(17.30 hodin)
(pokračuje Votava)

To nevím, jestli si u nás naše vláda také tento důležitý fakt plně uvědomuje, tak jako si to uvědomují v Německu.

Na spolkové úrovni je sektor stavebního spoření podporován dvěma rozdílnými systémy podpor - jednak je to příspěvek na výstavbu domu, jednak také zaměstnanecké spořící příspěvky. Příspěvek na výstavbu domu je upraven zákonem o příspěvku na výstavbu bydlení. Jedná se o státní příspěvek, na nějž mají nárok všechny fyzické osoby od 16 let, které plně podléhají platbě daně z příjmu v Německu, jejichž zdanitelné příjmy nepřesahují 25 600 eur /domácnost jednotlivce/ nebo 51 200 eur /sezdaný pár/.

Příspěvek na výstavbu je zpravidla poskytován jen pro tyto výdaje na bydlení:

- platby stavebním spořitelnám určené na získání půjčky v domácnosti, které dosahují alespoň 50 eur ročně,

- platby za první pořízení podílů v družstevní stavební společnosti nebo bytovém stavebním družstvu,

- platby v rámci 3-6leté spořicí smlouvy s úvěrovou institucí, pokud je naspořená suma použita k získání nebo výstavbě obydlí obývaného vlastníkem nebo k získání stálého práva obývání podobného vlastnictví,

- platby v rámci 3-8leté spořicí smlouvy s fixovanými spořícími sazbami, pokud je spořicí smlouva uzavřena se stavební firmou nebo stavebním družstvem a naspořená suma je použita k získání nebo výstavbě vlastníkem obývaného obydlí nebo k získání trvalého práva podobného vlastnictví.

Výše příspěvku poskytovaného na jeden rok dosahuje až 8,8 % výdajů za bydlení. Zároveň je ovšem stanoven strop pro výdaje, nad nějž již příspěvky nemohou být požadovány. Tento strop je fixován na úrovni 512 eur pro jednotlivce, respektive 1 024 eur pro sezdané páry. To znamená, že maximální příspěvek na výstavbu bydlení, který může být ročně požadován činí 45,06 eura pro jednotlivce a 90,11 eura pro sezdané páry. Je tady vysvětlivka pod trojkou - to je odkaz na webové stránky. To číst nebudu.

Zaměstnanecký spořicí příspěvek je státní podpora poskytovaná zaměstnancům za účelem akumulace kapitálu. Je vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě spořicích plateb na tvorbu kapitálu za předpokladu, že jsou splněny všechny právní požadavky. Spořicí platby na tvorbu kapitálu zaměstnavatele jsou platby, které jsou investovány zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance do určitých dlouhodobějších spořicích produktů s nízkou mírou rizika. Za běžných podmínek jsou součástí smluvních odměn /náhrad/ zaměstnance. Mohou být ale vypláceny také dodatečně k platu, v závislosti na individuální smlouvě zaměstnavatele a zaměstnance.

Zaměstnanecký spořicí příspěvek je spravován místními daňovými úřady a je vyplácen ze státních příjmů z daně z příjmů. Je upraven pátým zákonem o podpoře kapitálového spoření zaměstnanců. Obvykle všichni zaměstnanci a státní úředníci, kteří pobírají příjmy od svého zaměstnavatele, také mohou požadovat zaměstnanecké spořicí příspěvky. Toto právo se ovšem nevztahuje na osoby pracující na volné noze, samostatně výdělečně činné osoby, stejně jako osoby pověřené zastupováním právnických osob /např. ředitelé, výkonní ředitelé apod./, kteří jsou vyňati z okruhu oprávněných příjemců.

Příjemce musí pobírat příjem ze zaměstnání, který nepřesahuje 17 900 eur pro jednotlivce a 35 800 eur pro sezdané páry, které podléhají společnému zdanění. - Tady vidíme, že i ve Spolkové republice Německo mají společné zdanění manželů, což v ČR stávající koalice neuznává, nechce pochopit, a myslím si, že je to velice dobrý daňový instrument.

Nárok na zaměstnanecké spořicí příspěvky vzniká na konci roku, ve kterém byly úspory na tvorbu kapitálu investovány, vyplacení ovšem nemůže být uskutečněno, pokud neuplyne stanovená doba držby. Trvání této doby se pohybuje od šesti do sedmi let v závislosti na typu investičního produktu, který si zaměstnanec vybral. Pouze v případě zvláštního zájmu, jako je například nezaměstnanost nebo invalidita, nebrání dřívější využití investovaného kapitálu obdržení zaměstnaneckých spořicích příspěvků.

Níže uvedené platby jsou podporovány 18 % investovaných spořicích plateb na tvorbu kapitálu ročně, zatímco maximum státní podpory je omezeno na 400 eur:

- platby v rámci spořicí smlouvy zaměřené na získání obligací nebo jiných kapitálových investic,

- platby na nákup obligací,

- platby na získání podílu na společnosti /většinou na společnosti, kde je zaměstnán, nebo na zákonem stanovených úvěrových institucích nebo bytových družstvech/.

Níže uvedené platby jsou podporovány 9 % investovaných spořicích plateb na tvorbu kapitálu ročně, zatímco maximální státní podpora je omezena na 470 eur:

- stanovené platby podle zákona o příspěvcích na výstavbu domu /včetně jiných plateb stavebním společnostem zaměřených na obdržení domovní půjčky nebo na první nabytí podílů v družstevních stavebních společnostech nebo bytových stavebních družstvech, stejně jako spořicích smluv uzavřených s bytovou firmou nebo bytovým družstvem/,

- platby na získání, výstavbu nebo rozšíření bytového domu nebo bytu situovaného v Německu.

Tak to, dámy a pánové, byl stav, jaký je, co se týká stavebního spoření v Německé republice. Jistě je to velice zajímavá záležitost. Neříkám, že ve všem musíme vycházet z těchto zkušeností Německa, nicméně je zajímavé určitě tuto informaci mít, jak to v Německu vypadá.

Co se týká Rakouska, v Rakousku je činnost stavebních pojišťoven regulována zákonem o stavebních spořitelnách, který upravuje zejména fungování stavebních spořitelen, a musí jít například o formu akciové společnosti -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, váš čas vypršel!

 

Poslanec Václav Votava: A dohled nad nimi.

Protože se mi to nepodařilo přečísti všechno, což určitě očekáváte, že vás s tím seznámím dokonale, tak samozřejmě, jak budu mít možnost, velice rád vás seznámím i s Rakouskem a dalšími zeměmi. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkujeme. Tu možnost dostanete zanedlouho. Než přistoupí k řečništi další řečník, musím přečíst omluvu pana ministra zahraničních věcí, který se omlouvá od 18 hodin z důvodu předání ceny Příběhů bezpráví 2001.

A hlásí se pan předseda Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážená vládo, já bych rád přednesl procedurální návrh a byl by to návrh na přerušení a odročení projednávání tohoto bodu na 1. prosince letošního roku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, tak to byl procedurální návrh, který nám navrhuje přerušení až do prosince. Dnes je 1. listopadu. To je poměrně dlouhá doba, nicméně o tom návrhu je třeba dát hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP