(9.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, je jistě právem každého, kdo tady je, se nepřihlásit. Já jsem teď letmo zkontroloval poslance na levici, ti jsou všichni přihlášeni, tedy nebojkotují jednání Sněmovny. Pokud tady budou v příštím týdnu diskuse o tom, kdo brání jednání Sněmovny, kdo ho obstruuje, tak si prosím vzpomeňte na dnešní jednání pravicových stran. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bohužel není v tuto chvíli Poslanecká sněmovna usnášeníschopná. Já tedy nemohu nechat hlasovat o tomto usnesení. Přerušovat sněmovnu nebudu, protože je bod interpelace. Možná tady někteří zkušenější kolegové by mi pomohli, jak z této šlamastyky ven, ale já bych tedy přistoupila k druhému bodu, k další interpelaci.

Prosím, pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se moc omlouvám, chápu, že paní místopředsedkyně je ve složité situaci. Chápu, že Sněmovna nemůže hlasovat, to je logické. Na druhé straně by mi připadalo logické, že v té chvíli nemůže ani jednat. Prostě buď platí to, že tady jsou poslanci, kteří se účastní jednání, a bude se hlasovat, anebo tady nejsou, a pak nemůžeme jednat. Prostě nebyl ukončen tento bod hlasováním. Tento bod musí být ukončen hlasováním a já myslím, že je logické - a takovou praxi bychom tady měli držet - že nebude sněmovna pokračovat, dokud někteří poslanci, kteří tady jsou a nechtějí pracovat, se nepřihlásí nebo nepřijdou další. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za tuto připomínku, a než dám slovo dalšímu přihlášenému, panu poslanci Bendovi, tak bych jen ráda řekla, že jsem nechtěla tento bod přerušovat především z toho důvodu, že na interpelace je vyhrazený čas mezi 9. a 11. hodinou a poslanci tak přicházejí o svoji možnost zde vznést dotazy na vládu. Ale prosím, dávám slovo panu poslanci Bendovi.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím, že to je otázka interpretace a tolerance. Můžeme samozřejmě přerušit a sejít se zde za patnáct, za dvacet, za pětadvacet minut, stejně tak ale můžeme říct, že se jedná o jeden bod a hlasovat se bude až na závěr o všech usneseních, která byla navržena, protože nepochybně nejsou jednotlivé interpelace bodem této schůze, ale bodem této schůze jsou odpovědi na interpelace, to znamená, že můžeme za deset minut jedenáct hlasovat o všech návrzích usnesení, které budou během tohoto vzneseny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pardon. Já vás poprosím... Já si myslím, že řešení by bylo - v tuto chvíli nechci přerušovat sněmovnu, protože je tady skutečně vyhrazený čas na interpelace. Přerušíme tento bod, protože je zapotřebí se k němu poté vrátit. Uvidíme, jestli tady bude více poslanců. A jestli by Poslanecká sněmovna souhlasila a neměla námitku proti tomuto postupu, to znamená nebudu přerušovat Poslaneckou sněmovnu (jednání), přeruším pouze tuto interpelaci a přistoupíme k další interpelaci. Námitku neregistruji.

Takže můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Ivana Ohlídala ve věci stížnosti Vysoké školy cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s. r. o, sněmovní tisk 397. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, přistupuji ke své druhé písemné interpelaci na ministra Dobeše, s jehož odpovědí na ni jsem nebyl spokojen. Jedná se o stížnost Vysoké školy cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze. Je to soukromá vysoká škola, která si stěžuje na to, že při akreditačním řízení byla poškozena výroky a výnosy Akreditační komise. Ministerstvo školství s názory Akreditační komise o neudělení akreditace této škole souhlasilo, vyslovilo souhlas, takže této škole nebyla udělena akreditace.

Na druhé straně jsou zde věci další. Když srovnám přístup ministerstva k této vysoké škole s přístupem ministerstva k jiné vysoké škole, která se jmenuje Univerzita Jana Amose Komenského, zkratkou UJAK, tak jsem hodně překvapen, protože minimálně stejná situace jako na této před chvílí zmíněné škole nastala na této škole UJAK. Tam také Akreditační komise chtěla pozastavit akreditaci určitých oborů a Ministerstvo školství, i když dostalo rozbor od Akreditační komise, se závěry Akreditační komise nesouhlasilo, a co se týče výnosu Akreditační komise v tomto směru, tak ho neprovedlo.

Já mám dojem, že tady se jedná o nerovný přístup ze strany ministerstva. Dokonce pan ministr předsedkyni Akreditační komise prof. Dvořákovou jakýmsi způsobem i napadl v tisku v této souvislosti, a dokonce s jistou mírou nadsázky nazval její počínání, že - cituji - "připomíná 50. léta, kdy dělníci v závodech předem rozhodovali o výsledcích politických soudů. Stejně tak prof. Dvořáková vyvíjí svými výroky v médiích nepřípustný nátlak." Konec citace. Převzal jsem to ze serveru Novinky.cz.

Pane ministře, to je vaše věc, jak interpretujete a jak hodnotíte činnost prof. Dvořákové v konkrétních kauzách, v konkrétních problémech. Ale přesto se nemohu zdržet dotazu, ve kterém vás žádám, abyste tuto situaci vysvětlil, protože si jistě vzpomínáte, že zhruba před devíti, osmi měsíci jsem vás také interpeloval ve věci Univerzity Jana Amose Komenského, kde na základě mnoha stížností z různých stran, dokonce i přímo od pracovníků té univerzity, vše nasvědčovalo tomu, že pedagogický proces, vzdělávací proces tam neprobíhá úplně tak, jak by měl. Já jsem tehdy uváděl konkrétní příklady, které zase uváděli ti lidé, zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci té univerzity. Vy jste tehdy ve své odpovědi na interpelaci řekl, že Akreditační komise učinila jakýsi závěr a ministerstvo vydá jakési rozhodnutí. Tehdy to rozhodnutí bylo pro mě naprosto překvapivé, protože jste ignoroval všechny ty závěry, všechny ty stížnosti.

Začínám pomalu věřit lidem, kteří tvrdí, že váš přístup k této univerzitě, myslím Univerzitě Jana Amose Komenského, je víceméně podjatý, že benevolentní přístup k této univerzitě je způsoben mimo jiného i tím, že na UJAK studovali nebo studují někteří vlivní lidé ve vašem okolí, jako např. šéfka vašeho kabinetu Jana Machálková či šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nagyová atd. Nezdá se vám, že skutečně ten váš výjimečný postup vůči této univerzitě je minimálně prapodivný? Až doposud vždycky ministerstvo souhlasilo anebo bylo v souladu svými nařízeními a svými postupy s Akreditační komisí. Takže zde opravdu vzniká jakési podezření, že vytváříte jakousi protekční situaci pro Univerzitu Jana Amose Komenského, a znovu bych to rád postavil do protikladu se zmíněnou Vysokou školou cestovního ruchu a teritoriálních studií. Tuto situaci, tento stav, tuto kauzu byste měl opravdu velmi důkladně vysvětlit, protože to na vás vrhá velmi nepříjemné podezření, podezření z protekcionismu a z nadržování z důvodů zcela zavrženíhodných.

Děkuji předem za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a reagoval bude pan ministr Dobeš, kterému předávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane profesore, dámy a pánové, nejdříve si projdeme tu soukromou školu a pak se vrátíme k UJAK a k oněm výrokům.

Tak tato kauza se táhne od roku 2007 a já jsem až finišmanem této štafety, kdy už jenom řeším to, o čem už rozhodl opakovaně soud. To je potřeba říct. Myslím si, že o této škole rozhodovala Akreditační komise i za ministra Lišky a ministryně Kopicové. To je potřeba takto říct.***
Přihlásit/registrovat se do ISP