(12.30 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Tato věc má tolik komplikací a ve světle kauz, kterých jsme svědky, ve světle ProMoPro a dalších akcí, se domnívám, že v situaci, kdy Česká republika prochází krizí a Ministerstvo financí má takové starosti, nejsme připraveni na to, abychom tyto věci byli schopni projednat důsledně a pořádně, a proto navrhuji vyřadit bod číslo 55, zřízení jednotného inkasního místa, z jednání této schůze. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Alfréd Michalík. Prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedkyně, milá vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl vyřadit z dnešního jednání nebo z jednání této schůze bod 69, Zpráva České národní banky o inflaci za první pololetí letošního roku, sněmovní tisk 455. Podle mého názoru je to materiál, který v dnešní době ztrácí aktuálnost, a jsou před námi důležitější body. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Ladislav Velebný.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, dovoluji si vás požádat o vyřazení sněmovního tisku 413, bod 99, z dnešního programu schůze. Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijních společností, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření. A jelikož Senát tento návrh zamítl, doporučuji vyřadit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Dana Váhalová, prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré odpoledne, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Navrhuji vyřazení bodu 95 z projednávání. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Jedná se o sněmovní tisk 408. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další prosím, pan poslanec Václav Zemek.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, přeji pěkné časné odpoledne. Já nebudu navrhovat vyřazení bodu, ale zařazení nového bodu, a sice bych navrhl zařadit bod pod názvem Informace o likvidaci nebezpečných kalů z lagun v Ostravě. Já jsem to chtěl původně dát jako interpelaci, nicméně si myslím, že ten problém je natolik závažný, že si to zaslouží širší projednání.

Já trošku v krátkosti objasním, oč se tam jedná. Asi jste zaregistrovali v médiích, že došlo k tomu, že firma, která má likvidovat nebezpečné odpady, tak je naváží do oblasti Litvínova, kde potom uvažuje o jejich spalování, což si myslím, že je naprosto nepřípustné. A proto bych si dovolil navrhnout zařazení tohoto bodu buď na středu jako první bod, a pokud by to nevyšlo, tak by to mohlo být zařazeno např. na čtvrtek po bodu číslo 72. Děkuji za podporu tohoto mého návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, ještě jednou, prosím! Kam chcete zařadit tento nový bod? Středa...

 

Poslanec Václav Zemek: Buď středa jako první bod a v případě, že to neprojde, tak bych navrhoval na čtvrtek po bodu číslo 72.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Pan poslanec Ivan Ohlídal. Pan poslanec Ivan Ohlídal má slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Pardon, předsedkyně, omlouvám se. Ještě jednou se omlouvám.

Vážení přítomní, dovolte mi, abych navrhl změnu v našem programu. Navrhuji, aby byl z našeho jednání, z jednání této schůze, vypuštěn bod 74. Tento bod má název Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí roku 2011. Jedná se o sněmovní tisk 482.

Já chápu, že tato informace může být velmi zajímavá, dokonce i mě by zajímala, jistě by ji přednášel ministr obrany pan Vondra. Jeho vyjadřování a projevy ve Sněmovně jsou velmi zajímavé. Ale tak jako mnoho jiných kolegů i já jsem usoudil, že v hierarchii významu bodů, které máme projednávat, je tento bod méně významný, a proto si dovoluji navrhnout jeho vypuštění. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Ladislav Šincl, prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl úpravu programu jednání naší schůze, a sice spočívající ve vypuštění bodu, který je označen v tuto chvíli jako bod číslo 93. Jde o návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o zdravotních službách, sněmovní tisk 405/3.

Současně mi dovolte, abych předložil návrh na zařazení nového bodu programu. Byl by to bod Informace ministra životního prostředí o řešení problému se špatným životním prostředím v Moravskoslezském kraji.

Dovolte mi, abych stručně zdůvodnil svůj návrh.Hlavním důvodem tohoto návrhu je, že v postižené oblasti průměrné denní koncentrace jemného poletavého prachu PM10 a PM2,5 velice často překračují zákonné limity. Například k dnešnímu dni je za necelý rok 2011 v Českém Těšíně překročen tento limit 92krát, v Bohumíně 85krát, v Ostravě 78krát a v Karviné 64krát, a to bych mohl dál vesele pokračovat. To, že toto není můj výmysl, se můžete kdykoli přesvědčit na portálu Českého hydrometeorologického ústavu. Problém je v tom, že na tyto prachové částice v ovzduší se nabalují další různé nebezpečné karcinogenní látky, jako je benzopyren, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, toluen atd. Ale není to jen polétavý prach. Ještě zde také dochází k překračování limitu polycyklických aromatických uhlovodíků, případně těžkých kovů. Zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně ovlivňuje mechanismus integrity DNA a potlačuje funkci imunity. Má také nezanedbatelný vliv na imunitu jednotlivců, způsobuje významná oxidační poškození u dětí a zvýšené nemoci dýchacích cest. U dospělých pak zvlášť vznik aterosklerózy, nádorových onemocnění, diabetes a Alzheimerovy choroby. Dospělí lidé a hlavně děti v tomto postiženém regionu s každým nádechem dostávají do plic miniaturní suspendované částice velikosti 0,001, které se v plicích usazují a následně škodí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP