(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Ptám se, jestli do podrobné rozpravy ještě někdo chce vystoupit a přednést nějaký pozměňovací návrh. Ještě stále probíhá podrobná rozprava, ale nicméně já tedy nemám další přihlášky, takže pokud už nikdo další nemá, tak podrobnou rozpravu můžeme ukončit. Nyní bych požádal Jana Vidíma, kdyby ji nějakým způsobem ještě shrnul.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, dámy a pánové, shrnout tuto debatu je nadlidský úkol. Zůstaňme tedy pouze u té podrobné části rozpravy Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu. Celý soubor pozměňovacích návrhů, které zazněly, bude samozřejmě příslušnými útvary Sněmovny zpracován do komplexního pozměňovacího návrhu, který dostanete na svá místa. Předpokládáme, že třetí čtení tohoto návrhu proběhne v průběhu příštího týdne, pravděpodobně ve středu. V tuto chvíli nic dalšího dodávat není třeba. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže skoro už to vypadá, že v této chvíli už nic nám nezbývá. Myslím, že v tom případě poděkuji navrhovateli a ukončím druhé čtení projednávání tohoto 4. bodu.

 

A můžeme přejít k dalšímu, druhému bodu dnešního programu, a to je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb.
/sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády by nyní ve druhém čtení měl uvést opět ministr zdravotnictví Leoš Heger. Takže prosím pana ministra, který se nakonec dočkal, ke druhému bodu dnešního programu schůze. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych řekl úvodní slovo k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých dalších souvisejících zákonů.

Hlavním důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je provedení některých úkolů, k nimž se vláda zavázala v programovém prohlášení. Z těchto úkolů považuji za nejvýznamnější vytvoření legálního -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon! Já tady vidím, že někteří se snaží poslouchat a moc jim to v tom hluku nejde. Já myslím, že to je docela důležitá novela, tak bych vás chtěl poprosit, kdyby se poněkud ztišila situace ve sněmovně, aby ti, co chtějí slyšet, co říká pan ministr, to skutečně měli možnost slyšet. Děkuji za pochopení, a prosím, můžete pokračovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane předsedající.

Z úkolů považuji za nejvýznamnější vytvoření legálního prostoru pro poskytování zdravotní péče, na kterou si pojištěnec může připlatit za zákonem stanovených pravidel. V předloženém vládním návrhu jde především o § 13, který v souladu s Listinou základních práv a svobod zajišťuje pojištěnci jeho nárok na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a současně mu umožňuje vybrat si tzv. ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče, kterou nebude hradit celou, ale zaplatí pouze rozdíl mezi variantou základní, která je hrazena, a variantou ekonomicky náročnější.

Toto ustanovení bylo na několika jednáních ve výboru pro zdravotnictví široce diskutováno a v důsledku této diskuse byly v tomto výboru předloženy pozměňovací návrhy, které jsou nyní obsaženy v jeho usnesení. Přestože jsem přesvědčen o tom, že ani navržená úprava obsažená ve vládním návrhu zákona není v konfliktu s Listinou základních práv a svobod, neboť pojištěnci zaručuje právo na zdravotní péči, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu a účelu, kterého má býti jejím poskytnutím dosaženo, která je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a u které existují důkazy o její účinnosti vzhledem k účelu jejího poskytnutí, mám za to, že pokud bude schváleno doplnění příslušných ustanovení způsobem obsaženým v usnesení výboru pro zdravotnictví, pak již nemůže býti o souladu s ústavním pořádkem skutečně žádných pochyb.

Nemohu se ztotožnit s názory, které v diskusi na toto téma zaznívaly a zaznívají, a to že zavedení legální možnosti připlatit si na ekonomicky náročnější variantu péče bude pro pojištěnce znamenat zúžení rozsahu hrazené péče a rozdělení zdravotnictví na zdravotnictví pro chudé a zdravotnictví pro bohaté. V tomto směru zastávám názor zcela opačný, neboť mám za to, že navržená úprava je pro pojištěnce pozitivní, a to nejenom proto, že mu umožňuje výběr, ale především proto, že pojištěnec bude mít možnost v právních předpisech nalézt, které zdravotní výkony lze jako ekonomicky náročnější variantu vůbec nabízet a jak se stanoví částka, kterou si za takovouto variantu doplatí. Pokud tento prostor v právních předpisech vymezen není, avšak poskytování zdravotní péče za přímou úhradu pojištěncem je v řadě případů již nyní bez jakýchkoliv pravidel nabízeno, tak pojištěnec nemá možnosti si tyto tzv. nabídky nikde ověřit.

Druhou významnou oblastí obsaženou ve vládním návrhu je oblast lékové politiky. Smyslem úprav navrhovaných v této oblasti je zavedení opatření, která povedou k optimalizaci výdajů ze systému veřejného zdravotního pojištění, a to především tím, že se zrychlí vstup generik do systému zdravotního pojištění a naopak se zpřísní podmínky pro vstup drahých inovativních léčiv do tohoto systému, vyřadí se dále z úhrad podpůrné a doplňkové léky a zrychlí se provádění revizí maximálních cen a úhrad tak, aby úspory vznikaly dříve než doposud.

I oblast lékové politiky doznala v rámci projednávání vládního návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví změn, které jsou obsaženy v usnesení tohoto výboru. Pozměňovací návrh tak přichází například s výrazným vyřazením léčiv s konečnou cenou do 50 korun z úhrad, zrušením regulačního poplatku za položku na receptu a zavedením regulačního poplatku na celý recept, a to ve stejné výši 30 korun, dále s komplexní úpravou cenových soutěží formou elektronických aukcí, kde zvýšením atraktivity pro výrobce a zavedením dostatečných ochranných opatření, především ve formě sankcí, mohou přinést výraznou úsporu systému zdravotního pojištění. Další změny jsou zde rovněž přítomné. Všechny tyto změny v lékové politice, včetně upřesnění způsobu úhrady zdravotnických prostředků, by měly vést k úsporám systému ve výši dalších až 1,5 mld. Kč ročně. Proto jsem v rámci projednávání ve výboru pro zdravotnictví tento soubor pozměňovacích návrhů podpořil.

Vedle návrhu na úpravu legální spoluúčasti pacienta na ekonomicky náročnějších variantách zdravotní péče a návrhů změn v lékové politice pak vládní návrh obsahuje ještě další změny, na které zde bylo upozorňováno v prvním čtení, jako možnost slučování zdravotních pojišťoven, zvýšení regulačního poplatku při hospitalizaci, prodloužení lhůty pro vybírání a vymáhání pojistného, pokut a penále, ale mám za to, že nyní již není třeba je dále podrobně v rámci úvodního slova diskutovat.

Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že i přes řadu různých názorů a námitek, ať již vyjádření v rámci dosavadního projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně, nebo které budou vyjádřeny v rámci dnešního projednávání, bude nalezen konsenzus tak, aby tento návrh zákona mohl být Poslaneckou sněmovnou schválen.

Dovolím si upozornit, že v další podrobné rozpravě předložím ještě pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal pana poslance Borise Šťastného, protože jsme prvé čtení přikázali k projednání samozřejmě výboru pro zdravotnictví. Usnesení máte jako 325/1. Prosím tedy zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP