(2.20 hodin)
(pokračuje Tancoš)

Takto vymezenou důvěru v právo neboli legitimní očekávání na straně účastníků přitom považuje za ekvivalentní té, jež je určující i pro posouzení přípustnosti retroaktivních účinků právní normy. To znamená, že připuštění zásahu do této důvěry lze akceptovat pouze výjimečně, a to z důvodů, jež byly výše formulovány jako odůvodňující výjimku ze zásady zákazu pravé retroaktivity, poněvadž však Ústavní soud v dané věci žádný takovýto případ neshledal, dospěl k závěru, že daň stanovená některými ustanoveními zákona o daních z příjmů, jež byla doplněna na základě čl. III napadeného zákona, je v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 11 odst. 1 Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tancošovi. Pan kolega Roman Váňa je dalším přihlášeným.

Faktická poznámka pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, paní předsedkyně. Tak máme skoro půl třetí a mám takový pocit, že ten tým stachanovců premiéra Nečase tak trochu umdlévá, i když pan premiér stále, tentokrát ne za mými zády, ale v první lavici dělá opičky, takže se mu to asi zalíbilo, hrát tuto roli jakéhosi klubového kašpárka, ale myslím si, že skutečně asi je čas přerušit jednání, a proto navrhuji tento bod přerušit alespoň do rána do 9 hodin, což není tak zadlouho, možná když se i pan premiér vyspí, tak se přestane chovat nepatřičně. Přičítám to únavě, protože jsem se dočetl od některých politiků z ODS, že hrozí i halucinace a mám takový pocit, že pan premiér už halucinace má. Takže by bylo dobře mu dát možnost, aby se z nich vyspal. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do dneška do 9 hodin ráno. Přivolávám naše kolegy. Prosím, abychom hlasovali.

Zahajuji hlasování číslo - pardon, toto hlasování musím prohlásit za zmatečné, protože je zde návrh na odhlášení. Čili vás odhlasuji. Prosím, abyste se přihlásili.

 

Zahajuji hlasování číslo 273. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 273, přítomno 85 poslanců, pro 16, proti 69. Návrh přijat nebyl.

 

Prosím pana poslance Romana Váňu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji. Je půl třetí ráno. Nejsem si teď úplně jistý, jestli vlastně vás pozdravit dobré ráno, nebo dobrou noc, takže prostě dobrou.

Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já jsem se ve svém prvním vystoupení zmínil plénu o nálezu Ústavního soudu číslo 119/2011 Sb., z 19. dubna tohoto roku a myslím, že by bylo vhodné trošinku podrobněji přiblížit tento nález tak, abychom se v tom dobře zorientovali. Protože tímto nálezem byla zrušena některá ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, přijatá zákonem číslo 348/2010 Sb., kterým se mění výše uvedené právní předpisy. A právě proto dnes leží mezi námi ta samá materie, byť s nepatrnými obměnami, ta, kterou jsme se už zabývali již v minulém roce.

Ústavní soud konstatoval, že napadený zákon byl zrušen v důsledku rozporu s některými články naší Ústavy. Soud konstatoval, že napadený zákon byl přijat v rozporu s článkem 1 odst. 1 Ústavy, která říká, že Česká republika je svrchovaný stát, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. A dále se legislativní proces dostal do konfliktu s článkem 5 Ústavy, kde stojí, že politický systém je založen na dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. A rovněž byl porušen článek VI Ústavy říkající, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním a že rozhodování většiny má dbát ochrany menšin. A Ústavní soud dále konstatoval, že zmíněný zákon byl přijat v rozporu s čl. 22 Listiny základních práv a svobod. Ten říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

A právě tato flagrantní porušení našeho ústavního pořádku vedla ke zrušení ustanovení zákona a zároveň došlo k odkladu vykonavatelnosti nálezu do 31. prosince 2011. Já pevně věřím, že si z tohoto příkladu vezmeme ponaučení a nebudeme zde balancovat ve snaze protlačit nějaké návrhy na hraně ústavnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Vítězslav Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré ráno. Rád bych se vrátil, je to zvláštní, ale opět bych se vrátil k nálezu Ústavního soudu, který se dotýká dnes projednávaného stavebního spoření.

Dne 9. července 2010 byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny 45 poslanců na zrušení v záhlaví uvedeného zákona, dále jenom napadený zákon, in eventum jeho ustanovení článku 2, jakož i novelizovaných ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Napadeným zákonem došlo ke změně a doplnění některých zákonů tak, že byla stanovena zvláštní sazba daně ve výši 50 % na příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, dále jen státní podpora, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. Současně byla dnem jeho účinností snížena výše zálohy státní podpory z 15 % na 10 % ročně z uspořené částky nepřesahující 20 000 korun. Návrh splňoval náležitosti podle zákona číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů.

Podstatou návrhu byly námitky rozporu napadeného zákona s ústavním pořádkem vztahující se ke způsobu jeho přijetí, jakož i k jeho obsahu. Navrhovatelé zpochybňují důvodnost projednání návrhu zákona ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze, v jehož důsledku mělo dojít k porušení některých ústavních principů vztahujících se k parlamentní proceduře přijímání zákonů. Jejich námitky dále směřují vůči tomu, že mimořádná schůze, na které došlo ke zkrácenému jednání o návrhu napadeného zákona, byla svolána jen 40 minut před jejím začátkem, jakož i vůči omezení práv senátorů zvolených ve volbách v říjnu 2010, protože dne 12. listopadu 2010 projednával Senát návrh napadeného zákona ve složení odpovídajícím jeho 7. funkčnímu období, to znamená 2008/2010, a nově zvolení senátoři se tak nemohli tohoto projednávání zúčastnit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP