(16.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Troufám si tvrdit, že úmysl tady byl, ale dnešní podoba a rozsah se tomuto úmyslu vzdaluje.

Slavný český právník Antonín Randa vždy apeloval na pověstné zlaté vážky, na kterých je třeba vážit každé slovo, každou větu, neboť pokud schválíme normu plnou různých chyb, způsobíme nedozírné škody právě občanům, kterým má kvalitní právo pomáhat v každém okamžiku jejich života. Já jsem přesvědčen, že občanský zákoník nás doprovází prakticky 24 hodin denně, počínaje nákupem kávy v parlamentním bistru a konče zajištěním klidného života v pronajatém či zakoupeném bytě.

Ústavněprávní výbor se předlohou zabýval na jednom třídenním zasedání, dále pak předloze věnoval celou sérii setkání s týmem zpracovatelů, což však posloužilo víc odborné veřejnosti než poslancům. Proto můj první apel na nás, kolegyně a kolegové, zní: apeluji na zdravý rozum a odpovědnost. Nebuďme nedočkaví a věnujme předloze dostatek pozornosti, v případě předkládání pozměňovacích návrhů dejme dostatek času parlamentní legislativě i předkladatelům, aby tyto návrhy v klidu analyzovali. Přivítal bych vskutku ještě podrobnější projednání a zpracování odborných analýz.

Druhý apel směřuje do lhůty mezi schválením zákona Parlamentem, tedy jeho platností, a účinností, tedy takzvané legisvakanční lhůty. Navrhuji tuto lhůtu tříletou, což může mít význam mnohý: Odborná veřejnost, soudci, advokáti, ale i občané získají čas ke studiu a k aplikaci v praxi. Teoretici mohou odhalit nedostatky a těch při rozsahu pouhých 600 stran - pouhých v uvozovkách - 600 stran textu bude mnoho. Parlament by získal čas k případným úpravám.

Nyní pár poznámek k samotnému textu v obecné poloze. Občanský zákoník má ambici být komplexní rekodifikací soukromého práva. Zahrnuje komplexní právní úpravu všech klíčových problematik soukromého práva, zejména pak právní úpravu právního postavení fyzických a právnických osob a jejich zastupování, pojem věcí, jejich rozdělení, součásti a příslušenství věci, právních skutečností, rodinného práva, vlastnictví a dalších věcných práv včetně dědictví, závazkového práva. Tento návrh občanského zákoníku v podobě vládního návrhu má 3 046 paragrafů a jeho celkový rozsah je více než 600 normostran. K tomu ještě ruší 213 zákonů a dalších právních předpisů. Kromě dosavadního občanského zákoníku a jeho novel jde o další zákony, ale též nařízení vlády, různé vyhlášky, a to dle mého názoru až na úroveň krajů či obcí. Právní teoretici pak kritizují snahu autorů o nové pojmy, nazývají zvolený slovník archaickým, to může přinést problémy. Některé změny jsou zcela zbytečné a zpochybňují využití dosavadní judikatury soudu. Dosud bylo občanské právo podstatně užší, nyní zahrne například normy dosud samostatných úprav práva rodinného, obchodních závazkových vztahů, ochrany spotřebitele, cenných papírů, vlastnictví bytů, práva sdružovacího a další. Návrh je záměrně takový, že i laik rozpozná snahu po věcné a pojmové diskontinuitě terminologie, prostě snaze být nový a jiný, často za každou cenu. Tato snaha ovšem přinese jen potíže. Chceme-li na novou právní úpravu pohlížet nově laickou i odbornou veřejností včetně soudů, je vhodné i takto deklarovat nemožnost používání dosavadní judikatury bez dalšího na novou právní úpravu. To však způsobí problémy především občanům a bude trvat delší dobu, než se používání nového občanského práva stane rutinním. Proto by návrhu slušelo zeštíhlení, úprava terminologie, zamyšlení, zda některé jeho části nejsou až příliš kauzuistické a podobně.

Vrátím se ke svým apelům. Nepočítám s tím, že vládní koalice bude k této normě přistupovat jinak, než tomu bylo doposud, tedy s cílem hledat shodu, vyslyšet opoziční návrhy, pokud tedy budou. Apeluji také na starosty - tím nemyslím starosty v klubu TOP 09 a Starostové - tedy ne ty v tomto sále, ale na představitele obcí a měst, neboť i jich se normy až soukromoprávní týkají. Ostatně existuje analýza těchto dopadů, která je příslušným výborům k dispozici. Nenavrhuji a nenavrhnu, aby byl text Sněmovnou a priori zamítnut. Apeluji na význam tohoto legislativního počinu a význam pro občany. Volám po rozvaze. Myslím, že bychom měli například najít v našem jednacím řádu prostor, aby usnesením Poslanecké sněmovny byla vytvořena skupina z delegovaných zástupců prakticky všech výborů, kterým by v různých fázích legislativního procesu, například právě po načtení pozměňovacích návrhů ve druhém čtení, bylo uloženo spolu s předkladateli a parlamentní legislativou podrobně tyto zvážit, vysvětlit jejich dopad a dát plénu příslušná doporučení, dostatek času. Úvaha nad každým slovem, pochopení věcné stránky změn a důvodnost mnohých novinek a nových pojmů - to je cesta alespoň k akceptovatelnému novému občanskému zákoníku. Projednáváme často návrhy zákonů, které vyjadřují názor různých politických stran na řešení mnohého - důchodů, zdravotnictví, nebo brzo budeme projednávat rozpočet. Zde je jasné, že jde o různá vidění společenských procesů, potřeb a jejich řešení. Občanské právo, zvané též soukromé, civilní, by vskutku mělo být projednáváno v jiné atmosféře, hodné jeho významu.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych tedy požádal pana poslance Jana Látku.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo. V § 1052 sněmovního tisku 362 je uvedeno: (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude nálezce k zvířeti vlastnické právo. (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li se zvíře neodvolatelně zvířecímu útulku, může takové zařízení se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do dvou měsíců ode dne, kdy bylo zvíře zvířecímu útulku svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Naprosto nesouhlasím se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště když pro skutečně nalezené věci se tato lhůta prodlužuje zpět na původních dvanáct měsíců. Dokud nebude vypracován a zprovozněn fungující systém identifikace zvířat - čipování a jemu přiřazená celostátní evidence -, nelze dobu zkrátit na dva měsíce. Ztracená zvířata se často hledají mnohem delší dobu, a tak se může stát, že zvíře - zaběhnutý pes - bylo utraceno, přitom bude mít majitele, jen se do této doby nenajde. Pravým důvodem, proč je tolik opuštěných zvířat, je, že stát nevykonává řádně svou správní povinnost. Povinné čipování a občasné kontroly, zda majitel platí správní poplatek, by vyřešily přeplněné útulky. Také větší postihy či kontroly lidí, co zvířata bezhlavě množí, by snížily finance z rozpočtu jdoucí na provoz útulků. Navíc tyto příjmy z množení se nedaní a finančním úřadům je to lhostejné. Apeluji na vás, kolegyně a kolegové, protože jedině tak lze dosáhnout změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal paní místopředsedkyni Parkanovou, která se přihlásila o slovo. Prosím. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP