(11.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

My jsme vždycky respektovali právo opozice na to, aby si řekla svůj názor, právo všech politických stran, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny. Nikdy jsme nenavrhovali ani symbolicky zkrátit řečnickou lhůtu, omezit jakýmkoliv jiným způsobem poslance nebo poslankyně v projevení jejich názoru.

Já vím, že v hlasování, které bude za chvíli následovat, bude opozice poražena. Klub Komunistické strany Čech a Moravy, jeho členové a členky, jsou schopni říci svůj názor na projednávanou tematiku i v podstatně kratší době, než je vámi navrhovaných deset minut, ale princip je princip a my zkrácení řečnické lhůty ani ostatní návrhy prostě podpořit nemůžeme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Já zahájím hlasování o třech návrzích, které přednesl pan poslanec Stanjura.

 

Nejprve návrh na omezení řečnické lhůty na deset minut.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 79, přítomno 185, pro 102, proti 80. Návrh byl schválen.

 

Druhý návrh - maximálně dvě vystoupení každého poslance v rozpravě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 80, přítomno 185, pro 103, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh podle toho, jak mluvil pan předseda Stanjura, se týká možnosti, aby jednacími dny Poslanecké sněmovny byly též sobota 5. listopadu, neděle 6. listopadu a pondělí 7. listopadu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 81, přítomno 185, pro 105, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Pan předseda Sobotka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se domnívám, že Poslanecká sněmovna přijala zcela zmatečné usnesení, které není v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, neboť podle § 59 Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby atd. Cituji § 59 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

My jsme se teď usnesli k projednávanému bodu program schůze Poslanecké sněmovny. Žádný jiný bod v tuto chvíli Poslanecká sněmovna neprojednává, čili já bych chtěl upozornit na to, že jsme přijali omezení řečnické lhůty k bodu změny programu, který ovšem není na programu, a podle mého názoru není možné, aby tento bod a toto usnesení bylo vztahováno k jakýmkoliv jiným bodům na schůzi Poslanecké sněmovny, jejichž projednávání nebylo zahájeno. Podle mého názoru toto ustanovení jednacího řádu lze aplikovat pouze tak, že bude načítáno ve všech jednotlivých bodech a bude hlasováno v rámci všech jednotlivých bodů, které bude Poslanecká sněmovna projednávat.

Pro všechny, kdo by o tom chtěli pochybovat, chci odkázat na platné znění jednacího řádu Poslanecké sněmovny, § 59 odst. 1. Já ho pro jistotu přečtu ještě jednou. § 59 odst. 1: Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vždycky říkám, že když je školení, tak že by se měl někdo objednat a pak by ten školitel měl to školení poskytnout. My to samozřejmě víme. My u každého bodu, který přijde na pořad, toto usnesení budeme navrhovat. (Smích z levé strany.) Přít se s vámi nebudeme, máme stejný zákon, stejné znění, stejný výtisk, stejnou velikost. Děkujeme za školení, my to samozřejmě víme. U dalších bodů takhle budu já nebo kolegové navrhovat u všech bodů, které přijdou na pořad jednání. Budu rád, když to podpoříte, protože kdo neumí za dvacet minut říci co chce, tak podle mne mu už ani 21. minuta nestačí.

To je všechno, nechci se s vámi přít, máte pravdu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, pokud by tomu tak skutečně bylo a pokud by úmyslem navrhovatele bylo vztáhnout toto usnesení pouze k bodu, který není bodem, jsou to návrhy na změnu programu, to není zařazeno jako zvláštní bod schůze Poslanecké sněmovny, ale vyplývá to z jiných usnesení, která v minulosti přijala Poslanecká sněmovna, že můžeme takovéto návrhy předkládat, pak je záhadou, proč ten, kdo takovéto usnesení přednesl, neuvedl bod, ke kterému je toto usnesení vztaženo.

Já jsem velmi pozorně poslouchal návrh usnesení, ale žádný takový bod tam řečený a uvedený není. Podle mého názoru podle § 59 odst. 1 se Sněmovna usnese k bodu. Ale tento bod ani nebyl navržen, ani pojmenován, a podle mého názoru jsme tedy přijali zmatečné usnesení, které není možné ani v této fázi, kdy projednáváme program schůze Poslanecké sněmovny, respektovat. Pokud by na základě tohoto návrhu chtěla řídící schůze Poslanecké sněmovny kohokoli omezit, pak by to nebylo v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny. Ten návrh prostě nebyl dobře předložen, nebyl předložen v souladu s jednacím řádem, a já cítím povinnost na toto upozornit. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já vás chci upozornit, pane předsedo, že v úvodním slově - nevím, zda jste tady byl a věnoval mi pozornost - jsem informovala Sněmovnu, že již v úterý 25. října jsem informovala o tom, že dnešní jednání bude zahájeno zákony ze Senátu, u kterých již uplynula zákonná lhůta, a vyjmenovala jsem všechny, které nám Senát vrátil s pozměňovacími návrhy, nebo ty, které zamítl. To byly jasně určené body, kterými se má Sněmovna dnes zabývat, a § 59 říká, že k projednávanému bodu, což byly přesně tyto body, se má vztáhnout onen návrh. Takto si vysvětluji - tedy po dohodě s přítomným šéfem legislativy - ustanovení paragrafu jednacího řádu.

Pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Možná nebudu sám, kdo k tomu bude hovořit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo - abych někoho nezapomněl oslovit -, především chci odmítnout interpretaci příslušného ustanovení § 59 odst. 1 jako něčeho, co lze paušálně schválit na všechny body, které ale ještě nebyly zařazeny do programu schůze. Chci upozornit na skutečnost, že tato schůze má schválený program, ale do tohoto schváleného programu jsme ještě nezařadili žádným usnesením jakékoliv jiné body, zejména pak ne ty, o kterých hovořila paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, a není tedy žádný bod, ke kterému by bylo vztaženo příslušné usnesení, které zde navrhl předseda poslaneckého klubu ODS, resp. předseda poslaneckého klubu TOP 09. Podle mého názoru toto usnesení bylo zmatečné.

Současně odmítám interpretaci paní předsedkyně, že na program schůze Sněmovny pouhým jejím prohlášením byly zařazeny nějaké nové body. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane předsedo, to nebylo pouhým mým prohlášením, to vyplývá ze zákona. Zákon říká, že zákony vrácené nebo zamítnuté Senátem jsem povinna zařadit na nejbližší, tedy i na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny. To je ze zákona, to není žádným jiným aktem.

Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, měla byste pravdu a já vám ji opravdu rád uznám, pokud by skončilo načítání návrhů změn zařazení jednotlivých bodů, vyřazení jednotlivých bodů apod. Potom bych s vámi bez jakékoliv polemiky souhlasil. Ale pokud máte ještě poměrně velký štos přihlášek k návrhům na změny programu, nelze to hlasování vztáhnout k bodu, který vlastně ani nezačal, protože my nevíme, jestli bude zařazen, nebo budou zařazeny i ty návrhy vrácené ze Senátu dnes, nebo jestli změnou, kterou tady může kdokoli navrhnout, budou zařazeny třeba až někdy na příští týden. Děkuji. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP