(12.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Zrovna tak přechod zdravotního očkování pod zdravotní pojišťovny a výběrová řízení zdravotními pojišťovnami, které jsou přímo zainteresovány na úsporách, je možno kdykoli zpochybňovat. Ale jestliže někdo argumentuje zde přítomným panem poslancem Šnajdrem, že převáděl očkování a výnosy z něj na soukromé firmy, tak je zcela scestné potom tvrdit, že je to potřeba odstátnit, že to odstátnění bude dělat problémy, když přitom druhým dechem se tvrdí, že naopak, když to bylo pod státem, tak to problémy dělalo. V tomto případě jdou ty argumenty proti sobě. Já je musím odmítnout a ujišťuji vás, že veškeré naše snažení je směřováno k tomu, aby standard pacienta, který je dnes běžný, byl zachován. Pokládáme ho za součást naší evropské kultury a uděláme proto vše, aby byly nalezeny úspory, které právě napadají péči zbytnou, které napadají nákupy, které nejsou optimální, které napadají systém, který není optimálně zorganizován tak, aby ten standard mohl být ve prospěch našich občanů, a to i těch nejchudších, zachován.

Děkuji vám. A zároveň se tímto dovoluji přihlásit do další speciální rozpravy s pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Takže pan ministr vystoupil ještě v rámci obecné rozpravy. Ale pokud není žádná přihláška, tak ji tedy definitivně ukončím. Všichni už vystoupili. Pan ministr vlastně své slovo zřejmě řekl už v obecné rozpravě. A nyní jenom si zkontroluji se zpravodajem - jestli to správně chápu, tak z rozpravy zazněl návrh vrácení návrhu zákona výboru k projednání a to je návrh, který bychom nyní měli hlasovat. Vzhledem k tomu, že se... (Zpravodaj upřesňuje návrh mimo mikrofon.) Návrh na přerušení, tedy ne vrácení... Jestli můžete, pane poslanče, bylo by asi třeba, kdyby bylo řečeno přesně, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já jsem zaregistroval dva návrhy. Jeden návrh na přerušení a jeden návrh na vrácení výboru k dopracování se lhůtou jednoho týdne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud vím, tak pokud zazní návrh na přerušení, tak musí být vždy řečeno, do kdy. Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Návrh na přerušení je nehlasovatelný. Navrhovatel měl patrně na mysli odročující návrh, tedy návrh, který specifikuje buď časovou, nebo věcnou podmínku, která musí být splněna. Takže moc pěkně prosím, znovu a lépe.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám to upřesněné. Paní poslankyně podala návrh na přerušení do úterý - je to tak? Tedy nám to potvrdí?

 

Poslankyně Soňa Marková: Ano. Přerušení - odročení do úterý jak první bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je to tedy přerušeno nebo odročeno do úterý. A potom ještě se zpravodajem - druhý návrh je návrh na vrácení návrhu zákona do výboru k novému projednání. To je ten druhý návrh. (Zpravodaj souhlasí.) Oba budeme hlasovat.

Já bych vás požádal, abyste se všichni přihlásili. Prostě to vyzkoušíme. Není úplně stoprocentní jistota, proto jsou také skrutátorky připravené. Ještě zagonguji, kdyby náhodou někdo zůstal venku. Takže zkusíme, jestli to půjde technikou.

 

Nejdřív tedy budeme hlasovat návrh na přerušení - odročení do úterý paní poslankyně Markové.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení - odročení do úterý, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 78. Přihlášeno je 143, pro hlasovalo 52, proti 87. Návrh na přerušení byl zamítnut. Zdá se, že to tedy fungovalo.

 

Takže můžeme druhý návrh, to byl návrh vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79. Přihlášeno je 143, pro hlasovalo 52, proti 90. Návrh na vrácení byl zamítnut také.

 

A tím pádem můžeme přejít k podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy tady máme už přihlášené. První přihlášená je paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedající, vládo. Já si dovoluji přihlásit se, vzhledem k tomu, že tu není pan poslanec Michalík, k jeho pozměňovacímu návrhu, pozměňovacímu návrhu výboru pro zdravotnictví, sněmovního tisku 325.

V pozměňovacím návrhu výbor pro zdravotnictví navrhuje provést změny: Zrušit bod 5, 14, 15, 19, 10, 46, 30 a 32 a v bodě 47 navrhuje nové znění. Ve svých materiálech na lavicích máte tento pozměňovací návrh k prostudování včetně odůvodnění. Takže já vás nyní jenom požádám o to, abyste si materiál prostudovali a vyjádřili hlasováním pro souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další přihlášený je pan poslanec Václav Votava a pak paní poslankyně Soňa Marková. Prosím pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si načíst dva pozměňovací návrhy k projednávanému tisku.

První pozměňovací návrh se týká zákona číslo 551/1991 Sb., je to zákon o VZP. Tento pozměňovací návrh zní: V § 24 se za odst. 3 doplňuje nový odst. 4, který zní: Pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle pojišťovna pojištěncům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost není vyloučeno.

Druhý pozměňovací návrh se týká zákona číslo 280/1992 Sb., což je zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Tento pozměňovací návrh zní: V § 21 se za odst. 3 doplňuje nový odst. 4, který zní: Zaměstnanecká pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle zaměstnanecká pojišťovna zaměstnancům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost tím není vyloučeno.

Toliko tedy dva pozměňovací návrhy. A já bych si dovolil je nyní v krátkosti odůvodnit. Cílem mého pozměňovacího návrhu je uzákonit povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, resp. zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, pravidelně, a to vždy jednou za rok, rozesílat svým pojištěncům informaci o zdravotní péči poskytnuté jim ve sledovaném období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP