(9.10 hodin)
(pokračuje Látka)

5. Návrh zákona obsahuje kompletní retroaktivní úpravu solárního obvodu, která byla navržena skupinou senátorů Ústavnímu soudu ke zrušení a která byla ostře kritizována Evropskou komisí.

6. Návrh zákona významně protežuje spoluspalování biomasy s uhlím v uhelných elektrárnách. Na rozdíl od všech ostatních OZE má být spoluspalování podporováno podle dosavadních známých podmínek až do 31. prosince 2015.

7. Návrh zákona je zcela zbytečný, neboť podpora výroby z OZE je ošetřena dostatečně v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů je již ošetřena v § 32 stávajícího energetického zákona a v související druhotné legislativě a podpora tepla z OZE v návrhu zákona je de facto popisem stávajícího stavu podpory dotacemi.

8. Návrh zákona nesmyslně zneprůhledňuje a komplikuje stávající způsob úhrady podpory, což povede k dalšímu neprůhlednému zdražování elektřiny.

9. Návrh zákona předepisuje vydání až dvaceti prováděcích právních předpisů, které nebyly předloženy spolu s návrhem.

10. Návrh zákona zmaří šance na rozvoj a energetickou soběstačnost regionů, obcí a měst, způsobí obrat zpět k centralizaci energetiky a posílení monopolů se všemi negativními dopady na společnost. Zákon č. 180/2005 Sb. významně podporuje podnikání a tvorbu pracovních příležitostí a hodnot v regionech. Přijetí návrhu by znamenalo konec pro vznik nezávislé konkurence na trhu s jednoznačně negativním dopadem na vývoj cen elektřiny pro spotřebitele.

11. Přijetím zákona ztratí Česká republika kontakt s Evropou a se světem v dynamicky rostoucím oboru ekonomiky. Do rozvoje technologií pro využití OZE, do modernizace sítí a výzkumu a vývoje v oboru OZE investuje svět rostoucí objem prostředků.

12. Návrh zákona způsobí další odrazení zahraničních investorů od podnikání v České republice a klasifikaci České republiky jako země, kde neplatí zásady právního státu.

13. Návrh zákona donutí spotřebitele namísto podpory OZE doživotně dotovat špinavé zdroje energie, to je uhelné elektrárny a spalovny, bez dostatečné podpory v evropském právu a způsobí další významné zdražování elektřiny pro konečné spotřebitele. Maximálně z něj těží polostátní firma ČEZ. Návrh jde zároveň proti zájmům České republiky a proti zájmům jejích občanů.

14. Nejsou to obnovitelné zdroje energie, které zdražují elektřinu, jsou to především ziskové marže ČEZu a jeho opční program.

Vzhledem k iracionalitě a nekoncepčnosti celé novely vás žádám, kolegyně a kolegové, stáhněme prosím návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk číslo 369, a upravme úspěšný zákon číslo 180/2005 Sb., o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podle kvalitního německého modelu.

Děkovat za pozornost nebudu, protože tu žádná nebyla. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, děkuji já vám. Nyní je přihlášen pan kolega Karel Šidlo, po něm pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pan poslanec Karel Šidlo má slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, moje vystoupení v prvním čtení k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, tisk 369, obsahovalo celou řadu kritických připomínek k jeho obsahu, které jsem se snažil formulovat do otázek, které byly položeny předkladatelům. Dnes se nechci podrobně věnovat tomu, jak probíhalo schvalování novely energetického zákona, že vlastně předběhlo tento nový zákon o podporovaných zdrojích energií, přestože novela energetického zákona v celé řadě svých pasáží obsahovala odvolání právě na změny podpory zdrojů energií. Musím ale konstatovat, že mnou předložené připomínky v prvním čtení nevyvolaly, ani v podstatě technicky nemohly vyvolat přímou změnu textu návrhu zákona. Dnes projednávané pozměňovací návrhy nabízejí odpověď na mnohé mnou vznesené otázky. Dovolte mi, abych jenom velice stručně připomenul, o jaké pochybnosti a dotazy se jednalo. (Trvalý hluk v sále.)

Uváděl jsem mezi dotazy: Proč součástí garantované podpory není také přímá výroba tepla z obnovitelných zdrojů, když použití obnovitelných zdrojů je mnohem vyšší než při samostatné či kombinované výrobě elektrické energie? Proč není součástí zákona také vyřešení podpory zdrojů elektrické energie ze slunečního záření v ostrovním režimu, který -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, já vás nechci přerušovat, ale teď opravdu zleva, zprava žádám všechny kolegy, aby se uklidnili, věnovali pozornost tomu, jemuž bylo uděleno slovo. Žádám všechny, aby zasedli do svých lavic. Všechny žádám, aby zasedli do svých lavic. Pana poslance Babáka též žádám, aby zasedl do své lavice.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji, paní předsedající. Zopakuji: Proč není součástí zákona o také vyřešení podpory zdrojů elektrické energie ze slunečního záření v ostrovním režimu, který řeší nepřipojení malých zdrojů občanů z důvodu vyčerpané kapacity energetické sítě po loňském zásahu do zákona 180/2005 Sb.? Jaký vliv bude mít pro provozovatele malých vodních elektráren nově zaváděný princip vázání práva na podporu vyrobené elektřiny sesouhlasením nabídky s poptávkou na trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou? Jaký bude vliv záporných cen elektřiny na tomtéž trhu? Jestli dojde v případě nesesouhlasení nabídky s poptávkou také výrobci ke krácení, příp. neproplacení elektřiny dodané do energetické soustavy a jestli oni nebudou vyrábět zadarmo. Zda při dosažení záporné ceny na trhu s elektřinou organizované operátorem trhu s elektřinou budou muset výrobci tuto zápornou cenu povinně vykupujícímu uhradit. Jaký bude skutečný dopad změn garantované návratnosti investičních nákladů dle původního zákona 180/2005 Sb.? Jak se nově navrhované podmínky podpory promítnou do ceny elektřiny pro konečného spotřebitele? Nebudou zhoršeny podmínky konkurenceschopnosti pro české podnikatele? Jakým způsobem bude projednáno s výrobci elektrické energie a tepla zastavení výplaty podpory při dosažení stanovených limitů pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektrické energie podle národního akčního plánu?

Uvedené dotazy reagovaly na pochybnosti nejen odborné veřejnosti a uživatelů tohoto zákona k jeho budoucímu praktickému využívání. Jsem rád, že celá řada těchto konstruktivních dotazů byla vyřešena a nachází odpovědi v navrhovaných úpravách textu zákona pozměňovacími návrhy nejen hospodářského výboru, zemědělského výboru, výboru pro životní prostředí, ale i některých našich kolegů poslanců. Zavedení povinnosti vytvořit a pravidelně aktualizovat národní akční plán České republiky, který stanoví objem a podíl energií z obnovitelných zdrojů na celkovém mixu energetických zdrojů pro výrobu elektrické energie a tepla, považujeme za potřebný a pozitivní krok. Česká republika potřebuje standardní, stabilní a dlouhodobě předvídatelné podmínky pro podnikání na energetickém trhu.

Návrh zákona také nastavuje podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů, financování podpory na úhradu nákladů spojených s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, poskytování dotací operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů, odvod z elektřiny ze slunečního záření a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Cílem je zajištění podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů ve výši 13 % do roku 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP