(12.20 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Ústavní soud, Nejvyšší soud i Nejvyšší správní soud zdůrazňují ve své judikatuře princip jednoty právního řádu v právním státě. Například v usnesení spisové značky ÚS 2/10 ze dne 30. března 2010 se píše, že právní řád založený na principech jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti s sebou nutně přináší imperativ stejného náhledu na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech, či dokonce odvětvích.

Podle mě je chybou, že s projednáním tohoto nového občanského zákoníku nebyl dán do legislativního procesu i změnový zákon. Pan ministr tuším tvrdil, že změnový zákon samozřejmě přijde. Já si myslím, že měl přijít ve stejnou dobu jako tento nový občanský zákoník. Považuji, jak jsem již zmínil, § 1, za důležité vypuštění do budoucna, pokud bude přijat tento § 1, jeho vypuštění, a navození souladu pojmů a institutů, které nový občanský zákoník přináší s pojmy již používanými i ve veřejném právu (?). Takže navrhuji to v rámci případného změnového zákona, a že těch změn nebude málo, to zde dokážu jenom krátkým výčtem.

Bude potřeba samozřejmě změnit správní řád, stavební zákon, vodní zákon, zákon o matrikách, zákon o místních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích. Jsou potřeba změny daňových předpisů, změny zákona o pozemkových úpravách - a to byl jenom skromný výčet. Změn bude potřeba, pokud bude nový občanský zákoník přijat, tak změn bude potřeba samozřejmě mnohem víc. A ještě jednou lituji, že změnový zákon nebyl dán do legislativního procesu stejně s tímto návrhem nového občanského zákoníku.

Dámy a pánové, já jsem již avizoval v rámci prvního a druhého čtení, že dle mého názoru se právní předpis, který věcně funguje, má uvážlivě upravovat, nikoliv revolučně nahrazovat novým předpisem. Jak jsem již zmínil v rámci minulých čtení, trvá roky, než judikatura některé otázky vysvětlí, a trvá generace, než se některé podstatné instituty práva stanou obecně známými a zažitými.

Myslím si, že nový občanský zákoník by měl mít za cíl být moderním a srozumitelným, měl by překonat nedostatky současné úpravy a hledět dopředu. Myslím si, že není úplně moderním a není úplně srozumitelným. Myslím si, že vzniklo právní monstrum více než 3000 paragrafů, a myslím, že pokud bude tento nový občanský zákoník přijat, že s ním bude ještě spousta práce a že s ním nás čeká ještě spousta v uvozovkách zábavy.

Nicméně, jak jsem už předestřel v rámci druhého čtení, musím poděkovat, a to velmi nahlas, a není to zvykem, aby opozice děkovala koalici nebo naopak, ale já ještě jednou musím poděkovat zejména Ministerstvu spravedlnosti za tu v podstatě celoroční anabázi, kdy tento občanský zákoník byl projednáván nejen v rámci schůze ústavněprávního výboru, ale i v rámci expertních týmů každé úterý. Takže myslím si, že toto nebylo zvykem. Myslím si, že naprosto přesně to bylo koncipováno tak, jak si tento zákon zaslouží, a myslím, že můj kolega Jeroným Tejc ještě zhodnotí stanovisko k novému občanskému zákoníku v rámci našeho klubu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Poznámky pana kolegy Vidíma nebudu reflektovat tady odtud od řečniště, to si vyřídíme osobně.

K mému velkému překvapení, kolegyně a kolegové, tady zaznívají názory a postoje z mého pohledu obrostlé mechem, lišejníky a bujným kapradím. Jsem přesvědčen, že rozprava, má-li být efektivní a má-li vést k nějakému kýženému konci, tak musí vést k vzájemnému pochopení. A já bych chtěl, aby veřejnost věděla, že jakýkoli pokus o procedurální zpomalení, zpochybnění textu, který má být předmětem hlasování, případně vrácení předkladateli k novému projednávání, je efektivní snaha nejen o to, zbourat desetiletou práci, jak naznačoval pan ministr spravedlnosti, ale především o to, oddálit další možnou a zásadní změnu zákona o dani z příjmu, neb my čekáme na to, až bude tento zákon projednán, aby mohly být některé věci zejména v oblasti hmotněprávních vazeb reflektovány v novém zákonu dani z příjmu. A chci, aby veřejnost věděla, že ti, kteří navrhují vrácení těchto věcí případně jejich zamítnutí, celý proces vracejí na začátek nikoliv jenom v části debaty o občanském zákoníku, ale také v té části možné reformy daně z příjmu a některých jiných reformních zákonů.

Velmi často se vede polemika na to, zda právo předchází vývoj ekonomiky, a tahle debata některé návrhy vrátit a zamítnout projednávanou věc svědčí o tom, že špatně projednávané právo může reálnou ekonomiku pouze brzdit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Chtěl jsem jenom říci, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, to, co jsem vlastně nestihl dokončit v té předchozí faktické poznámce. Ale potvrdil to teď pan poslanec Michal Doktor. Myslím si, že se nejedná o žádné obstrukce ani o něco obrostlé mechem, lišejníky a kapradím. Ta rozprava, která byla vedena snahou na ústavněprávním výboru i v různých expertních týmech velice korektně, měla jeden závažný podtext. Jakékoliv připomínky opozice v podstatě nebyly zapracovávány, ale i věcné a odborné veřejnosti, a bylo setrváváno pouze na tom, že občanský zákoník musí být přijat tak, jak je zpracován a navržen. Má to určitou logiku, hovořil jsem o tom, že to je dílo samozřejmě vysoce namáhavé a úctyhodné, svým způsobem, přes ty nedostatky, jak jsem tady o nich kriticky hovořil. A efekt pozměňovacích návrhů, které jsou soustředěny na 66 stranách, o tom jednoznačně hovoří. Pouze návrhy, které šly a byly osvojeny si vládní koalici a byly si osvojeny formou v podstatě dnes jednoho návrhu ústavněprávního výboru, ty jsou sem předloženy, ty je ochotna koalice prohlasovat s jednou jedinou malinkou změnou. A všechny ostatní, možná ještě jeden malý dílčí, který se týká práv zvířete a přechodu jejich vlastnických práv, tak ten bude tady diskutován. Já si myslím, že to všechno svědčí o tzv. korektnosti vládní koalice. I diskuse, která se vedla nad novým návrhem občanského zákoníku. Dopadne velice tvrdě a negativně nejen do justice, nejen do veřejné správy, ale především na občany. Proč asi tam je kladen takový důraz na věci majetkové, jako je třeba dědické právo? Protože po dvaceti letech transformace nyní vládnoucí elita v této společnosti cítí, že si potřebuje toto právo kodifikovat, ale zájem občana je upozaděn!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byl pan poslanec Grospič. Následují dvě faktické v pořadí pan poslanec, pan ministr Pospíšil, pan poslanec Polčák. Pan ministr Pospíšil se hlásí poté s přednostním právem až? Ano, takže faktická pan poslanec Polčák, poté pan ministr.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Chtěl bych jenom ve faktické poznámce reagovat na to, co řekl pan kolega Grospič ve vztahu k tomu, jak byl projednáván občanský zákoník na expertních poradách. Je skutečností, že pokud někdo přišel s kvalifikovaným právním názorem, tak podle mého názoru v tom projednávání uspěl. Myslím si, že i pan kolega Křeček, a bude zde vystupovat, jak jsem viděl, bude rovněž hovořit o tom, že řada těch i jeho návrhů je třeba i přes můj nesouhlas promítnuta do oblasti nájemních úprav. Ale prostě tyto úpravy, pokud je někdo kvalifikovaně obhájil, jsou promítnuty v usnesení ústavněprávního výboru.

Z mých pozměňovacích návrhů řekl bych tak 75 % je promítnuto v pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, ze 25 % nikoli. Zřejmě jsem z 25 % nebyl dostatečně přesvědčivý. Takže chtěl bych tímto, nechci říct vyvracet, ale ten, kdo přednesl skutečně kvalifikovaný právní názor a nebyl pravý, levý, středový, tak podle mého názoru, pokud jej obhájil, tak je v tom usnesení ústavněprávního výboru. A tohle bych byl rád, protože jsem považován za jakéhosi kritika občanského zákoníku, minimálně na začátku té debaty. Tak já chci říci, že tento názor a tento postup já ve vztahu k občanskému zákoníku mám. Že ten, kdo chtěl a byl schopen si odůvodnit svůj vlastní právní pohled, tak byl slyšen. To určitě ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP