(20.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Marek Šnajdr? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, můžete se vyjádřit.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedající, milé dámy, milí pánové, myslím, že málokterý zákon je tak apolitický jako zákon o specifických zdravotních službách. I přes to, že se jedná o ryze odborný text, tak čelíme návrhu na zamítnutí ze strany Senátu. Já myslím, že všichni chápeme, že to není návrh na zamítnutí odborný, věcný, že nejde za podstatou, ale že je ryze politický. Proto po všem, co zde bylo na obhajobu tohoto návrhu zákona řečeno, vám doporučuji a prosím vás, abychom setrvali u znění, které jsme zde schválili v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Přerušuji v tuto chvíli projednávání tohoto bodu a můžeme přistoupit k bodu číslo 95. Je jím

95.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 408/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 408/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona, to jest zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, o kterém má být po jeho zamítnutí Senátem nyní hlasováno.

Jak jsem již několikrát při projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny i na jejím plénu zdůraznil, účelem navrhované právní úpravy změnového zákona je zajistit soulad dotčených zákonů s návrhy již zmíněných zákonů, neboť po nové úpravě vztahů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby by mnohé právní úpravy byly duplicitní nebo nesrozumitelné, a tím v praxi neaplikovatelné. Návrhem změnového zákona se v dotčených zákonech provádějí především změny terminologické, a protože velmi úzce s předchozími zákony odmítnutými v Senátu souvisí, je logické, že i tento návrh byl Senátem odmítnut. Nyní bude hlasováno o tomto návrhu změnového zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou před předložením návrhu zákona do Senátu a s pozměňovacími návrhy, které vznikly na půdě Poslanecké sněmovny jsem ve třetím čtení k návrhu zákona souhlasil v plném rozsahu.

Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, doufám, že i nyní změnový zákon v návaznosti na přijetí ostatních návrhů zákonů dříve zmíněných podpoříte i nyní. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit - zpravodaj výboru pro zdravotnictví Boris Šťastný? Vidím, že chce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Technická novela, bez které všechny zbylé návrhy zákonů nemohou existovat. Samozřejmě i v tomto případě doporučuji setrvat na verzi schválené Sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. A zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Jan Vidím se chce vyjádřit? Vidíma nevidím, zda se, že se nechce vyjádřit, takže přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k bodu číslo 96. Je jím

96.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 409/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 409/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dalším návrhem zákona, o kterém bude nyní po jeho zamítnutí v Senátu hlasováno, je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. I tento návrh zákona byl připravován spolu s návrhy zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě jako jejich tzv. doprovodný zákon, jehož cílem nebylo provádět žádné reformní kroky a žádné zásadní změny, ale pouze provést takové úpravy, které zajistí potřebný terminologický a obsahový soulad s ostatními novými zdravotnickými zákony.

V rámci projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně byl tento původní záměr předloženými a schválenými pozměňovacími návrhy rozšířen o úpravu některých dalších otázek. Pozměňovací návrhy jsem při třetím čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně podpořil.

Důvody zamítnutí návrhu zákona zde předkládaného se týkaly téhož, tak jak o tom bylo hovořeno při předchozím bodu. Byly vzneseny další důvody a to byly důvody snížení možnosti přestupů pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami, a tím pádem omezení práv pojištěnců. Já se i nadále domnívám, tak jak zde bylo již argumentováno na půdě Sněmovny, že toto omezení je naopak pro potřebu vyčištění systému od některých nešvarů, jako je velký a častý přechod pojištěnců účelového charakteru mezi zdravotními pojišťovnami, a tyto zvyky je potřeba přinejmenším dočasně omezit a usnadnit tvorbu zdravotně pojistných plánů v řádných časových limitech.

Byly vzneseny i námitky proti úpravě některých paragrafů v pozměňovacích návrzích vznesených na půdě Sněmovny, které se týkají hrazení potravin pro specifické léčebné účely. Po rozboru Ministerstva zdravotnictví je jasné, že tuto oblast bude nutno řešit dalšími úpravami, ale pro stávající dobu je výklad dostatečný na to, aby i nadále byly potraviny pro specifické léčebné účely hrazeny v rozsahu, v jakém jsou hrazeny dosud.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že návrh zákona v návaznosti na již přijaté návrhy zákona podpoříte, a žádám vás o vaše zhodnocení v tom duchu, jak bylo provedeno při projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. K usnesení Senátu se vyjádří ještě zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Marek Šnajdr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, myslím, že z hlediska věcného již bylo řečeno mnohé i v úvodním slově ministra zdravotnictví. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně opět, abychom v rámci všech těch balíků zdravotnických zákonů setrvali na naší sněmovní verzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a přerušuji v tuto chvíli projednávání bodu 96.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 97. Je to

97.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 411/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP