(16.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Odpoví pan ministr Martin Kocourek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych odpověď zahájil trochu šířeji a zmínil se zejména o tom, co Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje jako hlavní zdroje znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Tyto zdroje lze obecně shrnout do čtyř skupin. Za prvé to jsou velké průmyslové zdroje znečištění, a bohužel Moravskoslezský kraj je tradičním centrem průmyslu a navíc je koncentrován ve velmi malé lokalitě. Za druhé jsou to lokální topeniště. Moravskoslezský region má netypickou strukturu osídlení s velkou koncentrací a například v ostravsko-karvinské oblasti je stejná hustota obyvatel jako ve velkých městech, z toho minimálně polovina místní populace žije v rodinných domech, které jsou díky nezávislému způsobu vytápění též významným zdrojem znečištění. Dále je to doprava. Moravskoslezský kraj je dopravním uzlem regionu a doprava se tak rovněž výrazně podílí na znečišťování ovzduší zejména díky velké hustotě dopravy v menších sídelních celcích, kde není dosud dobudována dopravní infrastruktura. A konečně je to též znečištění ze zahraničí. Na znečištění Moravskoslezského kraje se podílí též i náš soused Polsko. V těsné blízkosti regionu je 22 velkých průmyslových a energetických zdrojů, v samotném Moravskoslezském kraji pak pouze osm.

Ministerstvo průmyslu a obchodu trvale podporuje projekty vědy a výzkumu za účelem změny technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, kterými jsou zejména program TIP, kde je na rok 2011 alokováno 860 mil. korun, a program EFEKT s alokací 30 mil. korun. Z programu EFEKT je financován i provoz konzultačních středisek, takzvaných EKIS, která zdarma poskytují občanům informace o efektivním nakládání s energií.

V současné době se připravuje ve výborech Poslanecké sněmovny projednávání návrhu nového zákona o ochraně ovzduší, který navrhuje razantní zvýšení poplatků. Navrhovaná výše poplatků znevýhodňuje centralizované zásobování teplem tím, že zvyšuje dramaticky náklady na výrobu tepla. V některých případech by to mohlo vést i k rozpadu především menších systémů centrálního zásobování tepla. Tím je podstatně zvýhodňováno lokální vytápění domácností pevnými palivy. V Moravskoslezském kraji právě lokální vytápění domácností pevnými palivy představuje značné problémy pro kvalitu ovzduší.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje systémy centrálního zásobování teplem, neboť představují nejekologičtější způsob vytápění a je tím zároveň zajištěno též plnění emisních limitů. Zároveň je nezbytné zvážit dopady navrhované výše poplatků za znečišťování ovzduší, neboť v tomto případě jsou kontraproduktivní.

Zároveň bych chtěl informovat v této souvislosti, že vláda dne 19. 10. 2011 vzala na vědomí Zprávu o plnění úkolů stanovených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Závěrem bych ještě chtěl shrnout, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v této oblasti a u této otázky je nositelem dvou úkolů. Za prvé podporovat zapojení města Ostrava, Moravskoslezského kraje a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava do evropské energetické průmyslové iniciativy Smart Cities a zajistit tak adekvátní státní prostředky na vědu a výzkum. Plnění tohoto úkolu je zajištěno zlepšováním energetické účinnosti na municipální úrovni. Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto směru aktivně komunikuje s městem Ostrava, Moravskoslezským krajem i s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě a zároveň usiluje o jejich zapojení do iniciativy Smart Cities. Za druhé analyzujeme kontrolní mechanismy ve vztahu ke kvalitě paliv dodávaných na území Moravskoslezského kraje a v návaznosti na výsledky této analýzy případně zajišťujeme jejich zefektivňování. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže závěrem jenom shrnu, že další opatření, která budeme sledovat, lze spatřovat ve společné iniciativě Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, které připravují regionální dotační program na podporu modernizace lokálních zdrojů energie v domácnostech. Instituce samy o sobě nic nezmohou, musíme spolupracovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec vystoupí ještě s doplňující otázkou.

 

Poslanec Adam Rykala: Já vám, pane ministře, děkuji, ale nejsem spokojený s vaší odpovědí, protože vy jste nereagoval konkrétně na můj dotaz. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že situace v Moravskoslezském kraji je špatná, to jsem říkal na začátku svého vystoupení. Ale já jsem se vás konkrétně ptal na vysoké koncentrace obsahu síry v ovzduší, které je jasně prokázáno, že to je díky sanaci lagun. Ve chvíli, kdy na to upozorní občané, obyvatelé Ostravy, a Moravskoslezský kraj reaguje, tak najednou je všechno v pořádku, to znamená, že u sanace lagun tam asi přestanou sypat vápno.

Já bych se vás zeptal, pane ministře - občané Ostravy, my všichni, kteří tam žijeme, máme obavy z dalších sirných výparů v ovzduší. Ostrava je třetí největší město v republice a je nesmyslné, abyste vy jako ministr opomíjel toto město, i když je daleko od Prahy. Vy chcete říct, že se máme všichni odstěhovat z Ostravy? My tam máme sdružení, které laguny likviduje. Toto sdružení vás chce požádat, nebo už to udělalo, o posunutí termínu realizace sanací. Já vás žádám, pane ministře, abyste trval na dodržení původního termínu a nedovolil, abychom dýchali v Ostravě síru déle, než je to nutné. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr ještě doplní svoje vyjádření.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Já doplním svoje vyjádření, že uděláme vše pro to, aby v Ostravě byl vzduch co nejdříve co nejčistší, a v tomto ohledu opravdu, pane poslanče, můžete věřit, že se pokusíme udělat vše. Že se některé projekty nedaří realizovat tak, jak byly naplánovány, to je druhá otázka a tím se budeme též zabývat. Nicméně vás chci ubezpečit, že budeme usilovat o to, abyste bez síry v Ostravě existovali v co nejbližším termínu, případně jsem připraven s vámi spolupracovat na hledání a konzultacích dalších řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dalším interpelujícím poslancem bude pan poslanec Josef Tancoš. Interpeluje nepřítomného omluveného ministra Chalupy ve věci odpadu na Litvínovsku. Prosím.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážený pane nepřítomný ministře, žádám vás touto cestou o zodpovězení několika dotazů v souvislosti s ukládáním a likvidací vysoce toxického odpadu z ostravské společnosti Ostramo na území našeho okresu, respektive okresu Most. Obávám se, aby v našem regionu nezačala tikat další pomyslná ekologická bomba v podobě skladování nebezpečných látek.

Ostravské laguny u chemičky Ostramo jsou léta považovány za místo, které je nejvíce kontaminované jedy v celém Česku. V lagunách bylo uloženo téměř 200 tisíc tun ropných kalů vyprodukovaných jako chemický odpad. Podle dostupných informací z tisku čištění lagun provázejí stále problémy a obyvatele okolí obtěžuje silný hluk, prach i zápach. Jsem ale šokován tím, že se kaly po chemické úpravě z Ostravy náhle začaly vozit na skládku odpadů firmy Celio přímo mezi Mostem a Litvínovem, aby v průběhu několika let byly dále převáženy ke spalování opět v regionu, tentokrát cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP