(12.00 hodin)

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, s touto vládní koalicí je to přesně jako v jedné pohádce, kde si řekli, že musíte říkat pravý opak, co chcete dělat. To znamená, když vy hovoříte o boji s korupcí, což je vaše oblíbené klišé, tak to provázíte tím, že si vyměňujete obálky nadité penězi, o kterých jedni říkají, že je to úplatek, a druzí říkají, že je to půjčka nebo že generujete peníze jako dary, které si půjčujete, a tak dále. Čili takto vy bojujete a tak bychom mohli vaše ProMoPro a další věci.

Stejně je to i s tímto, pane kolego Šťastný prostřednictvím předsedajícího. Vždyť vy jste přece nemohl zapomenout, že chaos v lékové politice tady zavedl váš ministr Julínek, který zavedl systém, že stejná látka má jiné úhrady, jiné regulace. Ten chaos, čili vy jste kouzelník. Před pár lety jste ten systém rozbourali, zchaotizovali, udělali v něm neuvěřitelný nepořádek, neuvěřitelně korupční prostředí, a teď tvrdíte, že to budete jako napravovat. To vám nikdo moc neuvěří. Navíc ten návrh samozřejmě je velmi problematický, protože vzniká takto chaoticky rychle a nikdo neví, co přinese. A jenom pro vaši informaci: Samozřejmě, že i laboratoře jsou regulovány. Pan ministr by vás měl poučit, že to sám napsal do své úhradové vyhlášky, jaké mají regulace laboratoře. Takže není pravda, že laboratoře by fungovaly bez jakýchkoliv omezení a fungovaly bez jakéhokoliv dohledu. Čili bylo by dobře, abyste tady říkal pravdu a nemystifikoval veřejnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a můžeme pokračovat paní poslankyní Soňou Markovou, která je další řádně přihlášenou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Dovolte mi, abych odůvodnila, protože jsme ve druhém čtení, předložení svého pozměňovacího návrhu a také abych se vyjádřila k některým pozměňovacím návrhům k tomuto návrhu zákona v podobě, která vyšla z jednání zdravotního výboru.

Nejprve bych ráda zdůraznila svůj zásadní nesouhlas se způsobem projednávání komplexního pozměňovacího návrhu na zdravotním výboru. Je skutečně nedůstojné a hlavně arogantní vůči opozici i odborné a laické veřejnosti, aby projednávání takto významné materie bylo projednáváno takovým způsobem. Členové a členky zdravotního výboru, a už tady o tom bylo mluveno, obdrželi komplexní pozměňovací návrh v noci z úterý na středu, přičemž zdravotní výbor začínal své jednání ve středu v 9 hodin ráno. Když jsem požádala o odložení jednání, abychom měli možnost si návrh prostudovat, nebylo mi to koaličními poslanci umožněno. Sám pan ministr následně prohlásil, že to vlastně není komplexní pozměňovací návrh z dílny Ministerstva zdravotnictví, ale poslanecký pozměňovací návrh s tím, že jedním z předkladatelů je on sám. Kdybych nevěděla, že jsem na jednání veleváženého výboru Poslanecké sněmovny, mohla bych si myslet a domnívat se, že jsem se ocitla uprostřed absurdního dramatu z dílny našeho exprezidenta.

A absurdní drama vlastně pokračuje nyní, protože k tomuto pozměňovacímu návrhu vlastně jsme dostali dalších 50 stránek a dostali jsme je před několika minutami na stůl. Navrhuji proto, abychom přerušili projednávání tohoto návrhu zákona do úterý, abychom měli dostatek času na to, abychom si mohli takto důležité věci prostudovat.

Dalším důkazem pohrdání představitelů koalice je i moje opakovaná žádost, kterou jsem přednesla na jednání zdravotního výboru, abych dostala k dispozici analýzu dopadu tzv. regulačních poplatků na jednotlivé skupiny pacientů v České republice. Přes veřejný příslib náměstka ministra zdravotnictví jsem však do této chvíle žádnou takovou analýzu neobdržela.

Nyní bych ráda zdůvodnila svůj pozměňovací návrh, jehož podstatou je zrušení ustanovení § 16a zákona, čímž se odstraňuje nedůvodné podmínění poskytnutí bezplatné lékařské péče zaplacením tzv. regulačního poplatku.

Jsem i nadále přesvědčena o tom, že toto ustanovení ignoruje výklad pojmu bezplatnosti, opakovaně podaný ústavním soudem. Také samotný termín poplatek je sporný vzhledem k tomu, že v právní terminologii se poplatkem rozumí platební povinnost fyzické nebo právnické osoby v souvislosti s činností orgánů veřejné moci uskutečňovanou při výkonu veřejné moci v jejím zájmu, přičemž plynou do veřejných rozpočtů. Je evidentní, že o tento druh platby se nejedná, a lze tedy potvrdit, že platba dle ustanovení §16a není poplatkem.

Zákon označuje regulační poplatek za příjem zdravotnického zařízení, to je soukromoprávnímu subjektu, který není kompenzován snížením platby zdravotní pojišťovny zdravotnickému zařízení. Pak jde zcela nepochybně o hotovou platbu za zdravotní péči do ruku ryze soukromoprávního subjektu a v rámci ryze soukromoprávního vztahu. Při tom zavedení regulačního poplatku zákonnou formou je pojištěnci ukládáno, aby kromě toho, že je plátcem veřejného zdravotního pojištění, platil ještě další dávku, aby se mu vůbec dostalo nějakého ošetření. Takto zavedené poplatky ve své podstatě tedy představují opatření cenové povahy, a to navzdory tomu, že náklady na úhradu zdravotní péče jsou již hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Zavedení regulačních poplatků je tak v rozporu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod. Dikce tohoto článku je jednoznačná v tom smyslu, že občan má na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. To znamená, že tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění bezplatně, přičemž zákon může stanovit, která péče bude hrazena jen zčásti, nebo vůbec ne. V této souvislosti se judikatura Ústavního soudu jednoznačně vyjadřuje k výkladu pojmu bezplatná lékařská péče v tom smyslu, že se jí rozumí zdravotní péče bez přímé úhrady.

K důvodům právním je třeba připojit především ale důvody sociální. Zavedením a bezbřehým navyšováním tzv. regulačních poplatků, o jejichž regulační funkci se ale již dávno nehovoří, se velké skupiny občanů, zdravotně postižení, chronicky nemocní, nízkopříjmoví, vzdalují potřebné a kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodu můj pozměňovací návrh navrhuje úplné zrušení tzv. regulačních poplatků.

Tato péče bude stále méně dostupná i díky dalším změnám, které jsou obsaženy v tomto návrhu zákona. Je nesporné, že se bude navyšovat spoluúčast pacientů, která je již nyní u výše zmiňovaných skupin občanů neúnosná. Další navyšování poplatků, doplatků za léky a přímých plateb je při neexistenci účinných sociálních kompenzací - a ty se v žádném případě nechystají - již téměř likvidační.

Další bod mého pozměňovacího návrhu se týká tolik diskutované potřeby nárůstu finančních prostředků do systému zdravotnictví. I když příjmy z tzv. regulačních poplatků nejsou příjmy systému zdravotnictví, nýbrž toho lékaře či zdravotnického zařízení, které je vybírá, navýšení solidárních příjmů v systému zdravotnictví je více než žádoucí. Zavedením stropů na zdravotní pojištění Topolánkovou vládou došlo k výraznému omezení principu solidarity a toto omezení nebylo zcela napraveno ani po přijetí tzv. Janotova balíčku. Hlavním principem mého návrhu tedy je odstranění omezení principu solidarity či stanovení výše povinného veřejného zdravotního pojištění zrušením maximálního vyměřovacího základu. Tento návrh příznivě ovlivní rozpočty zdravotních pojišťoven a rovněž příznivě zapůsobí na úroveň a zabezpečení zdravotní péče. Podle kvalifikovaných odhadů bude předpokládaný nárůst výběru pojistného 3,5 až 4 mld. korun ročně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP