(13.10 hodin)
(pokračuje Polčák)

Závěrem si dovolím tedy říci, že podle mého názoru, byť jsem řekněme v ne nepodstatné části svých návrhů byl neúspěšný, já to kvantifikuji tím číslem 25 %, přesto si myslím, že tato úprava zasluhuje podpory této Sněmovny, že byla přijata po poměrně podrobném exaktním čtení v rámci parlamentních výborů.

A k tomu, co navrhuje kolega Filip, prostřednictvím předsedající. Já osobně jsem byl až snad na dvě zasedání účasten všech zasedání v rámci letního termínu. Opravdu už nemám kapacitu na to, abychom toto čtení probírali znovu. A myslím si, že to je postup, který chápu, že někdo nezaznamenal, že se občanský zákoník nyní projednává, nicméně není úplně kolegiální, protože i poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy na tato jednání chodili. A představa, že bychom tam měli chodit znova, tak si myslím, že není zcela nám po chuti. A to ne že bychom nechtěli pracovat, ale máme pocit, že jsme si to již odpracovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Do rozpravy je přihlášená paní poslankyně Weberová, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já jenom vaším prostřednictvím panu kolegu Polčákovi. Tam samozřejmě chodili zástupci za klub KSČM, odborníci, a já jsem jenom slíbil na výzvu pana ministra, že bych chodil i osobně. Ale věřte mi, že ani já jsem se přes léto neflákal a právě jsem tady podotýkal, co všechno musel odvést v letošním roce kontrolní výbor Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak to byla faktická poznámka pana poslance Filipa. Já se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, která byla znovuotevřena. Nikoho nevidím, a proto tuto rozpravu končím.

Dámy a pánové, pokud nebude podána námitka proti mému postupu, budeme postupovat tak, že dokončíme projednávání tohoto bodu, tedy že zazní závěrečná slova a podrobíme návrh zákona hlasování. Poté bude vyhlášena přestávka.

Prosím tedy o závěrečné slovo pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedající.

Já vzhledem k tomu, že jsem již ve svém úvodním slově shrnul hlavní teze, proč jsem přesvědčen, že dnes bychom měli obstát před historií a schválit občanský zákoník podle slavného výroku, že velké věci vrhají velké stíny a my buď stín překročíme, anebo ve stínu zůstaneme a uvízneme, tak se domnívám, že dnes bychom se měli odhodlat stín překročit a vyjít na světlo. Dovolte mi však přesto několik poznámek k debatě, aby argumenty zazněly zcela kompletně.

Pan poslanec Koníček zde argumentoval, že by měl být součástí návrhu takzvaný prováděcí předpis. Chci upozornit Sněmovnu na to, že pan poslanec citoval nesprávné ustanovení jednacího řádu, protože my se zde nebavíme o prováděcím předpisu, my se bavíme o doprovodném zákonu a to je prosím něco jiného. Prováděcí předpis je většinou podzákonný předpis, který doprovází zákon. Například Ministerstvo spravedlnosti navrhne nějaký zákon, Parlament jej přijme a je k tomu vydána doprovodná vyhláška, která specifikuje určité otázky. To je prosím prováděcí předpis. Nepleťme si tyto dva pojmy. Tedy žádný zákon se zde neporušuje.

K doprovodnému zákonu, proč půjde následně, jsem se již vyjádřil. To má svou hlubokou logiku a má to svůj jasný důvod. Na doprovodném zákoně se pracuje a bude připraven a předložen v polovině příštího roku na půdu Poslanecké sněmovny.

K podnětům, které zde zmiňovala paní poslankyně Horníková, zde veřejně mohu říci, že to téma bylo diskutováno na ústavněprávním výboru. Není žádná mezera nebo problém s lhůtou pro převod družstevních bytů do vlastnictví. Počítá se s tím, že toto téma bude upraveno právě v doprovodném zákoně. Tedy ministerstvo na to nezapomnělo. Takováto dohoda byla na ústavněprávním výboru.

Jen velmi stručně mi dovolte zareagovat na hlavní myšlenku, která byla sdělena panem poslancem Tejcem, a to otázka diskontinuity. Je to právě otázka řekněme přístupu. Chceme-li nový občanský zákoník, a já jsem přesvědčen, že pro budování právního státu je to nezbytné, pak čím dříve takovýto zákon přijmeme, tím bude diskontinuita a transakční náklady menší. Pokud zamítneme občanský zákoník z důvodu toho, že zde bude velká diskontinuita, a začneme pracovat na novém zákoně, tak je to to samé, jako kdybychom oheň hasili benzinem. Protože diskontinuita za několik let po přijetí případně jiného občanského zákoníku bude ještě výraznější. My jsme přesvědčeni, že chceme-li kvalitní právní stát, nelze jej budovat a vytvářet bez nového kodexu, který odstraní problémy, které jsou spojeny se současnou právní úpravou. Ale respektuji, že na to samozřejmě může být různý pohled. Upozornil bych ještě, že i při debatě o trestním zákoníku, který byl přijat minulou Poslaneckou sněmovnou, v minulém volebním období, zde zaznívaly hlasy, které varovaly před diskontinuitou. Chci konstatovat, že nový trestní zákoník je účinný a aplikován v praxi bez jakýchkoli velkých problémů a jasně se ukazuje na činnosti soudů a orgánů činných v trestním řízení, že tehdy Poslanecká sněmovna udělala dobře, když obrazně řečeno překročila stín velkého světla a pustila se do nové právní úpravy.

Já vás tedy, dámy a pánové, moc žádám, abyste vzali v potaz všechny argumenty, které zde zazněly, abyste koukali na tento návrh jako na celek, na to, že se jedná o návrh zákona, který výrazně ovlivní celou českou společnost v následujících desetiletích. Nehlasujeme o konkrétním paragrafu, nehlasujeme o jednom ustanovení. Hlasujeme o zákonu, který bude moderovat a modifikovat podobu české společnosti. Chceme-li jít směrem, jako šlo Německo, Rakousko a jiné vyspělé státy západní Evropy, pak podle mého nejhlubšího přesvědčení nemáme jinou šanci, než podpořit občanský zákoník a jít tímto směrem. Já vás o to žádám a prosím vás, abyste toto podpořili při hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se závěrečným slovem vystoupí zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu zneužívat svého závěrečného slova, ale už bych se pokusil pouze Sněmovnu provést hlasováním. Dovolím si navrhnout proceduru hlasování.

Tak abychom nezamezovali žádným pozměňovacím návrhům, tak myslím, že by se nejprve mělo hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, tak jak jej podal pan poslanec Filip. Poté o návrhu na zamítnutí, tak jak byl podán ve druhém čtení panem poslancem Grospičem. Pak bych navrhoval, abychom hlasovali o těch návrzích, které byly poslanci podány ve druhém čtení, a to od písmene B, kde budeme muset mít orientační hlasování, písmene C, D, E, F, písmeno G je nehlasovatelné, a písmeno H. Teprve poté, co bychom se vypořádali s těmito návrhy, bychom se vrátili k usnesení ústavněprávního výboru, které máte pod bodem A. Tam bychom dvě věci hlasovali zvlášť, a to bodu A81 a legislativně technický 102. A pak bychom mohli hlasovat celé usnesení ústavněprávního výboru a následovalo by závěrečné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane zpravodaji za tento návrh. Nicméně schválit proceduru nechám teprve poté, až se vypořádáme s předchozími hlasováními, to jest návrh na opakování druhého čtení a návrh na zamítnutí. Teprve eventuálně podle tohoto výsledku budeme schvalovat proceduru a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Já vás nyní odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na opakování druhého čtení návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 51 z přihlášených 149 poslanců pro 37, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Grospiče, který navrhuje zamítnout předložený návrh zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 52 z přihlášených 148 poslanců pro 61, proti 86. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP