(15.50 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy a nyní navrhuji hlasovat o novele zákona 561 jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 340, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 138 z přihlášených 154 pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli a děkuji paní zpravodajce.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já děkuji vám, kolegové, a omlouvám se za lehký zmatek u písmene D. Tahle dlouhé pozměňovací návrhy jsem zpravodajovala poprvé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání, a to bodem číslo

10.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Putnová a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivan Ohlídal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 429/3.

Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Zdá se, že nikdo se nehlásí. Pokud tomu tak není, končím tedy rozpravu a chci se zeptat, jestli chtějí mít závěrečné slovo - paní navrhovatelka, prosím. Paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych jenom ve stručnosti připomněla, o co se jedná. My jsme se v této novelce vrátili ke lhůtám, které se týkaly jak oponentních posudků, tak potom v rámci usnesení na výboru jsme prodloužili i lhůty pro navrhování jednotlivých projektů, které jdou do hodnocení. Jedná se o technickou novelu, která může přispět ke kvalitě jednak hodnotitelů, a věřím, že i v prodloužené lhůtě ke kvalitě předkládaných projektů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Takže to bylo závěrečné slovo a my můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Ano, děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, postup hlasování bude velmi jednoduchý. Předtím ovšem je nutné konstatovat, že ve druhém čtení zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme ihned hlasovat o jednotlivých návrzích. Já si dovoluji popsat postup hlasování, který navrhuji.

Za prvé bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 429/3 pod písmenem A1. Potom bychom hlasovali o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 429/3, který vám byl dán na stůl stejně jako první pozměňovací návrh. A úplně na konec, za třetí, bychom hlasovali o zákonu jako celku.

Čili já bych poprosil, paní místopředsedkyně, abychom hlasováním vyjádřili souhlas s tímto návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Byl zde sdělen postup procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 139 z přihlášených 149 pro 105, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Můžeme přistoupit k prvnímu hlasování a toto hlasování se týká pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem A1.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím stanoviska. (Zpravodaj: Já mám stanovisko kladné. Stanovisko předkladatelky nebylo slyšet.) Zapněte si prosím mikrofon, paní předkladatelko. (Předkladatelka: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 140 z přihlášených 149 pro 115, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. A nyní přistoupíme k druhému hlasování, které se týká, jak jsem říkal, legislativně technických změn. Já vyjadřuji stanovisko kladné. (Předkladatelka: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 141 z přihlášených 150 pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: A nyní můžeme přistoupit k poslednímu hlasování, k hlasování o zákonu jako celku. Moje stanovisko je kladné. (Předkladatelka: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 429, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 142 z přihlášených 150 pro 121, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

A budeme se zabývat bodem číslo

11.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
České republikya o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku
České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor. Obdrželi jste sněmovní tisk 434/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. První se hlásí pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, já děkuji rozpočtovému výboru za projednání. Tato předloha měla jedinou ambici, a sice možnost zapojit pravidelné a pravidelně opakující se příjmy z dividend společností se státní účastí do pravidelných výdajů státního rozpočtu, a to sice jediných výdajů - výdajů z penzijního účtu. Současně s tím jsme měli ambici zrušit celou řadu překonaných titulů, které v dřívějších dobách Poslanecká sněmovna uznala za vhodné, aby z privatizačních účtů byly financovány, leč ta doba už dávno skončila.

Pozměňovací návrh pana poslance Babáka jde proti této filozofii, dokonce si troufnu říct, že jde nejenom proti programovému prohlášení této vlády, ale i proti závazkům minulých vlád, protože minulé vlády deklarovaly, že privatizační příjmy použijí do fondu dopravní infrastruktury a do fondu bydlení naposledy v roce 2009 a tak se také stalo, a tato vláda ve svém programovém prohlášení deklarovala, že privatizační příjmy použije výlučně k důchodovému spoření a k ničemu jinému. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP