(10.20 hodin)
(pokračuje Váhalová)

Obsahem této směrnice je zákaz zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí s cílem efektivně čelit nedovolenému přistěhovalectví. Směrnice stanovuje sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákon porušují. Souhlas doporučil vyslovit také výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR na své 11. schůzi dne 7. září 2011.

Je nutné provést některé legislativně technické změny směřující k tomu, aby ustanovení obsažená ve sněmovním tisku 444 a 373 byla v souladu. Já si potom dovolím se přihlásit k pozměňovacím návrhům legislativně technického charakteru v podrobné diskusi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, koná se rozprava jediná ve třetím čtení. Prosím, abyste přednesla své návrhy okamžitě. (Paní zpravodajka paní předsedající neslyšela.) Prosím, abyste, paní zpravodajko, přednesla své návrhy.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dámy a pánové, navrhnu proceduru k hlasování: Za prvé hlasovat celkově o legislativně technických úpravách k tisku 444 a za druhé potom o celém sněmovním tisku 444. Nevím, jestli už legislativa vám stihla rozdat na stůl legislativně technické úpravy, jestli je mám načíst, anebo jestli počkáme, až budou na stolech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já prosím o zprávu legislativu, zda byly tyto návrhy již rozdány, nebo nebyly. (Zatím ne.) Pokud ne, paní poslankyně, raději je přečtěte.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobře. Pokud ne, přijdou na stůl později a já vám načtu legislativně technické úpravy, které byly konzultovány s legislativní radou si navrhovatelem.

K části první, čl. I. Za bod 7 vložit nový bod 7a v tomto znění: "7a. V § 6 odst. 2 se písmeno g) nahrazuje písmenem h)". Následující body se přečíslují.

K bodu 9. V bodě 9 se za slova "8a" vkládají slova "odst. 1".

K bodu 10. V bodě 10 se slova "§ 75 na konci odstavce 3" nahrazují slovy "§ 75 na konci odstavce 5 " a slova "§ 76 na konci odstavce 3"se nahrazují slovy "§ 76 na konci odstavce 2".

K bodu 11. V bodě 11 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 8", slova "a v § 76 odst. 4" se zrušují a slova "písmeno i) vkládá nové písmeno j)" se nahrazují slovy "písmeno j) vkládá nové písmeno k)".

Za bod 11 vložit nový bod 11a v tomto znění: "11a. V § 76 odst. 6 se písmeno ,,k)" nahrazuje písmenem "1)". Následující body se přečíslují.

K bodu 12. V bodě 12 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4".

K bodu 13. V bodě 13 se slovo "odstavce 7" nahrazuje slovem "odstavce 8" a slova ,,d)" se nahrazují slovy "f)"

K bodu 14. V bodě 14 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

K bodu 15. V bodě 15 se slova "ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce" nahrazují slovy "která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy".

Za bod 22 vložit nový bod 22a, který zní: "22a. V § 119a odst. 8 písm. b) se číslo "2" nahrazuje číslem "3". Následující body se přečíslují.

K bodu 25 Bod 25 se zrušuje.

K bodu 26. Bod 26 zní: "26. V § 139 odst. 1 písm. d) se za slovo "práce" vkládají slova "podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2".

K bodu 27. V bodě 27 se slovo ,,e)" nahrazuje slovem "f".

K bodu 28. V bodě 28 se slova "a e)" nahrazují slovy "a f)".

K bodu 29. Bod 29 se zrušuje.

K bodu 30. Bod 30 zní: "V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova "podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,".".

K bodu 31. V bodě 31 se slova "d)" nahrazují slovy "e)".

K bodu 32. Bod 32 zní: "V § 140 odst. 4 písm. f) se za slova "písm. c)" vkládají slova "a e)".

K bodům 33 a 34. V bodech 33 a 34 se slova "§ 139 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 139 odst. 1 písm. f)" a slova "§ 140 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "§ 140 odst. 1 písm. e)".".

K bodu 34. V bodě 34 přečíslovat poznámku pod čarou č. 79 na číslo 90, poznámku pod čarou č. 80 na číslo 21 a poznámku pod čarou č. 81 na číslo 91.

To jsou prosím všechny legislativně technické úpravy, které reagují na úpravu sněmovního tisku 373, který byl schválen na minulém zasedání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy, která byla znovu otevřena. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy ve třetím čtení končím a nyní přistoupíme k návrhu o zákonu, ale prosím paní zpravodajku... Paní zpravodajku prosím o pozornost! Hlasujeme ve třetím čtení.

Přivolávám naše kolegy. Paní zpravodajka navrhla proceduru, abychom nejprve hlasovali o legislativně technických úpravách, které byly teď v rámci třetího čtení načteny. Poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku. Je to tak, paní zpravodajko? (Ano.) Děkuji.

 

Prosím tedy, nejprve hlasování číslo 49, které zahajuji, se týká návrhu legislativně technických oprav, které jsme před chvílí slyšeli z úst paní zpravodajky. Kdo souhlasí? Zahajuji hlasování číslo 49. Kdo souhlasí s tím, aby tyto legislativně technické úpravy byly přijaty. Kdo je pro? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, přítomno 173 pro 156, proti 1. Tyto úpravy jsme schválili.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 444.

Zahajuji hlasování číslo 50. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přítomno 173, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

5.
Vládní návrh občanského zákoníku
/sněmovní tisk 362/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Marka Bendu. Ale o slovo se hlásí ještě předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo, přeji hezký den. Rád bych požádal předtím, než v rámci tohoto bodu zahájíme jakékoliv hlasování, o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie, který se sejde ve svých prostorách na Sněmovní 1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP