(16.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Ostatně je zřejmé, a to je výhoda soudního poplatku oproti jiným poplatkům, že ten, kdo nedává bezdůvodný návrh a kdo se svou soudní pří uspěje, tak mu je následně soudní poplatek vrácen v rámci řekněme toho, co platí protistrana, která soudní spor prohraje. Tedy ten, kdo je v právu a u soudu uspěje, fakticky na konci celého procesu soudní poplatek neplatí.

Toto jsou argumenty, dámy a pánové, proč jsem přesvědčen, že je vhodné přijmout návrh zákona, který zde projednáváme, a že je dobré upravit soudní poplatky tak, aby jejich výše odpovídala aktuální průměrné mzdě v České republice.Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Ivana Weberová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já zde shrnu, že se jedná o usnesení Senátu, které bylo Sněmovně postoupeno pod číslem tisku 269/4, a Senát svým usnesením zamítl návrh zákona dne 8. června 2011. Poslanecká sněmovna s tímto návrhem zákona vyslovila souhlas dne 11. května 2011.

Myslím, že důvody, proč by měl být tento návrh zákona přijat, zde byly vysvětleny podrobně panem ministrem. Osobně jako člověk z praxe, protože jsem původní profesí advokátka, se domnívám, že skutečně novela přináší kromě zvýšení poplatků, které je logické, tak přináší celou řadu pozitivních a praktických změn, které se dotýkají zákona o soudních poplatcích. Mohla bych zde například uvést to, že v případě uzavření smíru před soudem bude vrácen soudní poplatek, že se vlastně zavádí přerušení desetileté lhůty pro vrácení soudního poplatku, pokud probíhá jiné řízení podle zvláštního zákona, typicky tedy řízení insolvenční podle insolvenčního zákona, kdy mnohdy docházelo k tomu, že tato desetiletá lhůta uplynula marně, protože došlo k přerušení řízení a řízení o konkursu, který trval mnohdy celou tuto desetiletou promlčecí dobu.

Dalším praktickým přínosem tohoto návrhu je zavedení lhůty pro vrácení poplatků, to si myslím, že je hodně podstatná pozitivní změna, že dosud nebyla stanovena žádná lhůta pro vracení poplatku soudem, a docházelo tedy namnoze k tomu, že tento poplatek byl vracen někdy i třeba po roce od té doby, co bylo rozhodnuto soudem o jeho vrácení. Nyní se tedy zavádí lhůta 30 dnů pro vrácení, a dokonce se zavádí i úrok z prodlení při pozdním vrácení, při vrácení poplatku po této 30denní lhůtě.

Jako další velice pozitivní hodnotím tu změnu, že se zavádí osvobození od soudního poplatku u výmazů právnických osob z obchodního rejstříku. Tam si myslím, že dojde k velké praktické změně v tom, že do současné doby tyto poplatky nebyly v praxi stejně hrazeny, protože vymazávané právnické osoby neměly již dostatek majetku k tomu, aby tento poplatek hradily, a soudy potom měly práci navíc s vymáháním těchto poplatků, které byly tak jako tak nedobytné. Dojde tedy zároveň k aktualizaci obchodního rejstříku, protože tam do současné doby zůstávaly zapsány společnosti, které by měly být dávno vymazány.

To jsou tedy hlavní důvody, proč se domnívám, že tato novela, tento návrh by měl být Poslaneckou sněmovnou přijat v tom znění, v jakém jsme ho již jednou zde odhlasovali.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Prosím, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Přivolávám do jednacího sálu naše kolegy. (Velký hluk v sále.)

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 269/3."

Zahajuji hlasování číslo 221. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 221. Přítomno 180, pro 34, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, je zájem o kontrolu hlasování? (Probíhá kontrola hlasování. Rozruch v sále. Ženský hlas: To bylo o tom senátním, jo? Tak to jsem tedy hlasovala blbě. Další dohady mimo mikrofon.)

 

Je prosím námitka proti hlasování? Pan premiér Petr Nečas má slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti, takže zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 222. Prosím, aby neodcházel nikdo z jednacího sálu! Zůstaňte tady, protože hlasování jdou za sebou rychle.

 

Zahajuji hlasování číslo 222 o námitce proti hlasování. Kdo je pro námitku? Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 222. Přítomno 180, pro 142, proti 10. Námitka byla přijata.

 

Nyní budeme opakovat hlasování o návrhu Senátu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

O tomto návrhu na zamítnutí hlasujeme v hlasování s pořadovým číslem dvě stě...

 

(Hlasy mimo mikrofon. Potlesk z levé části sálu. Hluk a neklid.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP