(13.10 hodin)
(pokračuje Heger)

Dovolte mi kratičké vysvětlení. Ten návrh, přestože má 50 stran, je v naprosté převažující části totožný s návrhem, který provází usnesení výboru č. 39, ve kterém byly provedeny následující změny, a upozorňuji, že dvě nejvýznamnější jsou ve prospěch pacientů a několik drobných je čistě technického charakteru. Ve prospěch pacientů je stažení návrhu na zpoplatnění stomatologických amalgámových výplní, které bylo dohodnuto až po zasedání výboru na jednání koaliční devítky. Druhý návrh se týká úpravy úhrady u sluchadel ve prospěch pacientů. Ostatní jsou jenom drobné legislativní formulační úpravy typu úprava definice nositelů výkonů.

Vzhledem k tomu, že tento návrh byl prakticky celý až na zmíněné změny projednán široce na poslaneckém výboru, dovoluji si zároveň navrhnout zkrácení legislativní lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Kdo se hlásí dále do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak tuto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat v případě, že předkladatel a zpravodaj již nevystoupí se závěrečnými slovy, právě o tomto návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Přivolávám naše kolegy. Ještě se ujistím, že ani pan ministr, ani pan zpravodaj nechtějí vystoupit se závěrečným slovem. Děkuji, nechtějí.

Nyní vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste se dostavili do jednacího sálu. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení nejvýše na 48 hodin. S ohledem na počet poslanců a poslankyň v sále vás nejdříve odhlásím a prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který byl právě podán a přednesen.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty, nechť stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 z přihlášených 112 poslanců pro 74, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy mohu konstatovat, že lhůta pro třetí čtení byla zkrácena na 48 hodin, a mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu.

Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, tak vás chci, kolegyně a kolegové, informovat o dalším postupu. Jak je vidno na světelné tabuli, po projednání ještě dvou pevně zařazených bodů, to jsou body 26 a 54, bychom projednali tisky 5 a 6. Takto na to upozorňuji zejména proto, aby s touto eventualitou počítali předkladatelé a zpravodajové a byli v sále připraveni.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednání předposledního pevně zařazeného bodu a tím je

26.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 211/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele pan senátor Jan Hajda, kterého zde srdečně vítám a prosím, aby se přímo ujal slova. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jan Hajda: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jenom krátce uvedl technickou novelu týkající se zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Tato novela řeší zablokované pozemky domnělými oprávněnými osobami, které ovšem plně nedoložily svůj nárok. Tyto pozemky jsou blokovány pro potřeby Pozemkového úřadu rozvoje obcí a měst. Tato novela ukládá domnělým oprávněným osobám obrátit se na soud dle doplněného § 4b a dělit domněle oprávněné osoby na dvě skupiny, to znamená ty, které již byly odkázány Pozemkovým úřadem obrátit se na soud pro doložení svého nároku a neučinily tak, to musí učinit od 1. července 2012 do konce roku 2012, a druhá skupina, která předloží svůj nárok po 30. 6. 2012, musí tak učinit do šesti měsíců od odkázání svého požadavku na nárok.

Pokud se týká této technické novely, byla předložena především na základě přání starostů měst a obcí, aby se uvolnily pozemky pro infrastrukturu a podobně. Návrh prošel vládou, ministerstvy, byl projednán rovněž na zemědělském výboru zde v Poslanecké sněmovně. A rovněž bych vás žádal, abyste ho propustili do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane senátore. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 211/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Miroslav Jeník.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal tento senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, na své 9. schůzi dne 2. března 2011. Po úvodním slově pana senátora Hajdy, předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu České republiky, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění tento zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, schválit, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil váženou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku, jak můžete vidět na světelné tabuli, ta zatím nerozlišuje rozpravu obecnou a podrobnou. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pokud rozlišuje, tak mohu i konstatovat, že v obecné rozpravě nikdo přihlášen není, a pokud se nikdo nepřihlásí, tak tuto rozpravu uzavírám a otevírám rozpravu podrobnou a do ní je přihláška pana poslance Jiřího Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést krátký stručný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 211, který právě projednáváme.

V článku 1 se doplňují novelizační body 2 a 3, které znějí: Článek 2. V § 22 odst. 2 se ve větě, druhé části věty za středníkem včetně středníku, zrušuje.

Bod 3. V § 22 odst. 9 se za slovo "pozemky" vkládají slova "ve vlastnictví státu".

A dovolte mi krátké stručné odůvodnění k bodu 2. Návrh na zrušení části ustanovení v § 22 odst. 2 zákona o půdě vyplývá ze skutečnosti, že zrušené ustanovení již není aktuální.

K bodu 3. Zákon stanoví roční nájemné za pozemky náležející do zemědělského půdního fondu s výjimkou pozemků lesního půdního fondu ve výši 1 % z ceny pozemku, pokud se vlastník s nájemcem nedohodnou jinak. Zákon pozměňovacím návrhem pouze upřesňuje, že se roční nájemné pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu stanovené zákonem týká pouze pozemků ve vlastnictví státu. Novela ponechá zejména pro vymáhání dlužného nájemného Pozemkovým fondem České republiky stanovenou roční částku nájemného pro pozemky ve vlastnictví státu a pro ostatní vlastníky ponechá možnost sjednání výše nájemného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu uzavírám. Protože nepadl žádný návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat, a protože mi nesignalizuje ani pan předkladatel, ani pan zpravodaj, že by chtěli vystoupit se závěrečným slovem, tak jim oběma děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP