(16.10 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Adam: Vážená paní předsedající, já nezpochybňuji hlasování, já bych chtěl jen pro stenozáznam opravit své minulé hlasování, kdy na sjetině to mám obráceně. Hlasoval jsem ne a na sjetině je ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným byl zpravodaj pan poslanec Jeník. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, byl jsem upozorněn sněmovní legislativou, že došlo k určitému nesouladu mezi pozměňovacím návrhem výboru pro sociální politiku a pozdějším pozměňovacím návrhem poslankyně Kotalíkové. Proto mi tedy dovolte v této rozpravě načíst následující podmíněnou legislativně technickou opravu vyplývající z přednesených pozměňovacích návrhů v tomto znění: V případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy poslankyně Kotalíkové uvedené pod písmenem C, se v usnesení výboru pro sociální politiku uvedeném pod písmenem A v bodu 6 slova "před 1. lednem 2012" nahrazují slovy "přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jen krátce zareagoval s tím, že komunistický klub nehlasuje podle toho, kdo předkládá zákony, ale o čem jsou. V tomto případě souhlasíme s vládním návrhem i s úpravami, které byly provedeny. Chci konstatovat, že zpřísnění režimu, které vyplývá z tohoto zákona pro nemocné, je z našeho pohledu potřebné vzhledem k tomu, že veřejné prostředky musí sloužit především těm, kteří jsou potenciálně nemocní, a že nechceme připustit, aby tyto prostředky byly tunelovány, v budoucnu chyběly a pak docházelo k různým asociálním reformám.

Chci říci, že pokud by pravicová koalice v minulém volebním období schválila můj pozměňovací návrh, který jsem předložil k tisku 436 již ve výboru 7. května roku 2008, a pan tehdy ministr, dnes premiér konstatoval, že je to moc pravicový návrh a že ho tedy nepodporuje, pak jsem ho přihlásil ve druhém čtení 10. 6. 2008, ale ve třetím čtení 25. 6. 2008 neprošel. Musím říci, že svým obsahem je téměř totožný jako vládní návrh po úpravě ve výboru pro sociální politiku, a proto jsem potěšen, že přece jenom došlo k prozření. Trošičku mě sice zaráží, že opravy ministerstva nakonec předkládali ve druhém čtení poslanci sice ze strany pana ministra, ale nečlenové výboru pro sociální politiku. To je trošičku k zamyšlení, proč k tomu došlo, ale možná se k tomu časem dopracujeme. Přesto konstatuji, že náš klub tento návrh bude podporovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navázala na slova svého předřečníka, který pochválil zpřísnění režimu. Ale také musím říci, že ve výboru pro sociální politiku došlo také k určitému zmírnění původní předlohy a týká se to především vycházek pro osoby s velmi výjimečnou intenzivní léčbou, kdy je možné umožnit i jiný režim doby vycházek, než který původně byl stanoven, právě vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a léčení.Takže to byla jedna změna.

A druhá, o které jsem již tady informovala při druhém čtení, se týká zmírnění potřebné doby pojištění pro výplatu sirotčích důchodů, které byly zmírněny natolik, že je možné vyplácet tyto sirotčí důchody právě mnohem širšímu okruhu těchto žadatelů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Prosím, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, já tedy rozpravu ukončím. Chci se zeptat, jestli chce mít závěrečné slovo pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Takže bychom hlasovali v tomto pořadí. Nejdříve legislativně technická oprava přednesená v rozpravě ve třetím čtení, potom pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem A s výjimkou bodu A6 usnesení výboru pro sociální politiku, dále pak pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem B usnesení výboru pro sociální politiku, pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem C, což byl pan poslanec Husák, a pozměňovací návrh A6 ve znění legislativně technické opravy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Je to všechno?

 

Poslanec Miroslav Jeník: Pardon. Jenom upřesním - písmeno A bylo usnesení výboru pro sociální politiku, písmeno B byl poslanec Husák a písmeno C byla paní poslankyně Kotalíková.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, to byl tedy návrh procedury. Já ji nechám odhlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 147 z přihlášených 149 pro 124, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technické opravě, kterou jsem zde přednesl.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Předpokládám, že stanoviska jsou kladná. (Ano.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 148 z přihlášených 153 pro 139, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Dále by to byly pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem A s výjimkou bodu A6 usnesení výboru pro sociální politiku. Stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 149 z přihlášených 154 pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Děkuji. Dále pak by to byly pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem B pana poslance Husáka. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 150 z přihlášených 155 pro 149, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Další hlasování jsou pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem C. Doporučuji. (Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 151 z přihlášených 155 pro 149, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Jeník: A poslední je pozměňovací návrh A6 ve znění legislativně technické opravy. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 152 z přihlášených 155 pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP