(15.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já jsem přesvědčen, a byť ta debata asi nemá probíhat tady, že bychom se měli zabývat i otázkou limitace nejen roční procentní sazby nákladů, tedy onoho RPSN a úroků, tak abychom stanovili každoročně například nařízením vlády, jaké jsou maximální úroky, aby to každý věděl. Každý spotřebitel se by se mohl dovolat neplatnosti takové smlouvy, pokud by byla v rozporu s těmito pravidly. A především bychom měli limitovat sankce, protože není neobvyklé, když například nesplacení úvěru o jeden den nebo možná jeden týden znamená navýšení dlužné částky z deseti tisíc té skutečné částky například o dalších pět tisíc, a tedy o 50 %. To je problém, který tady touto normou rozhodně neřešíme a měli bychom jej řešit.

Předpokládám, že novelu, která tady z dílny sociální demokracie byla a která bude reagovat i na tuto provedenou změnu, předložíme v nejbližších měsících, a věřím ve věcnou diskusi, která panuje i nad tímto návrhem zákona.

To jsou tedy důvody, které mě vedou k tomu, že návrh podpořím, byť jak říkám, není dostatečný. Měl by být přísnější, a proto i můj pozměňovací návrh. Doufám, že jsem udělal radost panu premiéru Nečasovi, že se neflákáme, pozměňovací návrh jsme připravili. A pevně věřím, že tato snaha bude oceněna panem premiérem i jeho hlasem pro můj pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan zpravodaj Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom rád stáhl svůj pozměňovací návrh pod písmenem D. Myslím si, že je správně, ale nedošlo ke shodě nad ním v rámci koalice, takže bych ho rád stáhl, abychom zbytečně věc nekomplikovali.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, jestli se někdo další hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Nikoliv.

Já tedy poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní místopředsedkyně. Nejprve bychom měli hlasovat o zpětvzetí poslaneckého návrhu pana poslance Bendy pod písmenem D. Poté bychom hlasovali celé písmeno A, písmeno B paní poslankyně Kaslové a písmeno C jako celek pana poslance Tejce, protože se jedná v podstatě o provázanou věc zkoušky a zvýšení poplatku. Následovalo by závěrečné hlasování.

Čili první hlasování by bylo o zpětvzetí návrhu pod písmenem D pana poslance Bendy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a já o tom zahájím hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90. Z přihlášených 132 pro 102, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Dále bychom hlasovali o všech návrzích pod písmenem A, což je usnesení ústavněprávního výboru. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím stanovisko navrhovatele. (Také doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91. Z přihlášených 136 pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych jenom chtěl k hlasování číslo 90 - měl jsem v úmyslu hlasovat zdržel se, tedy křížek, a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže pan poslanec Látka pouze pro stenozáznam. Dobře, děkuji vám.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem B paní poslankyně Jany Kaslové. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel: Také doporučuji.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92. Z přihlášených 136 pro 96, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem C pana poslance Tejce. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím navrhovatel? (Také nedoporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93. Z přihlášených 137 pro 50, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Marek Benda: Návrh pod písmenem D byl vzat zpět, takže jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme hlasovat o celém návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 371, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94. Z přihlášených 141 pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli.

 

Přistoupíme k bodu číslo

8.
Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek
/sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj zahraničního výboru poslanec David Šeich. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 399/2.

Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám písemnou přihlášku. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající.

Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat příslušnému výboru za projednání. Chtěl bych poděkovat i panu poslanci Doktorovi z rozpočtového výboru za pozměňující návrhy, z nichž všechny mají svoji logiku. Já jsem původně byl připraven podpořit všechny, nicméně při bližším zkoumání kompetencí Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel ve třech případech by došlo k zbytečné kumulaci pravomocí na Ministerstvo financí, zatímco ten trend vedoucí směrem k JIMu je spíše opačný. Takže tady se panu poslanci omlouvám, byť jeho návrh má svůj smysl a logiku, tak by to mohlo být v kontradikci s budoucností, a proto tři jeho návrhy nedoporučím.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Anna Putnová. (Mimo mikrofon.) Aha, takže prosím techniku, bylo to k následujícímu bodu, nikoliv k tomuto bodu. Já jsem si to myslela.

Takže se ptám, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu.

Chci se zeptat, jestli chce mít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh té procedury je takový, že bychom o bodu B hlasovali po jednotlivých bodech a následně o zákonu jako o celku. To znamená o B1, B2, B3 a B4, B5, B6 a B7 - o každém bodu zvláště a následně o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Protože se jedná o jednoduchou proceduru, pokud není námitek, tak bychom hlasovali tak, jak přednesl pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, buďte tak laskavý, ještě zůstaňte u stolku, přednášejte jednotlivé návrhy a já o nich nechám hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Šeich: Takže nejprve o pozměňujícím návrhu pana poslance Doktora B1.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím stanoviska? (Navrhovatel: Nesouhlas. Zpravodaj: Stanovisko neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95. Z přihlášených 140 pro 66, proti 39. Tento návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP