(12.50 hodin)
(pokračuje Váhalová)

Nyní má být nově zohledněn obsah CO2 za účelem snížení emisí do ovzduší. Návrh by měl umožnit členským státům změnit svou celkovou daňovou strukturu tak, aby podporovala růst a zaměstnanost tím, že zdanění přesune z práce na spotřebu. A s tím já nemohu souhlasit. Jedná se o další podrývání systému přímých daní a hledání jiných zdrojů v nepřímých daních. Obávám se dalšího zdražování energie. Podle odborníků ekologická daň zvedla v roce 2008 například ceny elektřiny o jedno procento. Je tedy otázkou, nakolik může přispět tato úprava k růstu cen, a na to bych se také chtěla zeptat předkladatele.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo vystoupení paní poslankyně Dany Váhalové. Ptám se na další přihlášky do rozpravy. Nejsou žádné, všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan poslanec Viktor Paggio se do ní hlásil. (K mikrofonu přistupuje ministr Kalousek.)

Pan ministr Kalousek má samozřejmě slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Snad mi odpustí paní předřečnice, že odpovím v rámci podrobné rozpravy. Samozřejmě, my jsme přece schvalovali, a sociální demokracie se k tomu hlasitě přihlásila a já jsem se k tomu hlásil také - systém obchodování s emisními povolenkami zrovna tak jako systém energetických daní je fiskálním nástrojem, který nutí spotřebitele a poskytovatele tepla přecházet na jiné zdroje než fosilní palivo. Je pochopitelné, že to vede ke zdražení energie. Ale to jste, kolegové, věděli již před pěti lety, když jste pro to hlasovali.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsme v podrobné rozpravě. Pan poslanec Viktor Paggio. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Já mám návrh usnesení, který má dva body: 1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny. 2. Schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice... atd.

Vzhledem k relativní nekonfliktnosti tohoto bodu prosím, aby bylo hlasováno o obou bodech společně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ptám se v podrobné rozpravě, zda se ještě někdo hlásí. Paní poslankyně Váhalová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já bych si dovolila navrhnout oddělené hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím podrobnou rozpravu. Můžeme tedy přistoupit k vlastnímu hlasování. Přivolávám naše kolegy.

Pan zpravodaj uvede první bod.

 

Poslanec Viktor Paggio: Nyní budeme hlasovat o prvním bodu návrhu usnesení: 1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 65, přítomno 113, pro 88, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím o druhý bod.

 

Poslanec Viktor Paggio: Druhý bod je: 2. Schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura... atd.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 66. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66, přítomno 113, pro 77, proti 6. Návrh usnesení byl schválen.

 

Budeme hlasovat o celkovém usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přítomno 113, pro 66, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení jsme tedy schválili. Byl projednán bod 40, sněmovní tisk 501/E. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

41.
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
/kód dokumentu 12478/11, KOM(2011) 510 v konečném znění/
a Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření
pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
/kód dokumentu 12480/11, KOM(2011) 511 v konečném znění/
/sněmovní tisk 508-E/

O slovo opět požádám ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, než si dovolím uvést tento bod, přece jenom stručný komentář k hlasování k bodu předcházejícímu.

Já znovu opakuji, že jsme v minulém volebním období projednávali otázku ochrany ovzduší a otázku, která v té době byla hlavní evropskou prioritou, tzv. climate change, tedy boj se změnou klimatu a s omezením uhlíkových plynů. Všichni jsme souhlasili s tím, že bude uplatněn fiskální nástroj na fosilní paliva ať už systémem emisních povolenek, nebo uhlíkové daně. Proto je pro mě - samozřejmě, je to vaše absolutní právo - současná změna stanoviska oproti dlouholetému evropskému trendu, ke kterému se drtivá většina politických subjektů v této Sněmovně hlásila, mírně překvapující. Možná snad až tváří v tvář těm skutečně kvantifikovaným důsledkům musím říci, a prosím, říkám to zcela v dobrém, že mi do značné míry připomínáte mé kolegy z Věcí veřejných. Ti vždycky v daňové oblasti něco zarputile chtějí, a když jim pak dojdou důsledky toho, co opravdu vymáhali, tak to potom zase chtějí jinak. Ale to potom už nejde. Když si něco prosadíme, tak si to prosazujeme i s těmi důsledky, bez ohledu na to, zda jsme si jich byli, či nebyli vědomi.

Nyní mi dovolte, abych předložil návrh závěr Evropské rady z 13. dubna 2011, a sice návrh směrnice 2003... ale ne, promiňte... mnohokrát se omlouvám... informoval o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů a o související pozici vlády České republiky k příjmové straně rozpočtu Evropské unie. Návrh tohoto rozhodnutí je součástí legislativního balíčku předloženého Komisí společně se sdělením k rozpočtu pro Evropu 2020 ze dne 20. června 2011, souvisí tedy se sedmiletou finanční strategií. Jsou to návrhy týkající se vlastních zdrojů.

Spolu s výše uvedeným rozhodnutím předložila Komise návrh nařízení Rady stanovující prováděcí postupy pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, tzv. implementační nařízení. Komise v nich navrhuje následující změny:

Vzhledem ke složitosti výpočtu a administrativní náročnosti výběru navrhuje Komise ukončení platnosti zdroje dle DPH k 31. prosinci 2013, to znamená ke konci staré fiskální periody. Původní zdroj z DPH by měl být nahrazen dvěma novými vlastními zdroji, daní z finančních transakcí a novou daní z přidané hodnoty, takzvanou evropskou daní z přidané hodnoty. Maximální sazba evropské DPH, která by se odváděla do rozpočtu Unie, je navržena ve výši 2 % - Komise však předběžně doporučuje sazbu na úrovni 1 % - a vztahuje se na dodávky zboží a služeb, intrakomunitární nákup zboží a dovoz zboží, které je v každém členském státě zdaňováno základní sazbou daně. Základ daně z finančních transakcí je definován v návrhu směrnice o společném systému daně z finančních transakcí, který předložila Komise na konci září 2011, a má zahrnovat transakce s akciemi, dluhopisy včetně derivátů, a to na organizovaných trzích i mimo tyto trhy. Tyto nové vlastní zdroje by měly být vybírány daňovými správami členských států.

Komise předpokládá, že by se tyto daně začaly uplatňovat jakožto vlastní zdroje Evropské unie nejpozději od 1. 1. 2018. Pokud jde o zavedení daně z finančních transakcí, přála by si Komise účinnost již od 1. ledna 2014, to znamená se začátkem nové finanční periody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP