(9.30 hodin)
(pokračuje Krátký)

Poprosím vás, 120 lidí sem přišlo nových, 120 lidí se dá předpokládat, že za pár roků nebo za půl roku odejde. Nic vás nesvazuje, že máte přijímat protiústavní zákony. Heslo, které tady použil posledně pan kolega Husák po mém vystoupení, kde jsem argumentoval proti tomuto zákonu, že to máte - teď se obracím ke koaličním poslancům - že to máte v koaliční dohodě, prosím vás, nemáte tam, že budete porušovat Ústavu i Listinu základních práv a svobod.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen pan poslanec František Sivera. Prosím.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych rád načetl legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 369, návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, tisk 369/6, souhrn pozměňovacích návrhů písm. E6, E7, E8 a jsou to pozměňovací návrhy kolegy Bureše.

V pozměňovacích návrzích E6, E7 a E8 se slovo "§ 41" nahrazuje slovy "§ 48". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Nyní prosím pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím jenom informovat a potom dát jeden návrh k hlasování k vládnímu návrhu o podporovaných energie a změně některých zákonů, konkrétně se týká komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru části sedmé. Je to změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Já myslím, že, tak jako já jste dostali řadu emailů, řadu podnětů, ať už od zemědělců Agrární komory, ale i od neziskových organizací. Je to typický přílepek, který může negativně ovlivnit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a dotkne se až dvou třetin případů záborů půdy. Já rozumím tomu, proč poslanci hospodářského výboru tento přílepek dávají - proto, že se má trošku spravit ten stav, kdy různé organizace házejí klacky pod nohy třeba stavbám dopravní infrastruktury. Ale v bodě F se uvádějí i stavby, terénní úpravy a zařízení v průmyslových zónách schválených vládou nebo apod., takže si myslím, že není diskuse pouze o nějaké energetické bezpečnosti, ale také o potravinové bezpečnosti. Myslím si, že zbytečné zabírání orné půdy namísto využití existujících opuštěných průmyslových areálů je špatné. Také si myslím, že nízké poplatky za zábor zemědělského půdního fondu, které lákají zejména zahraniční investory a kteří stavějí pouze skladiště, překladiště, také není to pravé ořechové. Já jsem si nedávno četl od NERVu stav její konkurenceschopnosti. Byla tady kolem toho i diskuse v minulém týdnu. Myslím si, že toto není cesta k tomu, aby Česká republika zvýšila konkurenceschopnost.

Ten přílepek z mého pohledu je také v rozporu s programovým prohlášením vlády a připraví státní rozpočet o cca 1,6 miliardy korun, a proto navrhuji, nebo dávám ke zvážení, aby se o tomto přílepku, to znamená části sedmé, změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, § 53, hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan zpravodaj Milan Urban má slovo. Poté paní poslankyně Konečná.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, dovolte, abych reagoval na některá vystoupení, která zazněla v obecné rozpravě. Jednak bych chtěl říct, že tento tisk byl přikázán třem výborům a všechny tři výbory a zpravodajové poměrně intenzivně spolu komunikovali a jednali jsme na různých pracovních jednáních, abychom dospěli k nějakému přijatelnému závěru, který by byl kompromisem přijatelným pro všechny výbory, tedy výbor hospodářský, zemědělský a výbor pro životní prostředí, a také ten návrh, který bude hlasován, obsahuje pozměňovací návrhy, které jsou v podstatě zástupci těchto tří výborů na tom pracovním jednání odsouhlaseny. Samozřejmě definitivní slovo bude mít hlasování o těchto pozměňovacích návrzích v Poslanecké sněmovně.

Snad ještě poznámku, která se týká ostrovních systémů, tak jak tady zaznělo ve vystoupení jednoho z poslanců. Samozřejmě ten pozměňovací návrh tam je, přísluší Poslanecké sněmovně rozhodnout o tom, zda mají, či nemají být ostrovní systémy, ale musím tady říct k tomu poznámku, aniž bych vás chtěl navádět, jestli máte hlasovat ano, či ne. Abych vysvětlil, co to ostrovní systémy jsou. To je tzv. výroba pro vlastní spotřebu. To platí a zní to hezky a řeklo by se, proč to nepřipustit. Ale je potřeba říct "bé". Je to s dotací. Tedy co vyrobím a spotřebuji sám, tak za to inkasuji státní dotaci stejně tak, jako bych to vyráběl do sítě. Ale samozřejmě bude záležet na vás.

Poslední věc se týká vystoupení pana poslance Sedi a případných dalších vystoupení v tomto duchu, tedy věci, která se týká změny při vyjímání z půdního fondu, tedy části 7 § 3 komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Chtěl bych říct, že po dohodě na jednáních zástupců jednotlivých výborů jsme dospěli k závěru, že tuto část považujeme za nehlasovatelnou, a tedy v proceduře potom navrhnu, že nebude hlasován pozměňovací návrh C56, E5 a D23, tedy o výjimce z vyjímání z půdního fondu hlasováno nebude. Ale snad v té obecné rozpravě dovolte ještě, abych vysvětlil, o co hospodářskému výboru, který přijal tento návrh, myslím, absolutním počtem hlasů přítomných poslanců hospodářského výboru, šlo. To se týkalo pouze dopravní infrastruktury a infrastruktury energetické a k tomu tam byl podán pozměňovací návrh, který se týkal tří strategických průmyslových zón. Tedy v žádném případě se nejednalo o to, že by developeři mohli mít příležitost získat nebo vyjímat půdu bezplatně. Byl to návrh, který pouze umožňoval, aby tyto investice nebyly zastaveny, nebo nepřendávaly se peníze z jedné kapsy do druhé. U té dopravní infrastruktury je to tak, že Státní fond dopravní infrastruktury vezme tyto prostředky ze svého rozpočtu a dá to jinému fondu České republiky, což tak úplně nedává smysl. Proto hospodářský výbor toto chtěl vlastně změnit. Druhá věc jsou strategické průmyslové zóny, kde by vyjmutí ze zemědělské půdy probíhalo na základě rozhodnutí vlády a týkalo by se státu jako investora, tak aby tyto strategické zóny mohly být rozvíjeny. Ale po té diskusi, která okolo toho probíhala, jsme usoudili, že nebudeme tuto část považovat za hlasovatelnou, tedy část 7 § 53, protože by mohla být považována za možný přílepek k tomuto zákonu, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli prohlásit tuto část za nehlasovatelnou. Samozřejmě pokud by k tomu mému výkladu byla námitka, tak bychom o ní museli hlasovat.

Tolik v obecné rozpravě k projednávání tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Paní poslankyně Kateřina Konečná, poté pan kolega Ivan Fuksa.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vás zdržet jen velmi krátce, a to tím, že vám oznamuji, že stahuji svůj pozměňovací návrh F1, který je podle mého sice dobrou myšlenkou, ale vzhledem k chaosu při projednávání celého tohoto návrhu zákona došlo k pochybení v legislativě, a tudíž je, dá se říct, také nehlasovatelný a pro vaši lehkost ho raději stáhnu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to pozměňovací návrh F1. Ano. Nyní pan kolega Ivan Fuksa. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP