(10.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Neporušila nikdy ústavu, neporušila zákony České republiky a nemáme na sobě stigma jako politická strana, naši poslanci, že bychom se něčeho trestného dopustili. Tak tomu není. A jestli chcete spojovat některé činy z roku toho nebo onoho, kdy jsem ještě ani nebyl na světě, s myšlenkou, tak prosím, odlišujme lidskou osobnost, práva a povinnosti a lidská jednání. Jestli má být někdo potrestán, ať je potrestán za konkrétní čin. Jestli má být někdo oceněn, ať je oceněn za konkrétní čin. Ale prosím, vytvářet rozdílné kategorie lidí se opravdu v moderní společnosti 21. století nehodí. Bylo by vhodné, abychom to měli na paměti, když budeme pro tento zákon hlasovat nebo nehlasovat.

Klasik říká, že právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon. Jistě, máte většinu, můžete přijmout zákon, jaký budete chtít. Je otázka, jestli ten zákon posune českou společnost k lepšímu, nebo k horšímu. Jestli česká společnost bude více demokratická, jestli bude dbát práv jednoho nebo druhého člověka bez rozdílu jeho pohlaví, sociálního postavení víry nebo bezvěrectví, politické orientace.

Přeji vám při vašem rozhodování, abyste více dbali na ústavou zaručená práva každého občana České republiky než na svůj politický dres. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, milí kolegové, já jsem velmi rád za slova, která tady pan Filip řekl. Na druhou stranu pro nás mladé, kterým v roce 1989 bylo 15 let a kteří příliš komunistický režim nezažili, není příliš jasné, jaký je rozdíl mezi Komunistickou stranou Čech a Moravy a její předchůdkyní. Pakliže ten rozdíl existuje, jak o něm mluvíte, prosím, protože máte v názvu stejné slovo, slovo označující zločinnou ideologii, prosím, pojďte k tomuto pultu a omluvte se za zločiny komunistické strany, které za těch čtyřicet let provedla. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan poslanec Gazdík. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Faktická poznámka paní kolegyně Wenigerová.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vyslechli jsme si z úst pana poslance Filipa, že Komunistická strana Čech a Moravy je stranou novou, nezatíženou a že vznikla v 90. letech. Tomu bych dokonce mohla i věřit, pokud by zde nebyla pronášena poslanci Komunistické strany Čech a Moravy slova, která zde zazněla minule a dnes. Takže v duchu toho, co řekl pan kolega Gazdík, tomu nelze věřit. Činy nebyly prozatím prokázány. (Potlesk z pravé strany sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní a pánové, já myslím, že ten, kdo chce číst omluvu nikoli Vojtěch Filipa, ale orgánů komunistické strany, a to jak Československa, tak KSČM, pronesly a napsaly její orgány, které jsou k tomu demokraticky zvoleny. Ať to byl mimořádný sjezd v prosinci 1989, ať to byly sjezdy Komunistické strany Čech a Moravy, které následovaly poté. A dovolte mi říct, že já nepopírám právo nikoho říct svůj názor, byť by ten názor byl správný, nebo nesprávný. Každý musí unést svou argumentaci. A já se snažím, abych ji unesl nejen já, ale i mí kolegové. A jestli se vám nějaký názor nelíbí, neznamená to přeci, že nemají právo to říkat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Jeroným Tejc je přihlášen.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl všechny vyzvat, protože se nacházíme nikoli ve třetím, nikoli v prvním, ale ve druhém čtení, kdy je cílem projednávání návrhu zákona, případně předložit, zdůvodnit a představit pozměňovací návrhy k tomu tisku, abychom skutečně k podrobné rozpravě co nejdříve přistoupili.

Myslím, že žádný zákon není dokonalý. Komplexní pozměňovací návrh, který byl projednán výbory, myslím, že mnohé z nás potěšil tím, že jde alespoň lepším směrem, než šel ten návrh původní. Nicméně je potřeba ještě předložit pozměňovací návrhy, které aspoň podle mého názoru a podle názoru mnohých mých kolegů zákon, tak jak je připraven, pozmění, aby byl přijatelnější pro více poslanců v tomto sále. Rád bych skutečně požádal o to, abychom již přistoupili k podrobné rozpravě, abychom tu debatu, jestli ano, nebo ne, provedli až případně ve třetím čtení. A myslím, že to bude dobře, pokud stále nebudeme diskutovat, protože pak bychom se mohli dostat do situace, která tady byla několikrát zmíněna, že dvacet let po sametové revoluci zde tento zákon nemáme. Já bych rád, abychom skutečně už o této věci mohli hlasovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ale já se přesto musím zeptat, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Josef Šenfeld. Návrh zní: vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. Poté teprve bude následovat podrobná rozprava a přihlášky do ní vidíte na informační tabuli.

Využívám přestávky, než dorazí naši kolegové, k tomu, abych vám upřesnila, že informační tabule nerozlišuje zatím rozpravu obecnou a podrobnou, což vás možná mate, ale v červené barvě bývá obecná, oranžová podrobná, ale my to tam ještě dopříště doplníme.

Mezitím všichni už, doufám, dorazili, takže můžeme zahájit hlasování o návrhu, který zde zazněl a s nímž jsem vás seznámila.

 

Zahajuji hlasování číslo 76. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76. Přítomno 158, pro 28, proti 98. Tento návrh přijat nebyl.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Jako první dostává slovo pan zpravodaj Jan Vidím, poté pan kolega Robin Böhnisch.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně, paní a pánové. Poprosil bych Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním rozhodla o tom, že za základ pro projednání podrobné rozpravy druhého čtení bylo vzato usnesení ústavněprávního výboru Je to totiž ta jakoby nejčerstvější forma předloženého návrhu zákona. Čili chci vás poprosit, paní předsedkyně, abyste nechala hlasovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že za základ pro podrobnou rozpravu ve druhém čtení je usnesení ústavněprávního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 77. Táži se, kdo je pro, abychom za základ podávání pozměňovacích návrhů brali usnesení ústavněprávního výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 77. Přítomno 162, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní prosím o prvního přihlášeného do obecné rozpravy, pana poslance Robina Böhnische. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Přiznám se, že jsem taky hlasoval pro návrh vrátit návrh zpátky do výboru, a to ne z důvodu nějakého dalšího zdržování, ale z důvodu toho že se sešlo už na stolech tolik návrhů, že by si to prostě ten návrh zasloužil. Nicméně, přestože jsem považoval za verzi takřka optimální komplexní pozměňovací návrh Konfederace politický vězňů, kterého se ujal pan kolega Hulinský, dovolím si načíst pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP