(10.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslance Daniel Korte. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Daniel Korte: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, přiznávám se, že když jsem ráno přicházel do této Sněmovny, v koutku duše jsem naivně doufal, že budeme ušetřeni toho, co nám bylo slyšet v prvním čtení, že nebudeme muset poslouchat tirády o čackých pohraničnících, kteří stříleli na hranicích po těch, kteří nechtěli žít v socialistickém ráji, a jiné podobné výlevy. Bohužel jsem se mýlil. Je to tedy asi tím, že i přes relativně pokročilý věk ze mě nebyl smyt pel mladistvé naivity.

Ani já, podobně jako kolega Benda, se nenechám zatáhnout do polemiky s komunistickými poslanci. Nemá to totiž žádný smysl. Polemizovat se lží a demagogií je zbytečné, tím spíše, že jejich projevy se projednávané materie týkají pouze jen zdánlivě. Ve skutečnosti vypovídají pouze a výhradně o nich.

Řeknu jen velmi stručně, co tento zákon je. Navrhovaný zákon je opožděným - opožděným proto, že přichází až po dvaceti letech - výrazem vděku a úcty těm statečným a odvážným mužům a ženám, pro které stály ideály mravní, ideály svobody a demokracie často výše než vlastní život. Je to ocenění těch, kteří se i s vědomím rizika exekuce, jež tím podstupují, postavili na odpor komunistické totalitě, zvůli a násilí, a to ať už se zbraní v ruce, anebo soustavnou dlouhodobou či jinak významnou protirežimní činností.

Jak víte, původní návrh sem do Poslanecké sněmovny dorazil ze Senátu a Senát po změně svého politického složení jej bezprecedentně z jednání této Sněmovny stáhl. Návrhu se chopila skupina poslanců, mezi něž mám tu čest patřit, a i s vědomím toho, že původní návrh obsahuje vady a nedostatky, jsme ho podali znovu. Vady a nedostatky jsme se pak pokusili odstranit v komplexním pozměňovacím návrhu, jehož jsem spoluautorem a který má v nejúplnější podobě v usnesení ústavněprávního výboru, tisk 204/3. Jsem přesvědčen, že díky tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu došlo k významnému kvalitativnímu posunu původního návrhu. Řeknu v několika bodech v čem.

Náš návrh odstraňuje právě ty vady a nedostatky, na které upozorňovala odborná veřejnost, zejména tím, že ruší dělení na odboj a odpor, které bylo značně formální, mechanické a postrádalo vnitřní logiku, a spojuje obě podoby v jednu po vzoru zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

Náš návrh zpřesňuje definice forem odboje a odporu proti komunistickému režimu s tím, že zužuje počet osob, kterým lze přiřknout statut veterána. Já se domnívám, že to je správné. Pojmu veterán rozumíme zcela přirozeně tak, že je to osoba, která vedla boj ozbrojený či s bojem ozbrojeným srovnatelný. Rozšíření tohoto statutu i na další okruh účastníků odboje a odporu proti komunismu by nutně vedlo k hodnotové devalvaci tohoto pojmu.

Návrh lépe vymezuje překážky, které brání v udělení ocenění a přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu a zejména vedle ocenění morálního, které je vysloveno například v preambuli návrhu, vedle ocenění formálního, jako je udělení osvědčení a propůjčení pamětního odznaku, přináší též ocenění materiální, což považuji za jeho hlavní přínos. Kromě jednorázového peněžního příspěvku bude těm účastníkům odboje a odporu proti komunismu, kteří mají podprůměrné důchody, tento důchod srovnán na úroveň průměrnou. Je to splátka našeho dluhu a odstranění jedné velké křivdy, protože tito lidé nemohli vykonávat svá povolání, často nesměli ani vystudovat a celý život se proto protloukali v různých podprůměrných špatně placených zaměstnáních, v důsledku čehož mají i nízký důchod.

Dámy a pánové, já vás prosím o podporu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu a zároveň zde jménem klubu TOP 09 a Starostové oznamuji, že podpoříme pozměňovací návrh kolegy Bublana.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kortemu. Faktická poznámka - pan poslanec Miroslav Grebeníček.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, beru na vědomí, že jsou zde i tací, kterým se názory poslanců Komunistické strany Čech a Moravy nezamlouvají. Jim všem bych rád ovšem připomenul zásadní spis guru všech liberálů a kritika socialismu, nositele Nobelovy ceny Miltona Friedmana, Kapitalismus a svoboda. Tento oblíbenec Reagana a Thatcherové ve své knize z roku 1962 zdůraznil, že jedním z rysů svobodné společnosti je svoboda jednotlivce otevřeně obhajovat a propagovat radikální změnu struktury společnosti a dále že známkou politické svobody kapitalistické společnosti je možnost člověka otevřeně obhajovat a pracovat pro socialismus. Ve svých pozdních pracích své názory nezměnil, nýbrž potvrdil.

A tak chci pouze konstatovat, že v případě obhájců posuzovaného zákona opět vítězí pouhopouhá výrazová ornamentálnost nad hlubším ideovým uchopením uvedené problematiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní se vracíme k řádným přihláškám. Slovo má pan poslanec Miroslav Opálka. Pardon, s přednostním právem se ještě hlásila paní místopředsedkyně Sněmovny Kateřina Klasnová.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, doufala jsem podobně jako pan poslanec Korte, že si dnes ve druhém čtení ušetříme martyrium ideologických projevů komunistických poslanců, ale mýlila jsem se.

O tom, že zde čtyřicet let trvala komunistická nesvoboda a že proti ní mnozí občané bojovali, nemůže být pochyb, ať nám tedy komunističtí poslanci budou říkat cokoli. Ten, kdo to popírá, uráží památku všech lidí, kteří byli popraveni a umučeni v komunistických lágrech, lidí, kteří trpěli za komunistického režimu, protože nepřijali pasivně osud mlčící nesvobodné většiny. Čekala bych, že komunistická strana se postaví čelem ke své minulosti, kterou jednoznačně odsoudí. Dnešek je pro mne opět velkým mementem, jak úzká je hranice mezi demokracií a totalitou.

To, že jsme se dvacet let po pádu komunismu stále ještě nevyrovnali se třetím odbojem, považuji za ostudu předchozích vlád. Šanci důstojně ocenit hrdiny třetího odboje jsme promarnili už v roce 1990, ale že nebudou uznáni ještě ani v roce 2011, to tehdy jistě nikdo nepovažoval za možné. Přesto se tak stalo a zaslouženého uznání se tak bohužel veliká řada lidí už nedožila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP