(13.00 hodin)
(pokračuje Votava)

Sledovaným obdobím zde rozumím období kalendářního roku, eventuálně jeho poměrné části, v němž byl pojištěnec pojištěncem té které zdravotní pojišťovny a byl účasten na zdravotním pojištění podle zvláštních právních předpisů. Chci upozornit, že takový pozměňovací návrh jsem podával již v minulosti, bohužel nebyl Sněmovnou přijat.

Informace o zdravotní péči poskytnuté pojištěncům v uplynulém kalendářním roce by byly zasílány na náklady zdravotní pojišťovny každoročně na adresu pobytu pojištěnců, a to vždy nejpozději do 31. března následujícího po sledovaném kalendářním roce nebo jeho části. Domnívám se, že ačkoliv je již nyní povinnost zdravotním pojišťovnám podávat svým pojištěncům informace o poskytnuté zdravotní péči uložena platným právním řádem, je jen velmi málo pojištěnců, kteří je o takové informace žádají. Můj pozměňovací návrh proto každému jednotlivému pojištěnci garantuje, že vždy nejméně jednou za rok, nevyžádá-li si takovou informaci on sám, získá přehled o jemu poskytnuté zdravotní péči.

Jsem také přesvědčen, že pozměňovací návrh naplní na jedné straně právo pojištěnce na výše uvedené informace v celém svém rozsahu, aniž by musel zdravotní pojišťovnu o takové informace žádat, na druhé straně bude nepochybně představovat nástroj zabraňující falešnému vykazování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními. O tom, že i ve zdravotnictví jsou bohužel nepoctivci, kteří pojišťovny obírají prostřednictvím nic netušících, a tedy zneužitelných pacientů, myslím, není pochyb. Svědčí o tom i řada případů z poslední doby, která byla prezentována v médiích. Myslím, že toto opatření bude tedy ve finále i ve prospěch samotných zdravotních pojišťoven.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další vystoupí paní poslankyně Soňa Marková, pak poslanec Krákora.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně vysvětlila v obecné rozpravě. Připomínám, že tento pozměňovací návrh se týká za prvé zrušení tzv. regulačních poplatků při zachování sociálních limitů. A druhý bod tohoto pozměňovacího návrhu se týká zrušení stropu na zdravotní pojištění s přínosem do systému zdravotnictví 3,5 až 4 mld. korun. Předpokládám, že takovýto pozměňovací návrh bude podpořen všemi poslanci a poslankyněmi této ctihodné Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Krákora. A pak paní poslankyně Andrýsová. Prosím pana poslance Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já mám tři, respektive čtyři pozměňovací návrhy, protože ten čtvrtý jsem si dovolil osvojit od paní kolegyně Emmerové, která dneska z vážných důvodů nemohla přijet a podala pozměňovací návrh již minule, takže tento si osvojím.

První pozměňovací návrh se týká regulačních poplatků 100 korun a v podstatě vypouští návrh na zvýšení regulačního poplatku ze 60 korun na 100 korun za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských ozdravovnách a léčebnách.

Druhý pozměňovací návrh vypouští v podstatě ustanovení zavádějící základní variantu a ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ustanovení je v rozporu s několika nálezy Ústavního soudu.

Třetí pozměňovací návrh se týká invalidů a je to v podstatě invalidita druhého nebo třetího stupně, kdy jde o to, když dosáhnou hranice 2500 korun, aby jim byl vrácen včas příspěvek na léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do 60 dnů, protože samozřejmě mají relativně invalidé druhého a třetího stupně nižší příjem, takže pro ně je každá koruna rozhodující.

A čtvrtý pozměňující návrh, původně paní poslankyně Emmerové, který byl také rozdán již v úterý, se týká bezlepkové diety, která je nutná u celiakie, a v podstatě jejího hrazení.

Jinak bych chtěl říci, že pro Českou stranu sociálně demokratickou je nepřijatelná základní varianta péče a ekonomicky náročnější varianta péče. Máme vážné obavy, že by to mohlo vést k medicíně pro chudé, bohatší a bohaté. Mohlo by nastat i to, že by se to zvrhlo samozřejmě v chudinskou medicínu. A za druhé nesouhlasí Česká strana sociálně demokratická s regulačními poplatky 100 korun bez sociální klauzule na hospitalizaci a den. Tyto dva body jsou pro Českou stranu sociálně demokratickou rozhodující a považujeme je i za protiústavní a v případě jejich schválení budeme toto předkládat Ústavnímu soudu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. A nyní dostává slovo paní poslankyně Lenka Andrýsová, prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, ráda bych vám přednesla pozměňovací návrh k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, který právě projednáváme. V tomto zákoně nechci měnit koncepci části zdravotnické reformy, ale chci snížit byrokracii, které poslední roky čelí naši úředníci při pořádání voleb.

Členové volební komise totiž musí podle tohoto zákona ve znění novely z roku 2007 odvádět zdravotní pojištění z jejich odměny za práci ve volební komisi, která činí necelé 2000. To prakticky pro úředníky na městských či obecních úřadech znamená, že všechny členy volebních komisí musí přihlásit a pak odhlásit ze systému zdravotního pojištění. A to i když členové volební komise standardně odvádějí toto zdravotní pojištění ze svých platů. Naši veřejnou správu toto opatření zbytečně zatěžuje. Uvedu konkrétní příklad z Hranic z Olomouckého kraje. V Hranicích žije asi 20 000 obyvatel a členů volební komise je 150 lidí. Podle informací, které mám, jednomu úředníkovi přihlášení těchto lidí trvá asi jeden den. Do toho se nepočítají telefonáty, které musí vyřídit, pokud dochází k nějakým komplikacím. A jeden den také trvá odhlašování. Podobnou proceduru přihlašování a odhlašování samozřejmě musejí udělat i pracovníci v pojišťovnách.

Proto navrhuji tento pozměňovací návrh. Chci, aby se v části 1. v § 5 písm. a) za bod 7 vložil nový bod 8, který zní: 8. člena okresní volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávních celků. Pozměňovací návrh máte s odůvodněním všichni na svých stolcích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Do rozpravy se dále přihlásil pan ministr Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já přednesu pravděpodobně nakonec ten pozměňovací návrh, který zde vzbudil tak velké vzrušení, za které se omlouvám, a hned vysvětlím, jak to s ním je. Jedná se o pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro zdravotnictví, usnesení č. 39. Tento návrh předkládají poslanci, bez jmen, předkládám ho tedy já za sebe, Šťastný, Roztočil, Štětina, Šnajdr, Skalický, paní poslankyně Patricie Kotalíková, pan Gregora, Janek, Úlehla, Babák, Němeček, Florián a Bárta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP