(12.40 hodin)
(pokračuje Staněk)

Takže je zvláštní, že máme ještě asi jinou opozici, která je tedy ještě více doleva, která měla tu samou možnost, jakou měla opozice i koalice, podílet se na tvorbě občanského zákoníku, nového občanského zákoníku.

Já bych tedy chtěl říci: buďme korektní ve svých vystoupeních, buďme korektní k tomu, ke své práci a k tomu, co tady kdo odpracoval, a buďme aspoň upřímní sami k sobě. Moc prosím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych se chtěl jenom pana ministra zeptat - protože v tom návrhu se ruší nějakých 230 předpisů, z toho jsou některé i prováděcí, tak bych se chtěl zeptat, kolik těch prováděcích předpisů už je připraveno a jaký je stav práce na těch předpisech, které by měly vstoupit v účinnost zároveň s tímto občanským zákoníkem.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr se hlásí, slovo má ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, já budu reagovat.

To číslo 230 vypadá velkolepě, ale je to mnohem méně reálných zákonů, je to asi 30 zákonů, protože legislativní pravidla jasně říkají, že se počítá každá následná novela jako samostatný zákon. Ruším-li tedy jeden zákon, který byl 30krát novelizován, tak podle té legislativní techniky ruším 31 zákonů. Takže to číslo je reálně menší, je to kolem 30 plných zákonů, což je v zásadě adekvátní stav. Jsou to zákony, které obsahovaly v rozporu s filozofií civilního práva civilní právo, aniž by bylo obsaženo v občanském zákoníku.

K vašemu dotazu z hlediska doprovodného zákona. To, že tu dnes neprojednáváme doprovodný zákon, je záměrné. Ten zákon je fakticky připraven, ale jeho konečná aktuální podoba musí odpovídat stavu právního systému a právního řádu v okamžiku, kdy bude občanský zákoník účinný. Má-li tedy být občanský zákoník účinný od roku 2014, je logické, že doprovodný zákon bude projednáván v roce 2013, tak aby zachytil aktuální podobu českého práva, a byl tedy aktuální a aplikovatelný. Avizuji, že ten návrh je z velké části připraven, pracujeme na něm od března tohoto roku a budeme v průběhu následujícího roku, bude-li přijat občanský zákoník, to téma konzultovat s poslanci a s ústavněprávním výborem.

K výtce pana Grospiče - radost z dovolené. Upozorňuji, že pan Grospič nemá přesné informace, což mě nepřekvapuje, neprostudoval si to. My jsme pouze zvolili jinou formulaci. My jsme pouze zvolili jinou formulaci tohoto institutu. Institut zůstává, jinými slovy, občané do budoucna budou moci žádat i náhradu nehmotné újmy, která jim vznikne tím, že realizují dovolenou jinak, než jak cestovní kancelář slíbila a jak se zavázala. Tedy musí tam být to pochybení cestovní kanceláře, která slíbí dovolenou na pláži, a reálně se realizuje třeba v horách. Je-li to takto, pak nehmotná újma občanů bude nahrazena právě díky novému občanskému zákoníku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí s faktickou poznámkou - mám tady první přihlášenou faktickou poznámku pana poslance Polčáka, poté se hlásí z místa pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám kolegům, ale považuji za vhodné podotknout k tomu, co zde řekl pan poslanec Grospič k úpravě dědictví, která jde do merita věci, že zrovna toto je věc, kde já jsem měl rovněž jiný názor, než je ta právní úprava, teď předložený návrh v té právní úpravě. Mně se nepodařilo přesvědčit své kolegy, to znamená mám-li být korektní, tak jak říká pan poslanec Grospič, třeba tato úprava je do jisté míry sporná, ale není to tak, že názor opozice, pokud v té debatě vůbec zazněl - já si toho nejsem vědom - tak že by byl zabit. Já osobně jsem měl jiný názor na úpravu dědictví, neuspěl jsem s ním, je to v těch 25 % návrhů, které já jsem měl a nebyly přijaty, ale nebylo to dělení pravo-levé. Skutečně tomu tak nebylo. Takže toto chci říci na obranu ministerstva.

Zároveň chápu, že třeba tato úprava může někomu vadit, možná právnímu názoru pana kolegy Grospiče, mému je rovněž blízká, ale jedna legitimní zásada, která dneska platí v občanském právu, je nahrazena jinou legitimní zásadou. To je prostě normální. Já jsem se svou argumentací neuspěl, ale určitě to nemůže být předmětem úvah o tom, že koalice válcuje opozici. Tak tomu ani v tomto případě toho dědického práva skutečně nebylo. Ani já jsem nebyl úspěšný.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl jenom upozornit, že v našem jednacím řádu v § 86 odst. 4 je následující ustanovení: "Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt účinnosti současně se zákonem." Je to problém, že tato Sněmovna prostě absolutně nepožaduje po navrhovateli, aby toto dodržoval.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Dávám slovo panu poslanci Křečkovi.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré poledne, dámy a pánové.

Jdeme na to špatně, samozřejmě. Lze souhlasit s panem ministrem v tom, že projednáváme nejrozsáhlejší legislativní úpravu za posledních 20, 30 let, a možná v nejbližších letech nebudeme tak rozsáhlou úpravu projednávat. Už to by mělo podle mého názoru vést k opatrnosti, pokud se pokoušíme změnit jednotlivá ustanovení, protože měnit zákon, který má tři tisíce paragrafů a souvislosti věcně provázané, samozřejmě činí obtížným měnit jedno slovo, jednu větu - ty konsekvence tam nejsou tak zcela zřejmé. Čili já bych velmi prosil, abychom ten zákon, pokud ho nezamítneme, tak abychom ho přijali v té vládní podobě, v jaké byl těmi expertními skupinami dlouho projednáván, dlouho, schválen. Pracuje se na tom už mnoho let, původně to bylo od doktora Motejla, ta iniciativa atd., čili není to žádná věc, která by se narodila přes léto, přes léto se prostě ty věci jenom dopracovaly.

Na druhé straně ale, dámy a pánové, vůbec nesdílím optimismus pana ministra v tom, že tento zákon bude platit desítky let. Takový stav společnosti prostě už není. Doby, kdy občanský zákoník Napoleonův platil sto let, no, taky ta společnost se sto let neměnila, kdežto u nás je to něco jiného. Ta společnost se velmi vyvíjí. Samozřejmě zůstanou v platnosti ty zásadní věci, na kterých se shodneme, že nikdo prostě nesmí mít nic z nepoctivého jednání, nejen z nezákonného, jak to dneska říkáme, jaký zákon jsem porušil, ale také z nepoctivého jednání. A takovéto výkladové věci jistě jsou na místě. Ale že by ten zákon nedoznal změny v souvislosti s evropskými představami o civilním právu a dalšími věcmi, to si rozhodně nemyslím.

V zákoně chybí řada věcí. Mohu jmenovat celou řadu věcí, ale mnohokráte jsem upozorňoval, že zákon neupravuje ta ustanovení, která zákon č. 72/1994 upravuje v paragrafech 27 a 28, 28 a 29, to jest nástavby a vestavby. To jsou důležité věci, zcela to tam chybí, bude to muset být doplněno zvláštním zákonem nebo novelou občanského zákoníku, čili bezpochyby dle mého názoru kroky k tomu, aby naše civilní právo bylo na úrovni evropské, tímto hlasováním nekončí, ale podle mého názoru začínají.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Slovo má paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké poledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Mé vystoupení bude poměrně krátké a hodně konkrétní. Kolegové, kteří jsou zde delší dobu, vědí, že se věnuji problematice bydlení stejně jako pan kolega Křeček, takže mé vystoupení v krátkosti naváže na pana kolegu Křečka, možná i na pana kolegu Koníčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP