(16.20 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Podal jsem procedurální návrh na přerušení této schůze do doby, než se vůbec vyjasní, co má být dnešním prvním bodem, protože bod, který je napsaný na tabuli, nebyl žádným usnesením Sněmovny na dnešní den jako první bod zařazen.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, všichni slyšeli váš návrh. Slyšeli také debatu, která se k tomuto bodu vedla, nemá smysl ji opakovat. Ty body, o kterých vy mluvíte, byly uvedeny již na pozvánce schůze, čili není žádný spor o tom, že by neměly být dnes projednávány. (Hlasitá nesouhlasná reakce z poslaneckých lavic nalevo.)

Já o vaší námitce nechám hlasovat. O vaší žádosti, procedurálním návrhu nechám hlasovat a Sněmovna rozhodne, tak jak rozhodla v roce 2005, tak jako rozhodla v jiných případech.

Prosím příchozí, aby se znovu zaregistrovali. (Po chvilce čekání.) Já doufám, že už všichni stihli přijít do jednacího sálu ze svých kanceláří.

Rozhodneme o tomto procedurálním návrhu na přerušení nyní, a to hlasováním s pořadovým číslem 26.

Ještě pan poslanec Koníček upřesní.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vy jste před chvilkou tvrdila, že byly na pozvánce. Ještě jsem si ověřoval, na pozvánce bylo 81 bodů. Jak mohly být na pozvánce body 87, 88, 89 až 100? Vy jste tady řekla nepravdu! a snažíte se to převálcovat hrubou silou. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má předsedkyně Sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, dovolte, abych prostřednictvím paní místopředsedkyně vás požádala, abyste mě tady neosočoval z něčeho, co mi vlastní není. To za prvé. (Ironická reakce zleva.)

Za druhé. Jste členem organizačního výboru (reakce z lavice). - Prosím pana poslance Filipa, aby se zdržel všech projevů, ať už jsou motivovány čímkoliv. Prosím, abyste ho požádala, paní místopředsedkyně, aby se choval tak, jak se má člen zákonodárného sboru chovat vůči předsedkyni Poslanecké sněmovny! To za prvé. (Potlesk koaličních poslanců.)

Za druhé chci říct, že pan poslanec Koníček a ostatní jsou členy organizačního výboru. (Důrazně:) Na organizačním výboru bylo několikrát avizováno - pokud není, tak má jiné zástupce ze jeho poslaneckého klubu a dostávají odtud materiály, které jsou pozvánkou na schůzi, a další. Tam bylo několikrát avizováno a v podkladu, který máte všichni k dispozici - prosím, abyste mě tady neosočoval, je jasně napsáno od první chvíle, kdy jsme pozvánku na schůze dostali, že úterý 1. listopadu budou případně projednávány zákony ze Senátu, budou-li splněny zákonné lhůty. To všechno máme k dispozici od prvního dne, kdy tato schůze začala. Prosím tedy, abyste si tady nevymýšlel. (Tleskají poslanci napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní předsedkyni.

Upozorňuji, že jsme povinni okamžitě přistoupit k hlasování, neboť šlo o návrh na přerušení schůze, čili návrh procedurální.

Já předávám řízení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl. (Poslanec Filip se hlásí o slovo.) Je to návrh procedurální, rozhoduje se o něm bez rozpravy. Já jsem přivolala naše kolegy do sněmovny. Dostali dostatek času na to, aby se dostavili.

 

Zahajuji hlasování číslo 226. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Koníčka, tak jak nám jej přednesl. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 226. Přítomno 156, pro 53, proti 101. Konstatuji, že návrh přijat nebyl.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo 86, ale ještě předtím navrhuji, aby na žádost předsedy Senátu bylo umožněno vystoupit těmto senátorkám a senátorům: Aleně Dernerové, Miluši Horské, Jiřině Rippelové, Boženě Sekaninové, Dagmar Terelmešové, Miroslavu Antlovi, Jiřímu Dienstbierovi, Petru Guzianovi, Janu Hajdovi, Karlu Korytářovi, Jiřímu Lajtochovi, Miloši Malému, Miroslavu Nenutilovi, Radku Sušilovi, Zdeňku Schwarzovi, Petru Šilarovi, Zdeňku Škromachovi, Petru Víchovi a Janu Žaloudíkovi v Poslanecké sněmovně.

Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů.

Zahajuji hlasování číslo 227. Kdo je pro? (V sále je velký hluk.) Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 227. Přítomno 158, pro 106, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

86.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 378/4. Vítám mezi námi senátora Karla Korytáře. Prosím, aby se za navrhovatele...

Pan kolega Stanjura se ještě hlásí? Jsme v těch zahajovacích fázích projednávání tohoto bodu, nejsme zatím v rozpravě.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým návrhům pozměňovacím vyjádřil Miroslav Kalousek, ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji za slovo. Nebudu zdržovat.

Máte na stole novelu, kterou již Poslanecká sněmovna schválila, a to dvakrát, neboť poprvé ji částečně zrušil Ústavní soud v ustanovení, které uvalovalo srážkovou daň na státní příspěvek vyměřený za rok 2010. Plus Ústavní soud byl toho názoru, že má být tato novela řádně projednána, nicméně nezpochybnil právo Parlamentu České republiky snížit státní příspěvek.

V duchu nálezu tohoto Ústavního soudu vláda České republiky vypustila ono napadené ustanovení a v nezměněné podobě ten zbytek předložila do Poslanecké sněmovny, která to schválila. Senát měl jiný názor a já nyní prosím, aby Poslanecká sněmovna setrvala na svém stanovisku, neboť tím naplní dva cíle. Tím prvním bude úspora mandatorních výdajů státního rozpočtu v objemu zhruba pěti až šesti miliard. Tím druhým cílem je odstranění distorze a diskriminace na finančních trzích. Protože jak snadné nabízet bezkonkurenční produkt, když má také bezkonkurenční státní podporu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP