem, které jsou skutečně důvodem existence a fungování této vlády, já je považuji za nutné. Považuji je za nutné nejenom z hlediska stabilizace našich veřejných financí. Považuji je za nutné především proto, že je musíme učinit, aby naše země zůstala dlouhodobě konkurenceschopná. Celá řada zemí, které se dnes potácejí v rozpočtových problémech, tyto problémy možná ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu vyřeší nebo nevyřeší, ať již se zahraniční pomocí, nebo bez ní. Ale pro řadu z nich platí, že i když je teď krátkodobě nebo střednědobě vyřeší, stejně v dlouhodobém horizontu nejsou ekonomicky konkurenceschopné a dříve nebo později, pokud nezapracují na své konkurenceschopnosti, budou odsouzeny k tomu, aby se opět ocitly v rozpočtových problémech.

To znamená, že je nutné, aby Česká republika a její ekonomika, která je malou otevřenou proexportně orientovanou ekonomikou, byla schopná obstát nejenom na společném trhu Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že jsme podrobeni globální konkurenci, aby obstála i z globálního hlediska. To je klíčový důvod, proč musíme provádět tyto reformy a modernizovat naši ekonomiku a modernizovat naši zemi.

Já musím říci, že samozřejmě je možné s řadou kroků vlády vyjadřovat nesouhlas. To je pochopitelné, jsme v demokratické zemi, jsme svobodní lidé ve svobodné zemi, máme právo vyjadřovat svůj nesouhlas. Má právo koneckonců naplno toto artikulovat i opozice. Já to považuji za přirozené. Málokdy se vláda setkává se souhlasem nebo s podporou v opozičních řadách v případě, že se jedná o ekonomicko-sociální otázky. Tam přece naprosto logicky - a nepohoršujme se prosím nad tím - vede dělicí čára i v rámci ideového a politického spektra mezi stranami, které jsou nalevo od středu a které jsou napravo od středu.

Nicméně musím konstatovat, že i jisté postupy, to znamená například národní plán reforem, zavedení takzvaného finančního semestru a následující evaluace a hodnocení prováděné Evropskou komisí, říkají něco jiného. Říkají naopak, že vláda České republiky postupuje správným směrem. Je to teď i velmi čerstvé zhodnocení, které říká, že je správné, že Česká republika pokračuje například ve zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Dokonce jsme kritizováni za to, že toto zvyšování postupuje pomalu. Ne že ho provádíme, ale že ho provádíme pomalu. Takže ten názor je určitě podstatně plastičtější, než ho tady vylíčil pan poslanec Seďa.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance, aby ještě tedy doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Já bych se shodl s panem předsedou vlády na tom, že jsou nutné reformy. Ale určitě se neshodneme jaksi na cestě těchto reforem. Vaše reformy totiž odpovídají neoliberální politice a tato politika je příčinou současné doznívající ekonomické a hospodářské krize, to je ve světě známé.

Já chápu váš legitimní ideologický pohled na budoucí vývoj společnosti. Tomu odpovídají vlastně reformy. Ale prosím, pane premiére, nebylo by již na čase si přiznat, že vaše vláda, která má vlastně nejnižší podporu veřejnosti v historii, v novodobé historii České republiky, již nemá morální mandát k prosazování reforem, které, jak jsem sdělil, odmítá více jak 80 % občanů naší země?

A jenom pár poznámek. Zvýšení majetkových daní by pomohlo obcím a městům, protože vy jim seberete tím zákonem o DPH desítky a stovky milionů korun.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano prosím. Můžeme tedy ještě doplnit interpelaci?

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan poslanec Seďa tady použil termín morální mandát. Já nevím, jestli Česká strana sociálně demokratická je v pozici, aby někomu přiřkla nebo nepřiřkla morální mandát. Můžeme tady vést dlouhou diskusi, dlouhou debatu o sociálních, ekonomických otázkách. V celé řadě věcí se budeme lišit, v celé řadě věcí se budeme shodovat, ale jsem rozhodně přesvědčen o tom, že nikdo z nás - ani stávající vládní koalice, ani Česká strana sociálně demokratická - není v pozici, aby mohl tomu druhému dávat nebo nedávat, posuzovat nebo neposuzovat, zda má morální mandát. A musím říci, že vzhledem k politice České strany sociálně demokratické, zaměřené jenom na další a další dluhy, tak ta rozhodně není v pozici udělování nebo posuzování morálního mandátu nebo nemandátu.

To, zda určitá reformní politika je překonaná, nebo není - já mohu opět v odpovědi konstatovat pouze fakta. O víkendu čerstvě proběhlé volby v Portugalsku znamenaly další pád další levicové vlády. Jsou to naopak levicové recepty, které se v Evropě jednoznačně vyčerpaly. Jedny volby za druhými v posledních dvou letech vedou k odchodu socialistických a sociálně demokratických vlád. Lidé v Evropě nikde nevěří socialistickým myšlenkám. Nevěří překonaným socialistickým receptům z 80. a 90. let minulého století. Kde proběhnou volby, lidé zvolí strany vpravo od středu.

Čili toto jsou fakta, toto nejsou chiméry. Takto to stojí. Jestli se někdo překonal a někdo vyčerpal, jsou to socialisté nejenom v Evropě, ale především v České republice. A je dobře, že reformy dělá středopravicová vláda. (Potlesk z lavic koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se mi, že jsme vyčerpali čas určený k interpelacím, neb je, jak vidím, 15 hodin 59 minut. V tuto chvíli mi nezbývá, než ukončit interpelace na premiéra České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP