(19.00 hodin)
(pokračuje Husák)

Nově by však příslušný orgán sociálního zabezpečení nebo nemocenského pojištění mohl stanovit technické otázky formy doručované datové zprávy. Bude-li mít tento orgán více elektronických podatelen či datových schránek, bude muset určit, do které elektronické nebo datové schránky orgánu sociálního zabezpečení budou tato podání doručována. K podstatné změně by pak došlo až od roku 2013, kdy se navrhuje uložit taxativně vymezeným subjektům - jsou to zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení - povinnost předkládat předepsané tiskopisy pouze v elektronické podobě a současně zavést pro orgány sociálního zabezpečení zmocnění umožnit z této povinnosti výjimky, kterých budou moci orgány sociálního zabezpečení využívat i postupně, podle míry připravenosti jednotlivých subjektů na elektronizaci podání, která může být rozdílná například u zaměstnavatelů a u OSVČ.

Vážené kolegyně a kolegové, považoval jsem za nutné zdůvodnit podrobně tento pozměňovací návrh, který načtu potom v podrobné rozpravě, a ve třetím čtení žádám o jeho podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujala další přihlášená do obecné rozpravy, a je jí paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych trošku více okomentovala součást komplexního pozměňovacího návrhu, který prošel výborem pro sociální politiku.

Součástí tohoto návrhu komplexního pozměňovacího je také pozměňovací návrh, který upravuje nárok na výplatu sirotčích důchodů. Jedná se o problém, který byl řešen již za dob pana veřejného ochránce práv, pana doktora Otakara Motejla, a stále se hledaly důvody, proč takovýto problém vyřešit nejde. Vždy se nějaké důvody našly. Nyní se ve spolupráci pana doktora Varvařovského a pana ministra Jaromíra Drábka podařilo nalézt řešení a okruh oprávněných osob se podstatně zvýšil. Řešení bylo nalezeno takové, že osoba, po které tomuto sirotkovi náleží důchod, u ní stačí, když splní polovinu doby potřebné k nemocenskému pojištění pro vznik invalidního důchodu a z toho odvozeného sirotčího důchodu pro toho sirotka, který potom bude tento důchod pobírat. Je to významná změna, a dokonce zde dochází i k retrospektivě, to znamená, že i v případě, že tyto podmínky byly splněny před dobou účinnosti tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, ptám se, kdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu proto končím. Zahajuji rozpravu podrobnou a zvu pana poslance Jana Husáka. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 25. 10. 2011, podanému dnes tedy pod mým jménem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, také děkuji. Další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Kotalíková - ale vidím zdviženou ruku pana zpravodaje. Mám to brát tak, že pan zpravodaj dá přednost paní poslankyni a vystoupí poté? (Zpravodaj souhlasí.) Tak prosím.

 

Poslankyně Patricie Kotalíková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěla jsem se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic, týkajícímu se účinnosti tohoto zákona, kdy za slova "dnem 1. ledna 2012" se nahrazují slovy - pardon - slova "dnem 1. ledna 2012" se nahrazují slovy "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení". Jelikož i v přechodných ustanoveních byl zmiňován den účinnosti, jsou v mém pozměňovacím návrhu upravena i přechodná ustanovení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji a slovo má nyní pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Já, jak jsem avizoval, bych vás ještě seznámil s pozměňovacím návrhem, který byl přijat v rámci usnesení a který je obsahem usnesení výboru pro sociální politiku. Ten první se týkal vojáků z povolání, kdy se za bod 21 vkládá nový bod 21a, který říká, který má text "s výjimkou přídavku na bydlení poskytovanou podle zákona o vojácích z povolání". A ta druhá část - je několik ustanovení, která upravují body, které zde odůvodnila kolegyně Chalánková, a týká se sirotčích důchodů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra a pana zpravodaje - nepřejí si vystoupit se závěrečnými slovy. Pan zpravodaj souhlasí se mnou, že není o čem hlasovat? Je tomu tak, pane zpravodaji? Pane zpravodaji, padl nějaký návrh, o kterém bychom měli teď hlasovat? Nepadl, proto tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji jednání schůze Sněmovny do zítřejšího rána do 9 hodin. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP