(15.10 hodin)

 

Poslanec David Šeich: Dále o bodu B2. Stanovisko neutrální. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 96, z přihlášených 139 pro 34, proti 59. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec David Šeich: Pozměňovací návrh B3. Stanovisko rovněž neutrální. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, z přihlášených 140 pro 99, proti 5. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Šeich: Pozměňovací návrh B5. Z mého pohledu také neutrální. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Moment! B5?

 

Poslanec David Šeich: B5.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek B5 je souhlas, ale nehlasovali jsme B4.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane zpravodaji?

 

Poslanec David Šeich: B4, pokud jsme skutečně nehlasovali B4, tak B4. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: V tom případě zkuste to, pane zpravodaji, hlídat lépe a já toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Prosím, pane zpravodaji, předneste ještě jednou a zřetelně, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec David Šeich: Pozměňovací návrh pod písm. B4. Stanovisko neutrální. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 99, z přihlášených 141 pro 28, proti 55. Tento návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Šeich: B5. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 100 z přihlášených 141 pro 113, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji?

 

Poslanec David Šeich: Pozměňovací návrh bod číslo B6. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101, z přihlášených 141 pro 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec David Šeich: Pozměňovací návrh B7. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, z přihlášených 142 pro 120, proti 1. Tento návrh byl přijat. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec David Šeich: O návrhu zákona jako celku. Stanovisko kladné. (Ministr má také kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle sněmovního tisku 399, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 103 z přihlášených 142 pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, budeme projednávat bod číslo 9. Je jím

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslankyně Vlasta Bohdalová. (Hlasitý hovor u stolku zpravodajů.)Pozměňovací návrhy... - Prosím, abyste si vypnuli mikrofon. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 340/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan ministr a poté je přihlášena paní poslankyně Putnová. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Hezký den. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, teď už skutečně na mikrofon. Máte před sebou vládní novelu zákona, který šel do Poslanecké sněmovny v květnu. První čtení proběhlo v červnu a pak tento zákon byl postoupen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který tuto novelu projednal 12. října a usnesl se napříč politickým spektrem na komplexním pozměňovacím návrhu. Pak v druhém čtení ještě předložili pozměňovací návrhy poslanci a nyní máme tuto materii před sebou.

Já vás požádám, protože toto je novela, kterou očekává odborná veřejnost, ředitelé, učitelé, abychom ji schválili, abyste ji ve třetím čtení podpořili, a jelikož se jedná o školství, kde by měla být nějaká disciplína, střídmost, tak bych vás poprosil o střídmost v pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni Putnové, hlásí se zpravodajka paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, máte slovo paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji, paní předsedající. Já bych v rozpravě chtěla uvést jednu legislativně technickou věc v pozměňovacím návrhu, který bude uvedený v tisku 340/3 pod písm. 1.1. Jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Langšádlové, má být novelizační bod označen číslovkou 9 místo 10 tak, jak již byla provedena oprava v legislativním tisku 340/3.

Dále bych chtěla říct, že tento přednesený pozměňovací návrh je již součástí pozměňovacího návrhu, který byl přijat výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu usnesením č. 58 v tisku 340/3, je uveden pod písm. A. Bude-li pozměňovací návrh výboru pro vědu, mládež, kulturu a tělovýchovu schválen, potom 1.1 není hlasovatelný. Uvádím jenom pro záznam.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Putnová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, novela školského zákona se dostává jako první z řady do třetího čtení. Je to jedna z prvních novel, která se týká vzdělávání, a v následujícím období budou přicházet další.

Myslím, že máme možnost, abychom se vyvarovali chyb, které se děly v minulosti z hlediska vzdělávání. Jenom namátkou. Podívejme se na to, jak se zvyšovala kvalifikovanost našich lidí, jak rostly počty vysokoškolsky vzdělaných lidí a současně klesala konkurenceschopnost. Nespokojení učitelé a nespokojení nároční studenti, kteří vědí, že by i ve stávajícím systému mohli získat více, také mluví sami za sebe. Rozčarovaná je veřejnost, která se doslýchá o školství většinou v souvislosti s nepříjemnými kauzami, skandály. Je roztrpčená a neví, komu a čemu má věřit. Domnívám se, že příčinou tohoto jevu je dlouhodobá nekoncepčnost vzdělávací politiky a kroky, které byly v minulosti činěny. Chci věřit, že v minulosti Poslanecká sněmovna reagovala v dobré víře na stávající stav a jednotlivé úkony vypadaly jednak logicky a v daném čase také správně. Protože však chyběla základní vzdělávací koncepce, nedokázali jsme říct, zda ty správné kroky vedou ke kýženému cíli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP