Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 173 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali vašimi kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Nejprve vás seznámím s omluvami z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají: Walter Bartoš - zdravotní důvody, Zdeněk Boháč - pracovní důvody, Vlasta Bohdalová do 10.30 - pracovní důvody, Jan Bureš - zdravotní důvody, Milana Emmerová - rodinné důvody, Radim Fiala - pracovní důvody, Martin Gregora - zdravotní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, též Václav Klučka, Vladimíra Lesenská z dopoledního jednání pro pracovní důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Vít Němeček - osobní důvody, Josef Novotný mladší - zdravotní důvody, Aleš Roztočil - osobní důvody, Jiří Štětina - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Leoš Heger - pracovní důvody, taktéž Jan Kubice, Leoš Heger do 10 hodin, Jan Kubice od 10 hodin. Dále se omlouvá ministr Alexandr Vondra z dopoledního jednání pro pracovní důvody. Tolik omluvy z dnešního dne.

Další jednací den zahájíme projednáváním zbývajících bodů 30. schůze, tedy bodů 3 až 13.

 

Zahajuji projednávání bodu

3.
Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 369/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Též prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Milan Urban. Oznamuji vám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 369/6.

Ještě vás seznamuji s jednou omluvou. Omlouvá se paní poslankyně Ludmila Bubeníková z dnešního jednání z osobních důvodů.

Otevírám rozpravy ve třetím čtení. Prosím, kdo se do této rozpravy hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Prosím tedy pana zpravodaje Milana Urbana, aby se ujal své role. Samozřejmě se zeptám, zda chce někdo ze zpravodajů, kterými byli pan poslanec Urban, pan poslanec Novotný starší či pan poslanec Dědič, vystoupit se závěrečným slovem. Nikdo nic takového neavizuje.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pana zpravodaje prosím o návrh procedury.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dobrý den. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem procedury k tisku 369/6, tedy k zákonu o podporovaných zdrojích energie.

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou mám avizovanou od pana poslance Bureše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane zpravodaji. Tady došlo k nedorozumění. Mně na displeji nenaběhlo vůbec avizo o tom, že budou přihlášky do obecné rozpravy. Já se vám omlouvám, pane zpravodaji, též Poslanecké sněmovně. Prosím nyní, abychom se tedy, pokud není žádná námitka, se vrátili do obecné rozpravy ve třetím čtení. Prosím též techniky, abych měla vždy včas avizo k rozpravě.

Není-li námitka, vracíme se tedy do rozpravy. Do rozpravy ve třetím čtení jsou zatím tři přihlášky: pan poslanec Jan Látka, pan poslanec Karel Šidlo, pan poslanec Václav Zemek. Pan kolega Sivera se hlásí také. Nejprve prosím pana poslance Jana Látku. Poté pan kolega Karel Šidlo. (V sále je trvalý ruch.)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, 11. 5. 2011 schválila vláda návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 369, který má zrušit zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Podle tohoto návrhu má být pro ekologické elektrárny zrušen přednostní přístup a připojení k elektrizační soustavě. Nový zákon má zrušit i dosavadní systém peněžité podpory garantující návratnost investic a stabilní výši výnosů pro ekologické elektrárny.

Je alarmující, že stát od počátku roku 2010 systematicky zhoršuje podmínky pro výstavbu a provoz výroben elektřiny -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče, já vás velmi nerada přerušuji. Dámy a pánové, jsme ve třetích čteních. Všechny důrazně žádám, aby zasedli do svých lavic, věnovali se tomu, co projednáváme. Ostatní nechť opustí jednací sál! Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Látka: Je alarmující, že stát od počátku roku 2010 systematicky zhoršuje podmínky pro výstavbu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, poškozuje jejich vnímání ze strany veřejnosti a účelově vytváří prostor pro zastavení jejich podpory.

Již v samotném názvu zákon o podporovaných zdrojích je jasně deklarováno, že to není o obnovitelných zdrojích energie. Navíc existuje obrovské množství pozměňovacích návrhů v tomto zákoně. Obnovitelné zdroje energie vedly k oživení naší ekonomiky v době hospodářské krize, zvýšily HDP a daňové příjmy státu. Podnikání v ekologické energetice přispívá k rozvoji obcí a regionů postižených útlumem tradiční výroby.

Dovolte mi nastínit vám čtrnáct důvodů, proč je nutné zamítnout návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 369.

1. Návrh zákona hrubě porušuje evropské právo v případě podpory výroby elektřiny z OZE. Návrh zákona ruší zákon č. 180/2005 Sb.. Dochází k porušení směrnice 2009/28/ES. Návrh zákona v oblasti podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nejenže neimplementuje správně směrnici 2009/28/ES, nýbrž ji dokonce hrubým způsobem porušuje. Zatímco směrnice předepisuje zajištění řádného fungování režimů podpory podle dosavadní směrnice a dlouhodobou stabilitu podnikatelského prostředí, návrh zákona likviduje dosavadní funkční režim podpory výroby elektřiny z OZE upravený zákonem č. 180/2005 Sb. a nahrazuje jej nefunkčním, diskriminačním a netransparentním režimem podpory, který neumožní financování a stavbu nových ekologických elektráren.

Za další. Přijetím návrhu zákona dojde k ohrožení nebo přímo likvidaci tisíců firem a tisíců pracovních míst v oboru decentrální výroby elektřiny z OZE a souvisejících odvětví průmyslu, zemědělství a služeb. Návrh zákona zakotvuje zrušení dlouhodobých záruk, které dosavadní právní úprava zákona č. 180/2005 Sb. podnikatelům v OZE poskytovala, což představuje hrubé porušení principů právního státu. Likvidací stávajících subjektů znemožněním podnikání v oboru do budoucna by ubylo daňových příjmů státu a odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP