(14.50 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 111 pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi.

Než přistoupíme k projednávání bodu číslo 7 - pan poslanec Bauer má náhradní kartu číslo 9.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 371/3.

Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedající. Já pouze zopakuji, abychom věděli, o čem přímo budeme hlasovat, že se jedná o vládní novelu zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Cílem bylo upravit a stanovit pravidla pro rozhodčí řízení tak, aby do budoucna v praxi nedocházelo k tomu, kdy je rozhodčí řízení zneužíváno, zvláště u spotřebitelských smluv, a jedna ze stran je poškozena nekorektně, nezákonně provedeným rozhodčím řízením. Proto návrh obsahuje celou řadu pozitivních změn. Typově se stanovují jasná pravidla pro toho, kdo může být rozhodcem. Ministerstvo povede seznam, veřejný seznam rozhodců. Do budoucna bude povinností, aby rozhodce měl vysokoškolské právnické vzdělání, aby se dále vzdělával. Na to bude ministerstvo dohlížet. Nově je stanovena povinnost obligatorní rozhodčí doložky na speciálním papíru umístěném vedle smlouvy tak, aby ten, kdo uzavírá spotřebitelskou smlouvu, nepřehlédl to, že podepisuje i rozhodčí doložku. A co je důležité, že rozhodčí nálezy u spotřebitelských smluv budou přezkoumatelné soudem. To jsou změny, které povedou k tomu, že rozhodčí řízení bude nástrojem rychlého nalezení práva, usnadní českým soudům, ale na druhou stranu je nebude možné zneužívat vůči těm, kteří třeba nemají dostatečné právní povědomí anebo z různých důvodů podepíší smlouvu, aniž by si ji přečetli.

To je asi filozofie nebo to hlavní, co chci k filozofii novely říci. Žádám vás tedy o podporu této novely, protože je evidentní, že míří dobrým směrem a že povede k odstranění nešvarů, které jsou s některými rozhodčími řízeními spojeny. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, o tomto návrhu tady již bylo mnohokrát diskutováno v těch předchozích čteních. Já bych chtěl zopakovat to, že sociální demokracie tento návrh podpoří, ať už budou, nebo nebudou přijaty její pozměňovací návrhy. My jsme se snažili tady od roku 2009, od jara, poslaneckými návrhy sociálně demokratických poslanců prosadit to, aby bylo dosaženo regulace poskytování spotřebitelských úvěrů. Ta regulace měla spočívat jednak v tom, že se odstraní rozhodčí řízení jako takové, a že tedy budou rozhodovat spory mezi dlužníky a věřiteli ve spotřebitelských úvěrech nestranné soudy. To se zcela touto novelou nedaří. Na straně druhé je výrazným krokem k tomu, aby ono rozhodčí řízení mělo jasnější pravidla, existovala sankce za to, když rozhodce nedostojí právu, ale především se mění to, že rozhodcem již nebude moci být každý, že rozhodce bude muset mít vysokoškolské právnické vzdělání.

Přes tato pozitiva je ještě, myslím, možno ten zákon vylepšit. Proto můj pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat a jehož snahou je jednak to, že nebude stačit vysokoškolské právnické vzdělání, ale také složení zkoušky u Ministerstva spravedlnosti, to znamená další kvalifikační předpoklad pro to, aby se někdo mohl stát rozhodcem a rozhodovat pravidelně ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. Chtěl bych upozornit na to, že to je činnost, která se děje opakovaně. Já se přiznám, že neznám příliš rozhodců ad hoc, kteří by rozhodovali spory ze spotřebitelských úvěrů. Prostě je to činnost, kdy opakovaně někteří lidé rozhodují spory, mnohdy bohužel ty spory rozhodují na základě dohody s věřitelem, což vede k tomu, že tato rozhodnutí nejsou zcela nestranná.

Ta druhá námitka, která mě vedla k předložení pozměňovacího návrhu, je ta, že v současné době ministerstvo navrhuje, aby za zápis do seznamu rozhodců ten daný žadatel uhradil 5 000 korun. Já jsem přesvědčen, že ta částka by měla být výrazně vyšší. Výrazně vyšší už proto, že rozhodce bude vykonávat činnost opakovaně za účelem zisku, a především těch 100 000 korun do rozpočtu státu a potažmo tedy Ministerstva financí by mělo sloužit k tomu, že ministerstvo bude moci posílit aparát ministerstva, který bude kontrolovat chování rozhodců a bude tedy případně dávat návrhy na vyřazení rozhodců z onoho seznamu. Pokud mám správné informace, a pan ministr to jistě ještě může doplnit, kontrolou u tohoto typu činností je pověřeno na Ministerstvu spravedlnosti přibližně čtyři nebo pět osob, maximálně do deseti, a to skutečně je podle mého názoru při tom množství sporů, při tom množství rozhodců docela málo. A pokud někdo chce vykonávat činnost, kterou stát má dozorovat, měl by se podle mého názoru podílet i na finančním krytí právě kontroly této činnosti. To je věc, která samozřejmě může budit pochybnosti. Já rozumím, že jsou jiné činnosti, kde není ten poměr adekvátní, ale pak se o nich začněme bavit. Myslím si, že v tomto případě to za to stojí.

To je tedy avízo mých pozměňovacích návrhů, nicméně jak jsem řekl, sociální demokracie bude hlasovat pro zákon jako celek, i kdyby tyto návrhy neprošly, čímž nechci snižovat šanci na jejich úspěch. Na straně druhé jsem si vědom toho, že lépe něco než nic, a to platí i v tomto případě. To lépe něco než nic bohužel ale neznamená, že bychom se neměli lichvou a vůbec lichvářskými praktikami některých - zdůrazňuji některých - společností zabývat. V tuto chvíli se zabýváme pouze jednou částí, to jsou rozhodčí doložky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP