(Jednání pokračovalo ve 20.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Uplynula pauza na poradu poslaneckého klubu TOP 09 a budeme pokračovat bodem

90.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 372/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ještě jednou dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že jsme tuto předlohu velmi obšírně diskutovali ve třech čteních při projednávání v Poslanecké sněmovně, a vzhledem k tomu, že Senát nenavrhl žádné změny v textu toho zákona, tak mi dovolte, abych jenom velmi stručně zdůraznil, že ten předložený tisk je jednou ze tří součástí takzvané sociální reformy, kde - a to bych chtěl skutečně velmi silně zdůraznit - jednu z těch tří částí Senát schválil, prezident republiky podepsal, a je tedy součástí právního řádu České republiky.

V tuto chvíli tento a následující tisk, to jsou ty další dvě třetiny takzvané sociální reformy, a je naprosto jasné, že ta reforma tvoří jeden celek, respektive ty tři tisky tvoří jeden celek, takže například dnes je již součástí právního řádu to, že výplaty dávek pro zdravotně postižené občany přecházejí z obcí na úřady práce. (Hlasitý hovor v pravé části sálu.)

Tady v tomto tisku je další část, která se týká dávek hmotné nouze, které potom po schválení tohoto tisku - a já věřím, že ten tisk bude schválen - bude znamenat zřízení takzvaného jednotného výplatního místa, kde se i dávky státní sociální podpory i dávky hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením budou vyplácet na jednom místě. Připomínám jenom, že to znamená roční úsporu nákladů státu ve výši přibližně jedné miliardy korun, a to si myslím, že za to stojí.

Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že tento tisk obsahuje například návrh na rozvolnění čerpání rodičovského příspěvku, kdy rodič si bude moci v určitých limitech volit výši rodičovského příspěvku a tak mnohem lépe ladit souběh pracovního a rodinného života. Taktéž tento návrh obsahuje zrušení podmínky celodenní péče o dítě u dětí starších dvou let při čerpání rodičovského příspěvku, což je opět velmi silným příspěvkem pro zlepšení, sladění pracovního a rodinného života.

Dále je v tomto tisku zaváděn institut veřejné služby, která má pomoci některým skupinám občanů, především dlouhodobě nezaměstnaným, se mnohem lépe integrovat do společnosti prostřednictvím udržování a obnovování pracovních návyků.

K tomu jenom poslední, stručnou poznámku. Možná jste zaznamenali, že Ústecký kraj podal některé návrhy k řešení situace v sociálně postižených regionech. Dokonce se v Ústeckém kraji sepisovala a sepisuje petice za to, aby byly přijaty změny, které pomohou řešit například situaci na Šluknovsku. Tento tisk řadu takových konkrétních opatření obsahuje. I proto si myslím, že by bylo vhodné vyhovět požadavku sociálně demokratické hejtmanky Ústeckého kraje, která apeluje na to, aby byla co nejdříve přijata opatření, která pomohou zlepšit situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Tento tisk obsahuje konkrétní opatření, která v případě schválení budou příspěvkem ke zlepšení té situace již od 1. ledna příštího roku, ať už se jedná o to zmiňované zavedení veřejné služby povinně pro ty, kteří chtějí čerpat finanční pomoc od státu, ať se to týká dalších položek, například omezení podpory v hmotné nouzi těm, kteří bydlí na ubytovnách, na oprávněně srovnatelnou úroveň.

I proto si dovolím požádat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento tisk, abychom mohli tu situaci ve vyloučených lokalitách řešit mnohem účinněji než dosud. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Chci se zeptat, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Ivana Řápková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní senátorky, páni senátoři, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr řekl vše podstatné. Já jenom jako zpravodaj si dovolím doporučit, aby Sněmovna setrvala na znění, ve kterém již tento návrh přijala, respektive aby opětovně tento zákon schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k bodu následujícímu. Je jím

91.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 373/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 373/5.

Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, tak jak jsem již avizoval, tento tisk velmi úzce souvisí s předchozím tiskem a tvoří společně s tím již schváleným, Senátem schváleným tiskem součást sociální reformy.

Tento zákon o zaměstnanosti, pokud mám zdůraznit tu nejdůležitější pasáž z novely zákona o zaměstnanosti, velmi výrazně posiluje možnosti boje proti nelegálnímu zaměstnávání. Pokud jste zaznamenali údaje Českého statistické úřadu, který uvádí, že český hrubý domácí produkt je ze 17 % tvořen v šedé ekonomice, to znamená, ze 17 % je hrubý domácí produkt České republiky tvořen nelegálními zaměstnanci, tak já považuji boj proti nelegálnímu zaměstnávání za naprostou prioritu, protože každý nelegální zaměstnanec ubírá potřebné prostředky ve zdravotním systému, v sociálním systému, ve veřejných rozpočtech České republiky.

Samozřejmě že ten návrh zákona obsahuje řadu dalších opatření, která zlepšují možnosti zaměstnávání. Upravuje například zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zlepšuje podmínky pro tuto podporu sloučením kategorií chráněných dílen a chráněných pracovních míst a řadou dalších opatření, o kterých jsme však již velmi podrobně diskutovali v rámci prvních tří čtení v Poslanecké sněmovně. Tedy nepovažuji za vhodné je tady v tuto chvíli podrobně komentovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Chce se k usnesení vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Lenka Kohoutová? Paní zpravodajko, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr řekl vše podstatné a cokoliv dalšího bych zde říkala, by bylo zbytečnou obstrukcí. Vše, co mělo být zde řečeno k tomuto sněmovnímu tisku, již řečeno bylo v prvním, druhém a třetím čtení.

Doporučuji tedy, aby Sněmovna setrvala na svém znění, ve kterém již tento návrh původně přijala. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP