(20.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Přerušuji pro tuto chvíli projednávání tohoto bodu. Můžeme přistoupit k bodu následujícímu.

 

Je jím bod číslo

92.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 377/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 377/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. (Nepřítomen v sále.) Prosím o chvilku strpení. (Ministr Kalousek vchází do sálu.) Pan ministr už kvapí k mikrofonu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte, abych ještě jednou předložil novelu zákona o DPH, která byla řádně projednána v této Poslanecké sněmovně v prvním, ve druhém i ve třetím čtení. Já nemám žádný nový argument než ty, které jsem uvedl při projednávání předtím, než se Senát rozhodl tuto novelu zamítnout. Respektuji samozřejmě toto stanovisko, nicméně prosím Poslaneckou sněmovnu, aby setrvala ve svém názoru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Pavel Suchánek? Zdá se že ne. Nechce. Takže já pro tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu. Pardon, přerušuji - omlouvám se, přerušuji.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo

93.
Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 405/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 405/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, vážená paní senátorko, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně pouze uvedl návrh zákona o zdravotních službách, který zde byl v řádném legislativním procesu v Poslanecké sněmovně projednáván ve třech čteních. Návrh zákona, který byl odmítnut Senátem a o kterém nyní bychom měli hlasovat.

Při projednávání ve Sněmovně byl zákon zevrubně popsán jak co do svého účelu, tak i obsahu, takže já zde jenom zopakuji, že hlavní oblasti toho zákona definují zdravotní služby, definují práva a povinnosti jak poskytovatelů služeb, tak pacientů. Je zde rozsáhlá kapitola o registraci zdravotnických zařízení a o Národním zdravotním informačním systému.

Jak jsem zmínil, návrh zákona byl Senátem zamítnut. Kritika se týkala, vezmu-li to alespoň jako příklady, takových věcí jako nomenklatura, kde služby jsou nadřazeným pojmem toho, čeho je ve zdravotnictví většina. To znamená přímá zdravotní péče, kdy zdravotník přímo zachází s pacientem. To zde bylo obsáhle ve Sněmovně již dříve diskutováno. Kritika se týkala definice lege artis, kde bylo vyčítáno návrhu zákona, že jsou práva pacientů na dobrou péči narušena, jestliže bude zdravotník mít možnost poskytovat lege artis péči tak, že ji bude poskytovat správně i v případě, že nemá k dispozici všechny prostředky na poskytování této péče.

Zákon zcela jasně s pomocí dalších, souvisejících zákonů definuje povinnosti dalších subjektů, jako jsou zdravotní pojišťovny, o to, aby nárok pacienta byl naplněn. Bylo kritizováno, že je narušena nomenklatura tvorby sítě a odpovědnosti za tvorbu sítě, přičemž to je záležitost, kterou řeší zákon o všeobecném zdravotním pojištění 48/1997 Sb., a dalších věcí.

Nemyslím si, že byly vzneseny takové argumenty, které by měly zabránit schválení tohoto zákona. Já si vám ho znovu dovoluji předložit ve znění pozměňovacích návrhů, tak jak byly schváleny Poslaneckou sněmovnou a žádám vás o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Boris Šťastný? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní místopředsedkyně, ctěná Sněmovno, vše již bylo řečeno v jednotlivých čteních. Jen chci zdůraznit, že výbor pro zdravotnictví se tímto návrhem, stejně jako ostatními zdravotními návrhy, velmi podrobně zabýval. Bylo svoláno několik zasedání zdravotního výboru. Poslanci už v době připomínkových řízení Ministerstva zdravotnictví měli velkou možnost od počátku roku, respektive od konce minulého roku se vyjadřovat k tomuto zákonu. Čili předesílám, že pokud by zazněly jakékoli argumenty, že opozice neměla dostatek prostoru na půdě výboru zasahovat do této věci, tak na internetu a intranetu zdravotního výboru je dostatek důkazů k tomu, že tomu tak není a že opravdu jsme se této věci velice, ale opravdu nebývalým způsobem věnovali.

Samozřejmě i já zastávám názor jednoznačný, totiž abychom setrvali na sněmovní verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Přerušuji tento bod.

 

Přistoupíme k bodu číslo

94.
Návrh zákona o specifických zdravotních službách
/sněmovní tisk 407/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 407/4.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení zákona zamítnutí tohoto návrhu se vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych nyní uvedl další z návrhů zdravotnických zákonů, a to návrh zákona o specifických zdravotních službách. Ani u tohoto návrhu nepovažuji za nutné podrobně se zabývat jeho obsahem a cíli, neboť jsem tak učinil již při projednávání v Poslanecké sněmovně několikrát.

Připomínám jenom, že tento návrh je úzce provázán s návrhem v předchozím bodu zmíněným - návrhem zákona o zdravotních službách - a jím je sledováno naplnění cíle programového prohlášení vlády, to je reformy zdravotnictví.

Stejně jako návrh zákona o zdravotních službách, byl návrh zákona o specifických zdravotních službách Senátem odmítnut a ani u tohoto návrhu zákona nebyly při kritice v plénu Senátu vzneseny tak závažné argumenty, které by zdůvodňovaly nezbytnost jeho zamítnutí.

Nyní bude hlasováno o návrhu zákona o specifických zdravotních službách ve znění pozměňovacích návrhů schválených po obšírné rozpravě Poslaneckou sněmovnou před předložením návrhu zákona do Senátu. S pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovny jsem ve třetím čtení k návrhu zákona souhlasil v plném rozsahu a nezbývá mi nyní nic více, nežli doufat, že návrh zákona o specifických zdravotních službách v nyní předloženém znění znovu podpoříte a schválíte. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP