(12.50 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou novelu, přičemž jen část, která mění zákon o elektronických komunikacích, obsahuje 259 novelizačních bodů, zmíním se nyní jen o hlavních principech tohoto návrhu. Na podrobnější projednávání, doufám, dojde na půdě odborných výborů, jimž, jak doufám, bude tento návrh přikázán.

Podstata navrhovaných změn tedy spočívá za prvé jednak v implementaci revidovaného znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. V souladu s tímto revidovaným regulačním rámcem návrh zákona upravuje zejména definiční část zákona o elektronických komunikacích, cíle a základní zásady regulace, oblast správy rádiového spektra, přístup k číslům tísňového volání, přenositelnost telefonních čísel, zavedení povinností funkční separace, náležitosti smlouvy, kterou uživatel uzavírá s operátorem, zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací, bezpečnost a integritu veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací.

Druhým okruhem, který tento návrh upravuje, je úprava problematiky správních deliktů. Při projednávání poslední tzv. technické novely zákona o elektronických komunikacích požádalo Ministerstvo vnitra jako gestor právní úpravy správního trestání o revizi ustanovení obsahujících správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Na základě této žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravilo komplexní změnu ustanovení vztahujících se ke správnímu trestání.

Třetím okruhem, který tento návrh upravuje, je zavedení udělování individuálního oprávnění pro účely experimentálního vysílání. Zákon o elektronických komunikacích v současné době neumožňuje udělit speciální individuální oprávnění pro využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, jako jsou například výzkum, vývoj a provozování ověřování nových vysílacích rádiových zařízení nebo ověřování a zjišťování fyzikálních vlastností šíření rádiových vln. Z tohoto důvodu byla připravena specifická úprava udělování individuálních oprávnění pro tyto účely, která vychází z principu nekomerčního využívání. Na přijetí této úpravy bude navazovat úprava výše poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální využívání v příslušném nařízení vlády.

Čtvrtým okruhem, který tento návrh novely zákona upravuje, je nová úprava způsobu omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a zavedení výběrového řízení pro příděl rádiových kmitočtů formou aukce. Z důvodu zvýšení právní jistoty se upravuje ustanovení o omezení počtu práv využívání rádiových kmitočtů a nově se zavádí možnost provést výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů kromě tzv. obálkové metody také formou aukce.

Pátým okruhem upravujícím tento návrh je změna v zákoně o některých službách informační společnosti. Změna zákona o některých službách informační společnosti obsahuje implementaci revidovaných ustanovení směrnice o soukromých a elektronických komunikacích ve vztahu ke službám informační společnosti.

Šestým okruhem upravujícím tento návrh je zákon o ochraně spotřebitele. V současné době v oblasti ochrany spotřebitele existuje vakuum, v němž není jasně stanoven orgán kompetentní k ochraně spotřebitele v oblasti služeb elektrických komunikací. Z tohoto důvodu je součástí návrhu doplnění § 23 zákona o ochraně spotřebitele o nový odstavec, který zmocňuje Český telekomunikační úřad provádět dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku elektronických komunikací.

A konečně posledním, sedmým okruhem upravujícím tuto novelu je zákon o ochraně osobních údajů. Stávající definice blokování osobních údajů obsažená v zákoně o ochraně osobních údajů neumožňuje efektivně zamezit nesprávnému zpracování osobních údajů. Proto je třeba přesněji vyjádřit tento postup, který povede k zamezení nesprávného zpracování osobních údajů a ve svém důsledku umožní realizovat nápravná opatření i v případě nově zaváděné povinnosti oznámit porušení ochrany osobních údajů. Současně implementací některých ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích bude nutné specializovat činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti elektronických komunikací.

Návrh byl v průběhu přípravy konzultován s Českým telekomunikačním úřadem, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, podnikatelskou veřejností v oblasti elektronických komunikací. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě tohoto návrhu zákona bylo dostát cílům revidovaných směrnic, zároveň ctít oprávněné zájmy všech dotčených subjektů, a to jak podnikatelů, tak i uživatelů v oblasti elektronických komunikací.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stručně jsem se pokusil shrnout hlavní důvody této novely a dovoluji si vás požádat o propuštění tohoto návrhu do dalších čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Martinovi Kocourkovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Husáka.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o elektronických komunikacích zkráceně, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Je to poměrně obsáhlá materie a v převážné míře se jedná o implementační novelu zákona, která transponuje revidovaný regulační rámec v oblasti elektronických komunikací. Obsah tohoto zákona, nebo tato část zákona je zhruba cca v 97 % této novely.

Zmíním se o důležitých aspektech této novely zákona o elektronických komunikacích. Za prvé, pojednává o ochraně spotřebitele. Podstatnou částí novely zákona o elektronických komunikacích je oblast ochrany spotřebitelů. Tuto oblast akcentovala i Evropská komise při projednávání návrhu revidovaného regulačního rámce. V České republice panovalo v této oblasti jisté vakuum. Oprávněn k ochraně spotřebitelů dle zákona o ochraně spotřebitelů nebyl ani Český telekomunikační úřad, ani Česká obchodní inspekce. Vládní návrh zákona to řeší novelou zákona o ochraně spotřebitelů, a to jednoznačným stanovením kompetencí Českého telekomunikačního úřadu k výkonu ochrany spotřebitele na úseku elektronických komunikací.

S touto úpravou souvisí i zpřesnění již existujícího ustanovení § 63 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, který upravuje možnost Českého telekomunikačního úřadu uložit jednoznačně řečeno operátorovi povinnost narovnat smlouvu, je-li v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích, jeho prováděcími předpisy nebo se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z taxativně vymezených důvodů. Jsou tu tak jednoznačně stanoveny mantinely rozhodování Českého telekomunikačního úřadu.

Za druhé regulace rádiového spektra. Významnou částí, nově upravenou v rámci novely zákona o elektronických komunikacích je oblast regulace rádiového spektra. Kromě řady implementačních ustanovení upravujících například uplatňování zásady technologické neutrality a neutrality služeb v případě jejich omezení úpravy změní držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo vytvoření speciálního institutu individuálního oprávnění využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, je velmi zajímavá nová úprava výběrových řízení na udělení přídělu rádiových kmitočtů formou akce, tak jak zde již bylo prezentováno i předkladatelem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP