(16.50 hodin)
(pokračuje Babák)

16. V dosavadním článku 26 v dosavadních bodech 2 až 5, 7 až 9 a 14 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014.

17. V dosavadním článku 26 v dosavadních bodech 5, 7 a 11 až 15 se číslo 2014 nahrazuje číslem 2015.

18. V dosavadním článku 26 v dosavadních bodech 6, 7, 12 a 15 se číslo 2015 nahrazuje číslem 2016.

V dosavadním článku 94 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014. (V sále je trvalý neklid a hluk.)

Takže to by byl jeden pozměňovací návrh.

Dále bych potřeboval doplnit další pozměňovací návrh pod číslem B7 poslankyně Heleny Langšádlové a Michala Babáka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, dámy a pánové, prosím o klid v jednacím sále. Jsou načítány pozměňovací návrhy, je jich velká spousta. Prosím, abychom jim věnovali pozornost. Legislativa to musí též sledovat, tak vás žádám, abyste buďto opustili jednací sál, nebo věnovali pozornost projednávanému bodu. Nic mezi tím není možné.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji. Takže v pozměňovacím návrhu pod bodem B7 poslankyně Heleny Langšádlové a Michala Babáka bych potřeboval tento bod přeformulovat takto:

1. V článku 15 se za dosavadní bod 1 doplňuje nový bod 2, který zní: V § 5 odst. 3 zní: 3. Pohledávkou z úvěru se pro účely tvorby opravných položek rozumí pohledávka z titulu jistiny a úroku, pokud vznikla z úvěru poskytnutého bankou. 4. Nebankovnímu subjektu nebo vznikla plněním z bankovní záruky se subjektem se sídlem nebo bydlištěm na území českého státu, Evropské unie nebo na území jiného státu, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťovací prováděním výměny informací a smlouva byla sjednána jako smlouva o úvěru nebo smlouva o bankovní záruce podle ustanovení obchodního zákoníku 21 nebo podle srovnatelného právního předpisu členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťovací k provádění výměny informací, podle kterého se sjednává poskytování úvěru s výjimkou případu, kdy bude pro sjednání smlouvy o úvěru a jeho poskytování použito právo státu, který není členem Evropské unie ani jiným státem, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťovací k provádění výměny informací. A to i přesto, že použití tohoto práva umožňuje právo příslušného členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťovací k provádění výměny informací.

Ostatní body se přečíslovávají.

2. V článku 16 dosavadní bod 2 zní: Ustanovení § 5 a § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro pohledávky vzniklé před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení § 5 a § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dále bych rád doplnil ještě jeden pozměňovací návrh technicky a to je pozměňovací návrh N2 poslance Babáka, který bych doplnil o bod 16, kdy v textu zní: V článku 1. se dosavadní body 146 a 147 zrušují a následující body se přečíslují.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Babák. Nyní zde mám - s přednostním právem žádá o vystoupení pan kolega Bohuslav Sobotka, poté faktická poznámka, ale ta má přednost, takže faktická poznámka. Pokud nemá pan kolega Sobotka faktickou poznámku. Pokud ne, tak paní poslankyně Kristýna Kočí s faktickou poznámkou má přednost. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych si jenom dovolila podotknout, že to, co tady načetl pan kolega Babák (Předsedkyně volá důrazně po klidu!) není legislativně technická poznámka, a tudíž si myslím, že není ve třetím čtení prostor pro načítání takovýchto bodů. To mělo zaznít ve druhém čtení. Děkuji. (Potlesk z levé strany jednacího sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka paní poslankyně Kočí. Vyrovnáme se s ní později. Pan kolega Sobotka nyní s řádnou přihláškou, s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Kolegové a kolegyně, vážená vládo, § 95 jednacího řádu Poslanecké sněmovny upravuje poměrně podrobně třetí čtení návrhu zákona. V odstavci 2 se říká: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňujících návrhů, popřípadě podat návrh na opakovaní druhého čtení.

Rád bych položil několik otázek. Za prvé, zdali platí jednací řád Poslanecké sněmovny. Pokud dospějeme k názoru, že platí jednací řád Poslanecké sněmovny, tak pak podle mého názoru není možné předkládat věcné, vysloveně věcné návrhy změn tak, jak to učinil pan poslanec Babák. To je v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny a takto bychom zcela tuto úpravu mohli vyřadit. Mohli bychom načítat, po druhém čtení bychom mohli využívat pravidelně třetích čtení k tomu, abychom načítali jakékoliv věcné návrhy, které mění třeba takovou podstatnou věcnou náležitost, jako je účinnost zákona. To se asi všichni shodneme, že to není gramatický problém z hlediska výkladu. Není to chyba.

Evidentně pan poslanec Babák, když navrhoval jinou účinnost, tak to myslel vážně, nespletl se, a v tuto chvíli navrhuje zcela úplně odlišnou účinnost. Čili v každém případě jde o nový pozměňující návrh a já bych se rád přimlouval za to, abychom v této Sněmovně nevršili situace, kdy se porušuje jednací řád Poslanecké sněmovny. Myslím si, že je tady jednoduchý institut. Je to návrh na opakování druhého čtení. Je možné toto druhé čtení velmi rychle absolvovat. Sociální demokracie je připravena k tomu poskytnout všechny podmínky a jsme připraveni určitě se tady sejít příští týden a hlasovat ve třetím čtení, pokud vládní koalice cítí potřebu ten zákon ještě nějakým způsobem změnit nebo vylepšit.

V každém případě chci dát námitku proti tomu, aby se hlasoval tento pozměňující návrh. Není hlasovatelný podle mého názoru ve třetím čtení Poslanecké sněmovny podle našeho jednacího řádu. V případě, že tato námitka nebude přijata Poslaneckou sněmovnou, chci požádat jménem poslaneckého klubu sociální demokracie o to, aby tento rozsáhlý nový pozměňující návrh byl rozdán do lavic, tak aby všichni poslanci měli informaci o tom, o čem se tady hlasuje. Protože on není součástí sněmovního tisku, který slouží jako podklad pro hlasování. A já si vůbec nedokážu představit, na základě čeho tady budeme hlasovat, protože nikdo si určitě nedokázal zapamatovat smršť údajů, kterou tady vychrlil ze sebe pan poslanec Babák. A těžko si někdo dělal poznámky v té složité struktuře všech pozměňujících návrhů, které v tuto chvíli máme k dispozici.

Mě už samozřejmě mrzí, že se tady místo zřízení jednoho inkasního místa projednává druhá novela loterijního zákona, ale vládní koalice to tak asi chtěla. Čili to je skutečně její věc, že se rozhodla takhle brzy pustit do další rozsáhlé novely loterijního zákona. Je to trošku mimo mísu, mimo záměr vlády, který zřejmě měla, když předkládala tento návrh. Dobře. Vzpomínám si na to, jak tady všichni kritizovali přílepky a zavazovali se a přísahali ještě před rokem, že praxe přílepků v Poslanecké sněmovně skončí. Já bych to chtěl jenom připomenout těm, kteří to tady říkali. A vzpomínám si, že když Věci veřejné kandidovaly do Poslanecké sněmovny, tak říkaly: Ty ostudné přílepky, to musí skončit, to je strašná praxe, dávat návrhy na poslední chvíli, aby nebyl čas o nich debatovat, aby nebyl čas se nad nimi zamyslet! Toto jsou evidentně přílepky, které nemají s meritem zákona v řadě ohledů nic společného, a jestliže tedy je snaha, aby do budoucna praxe přílepků skončila, tak by bylo dobře, abychom začali tím, že nebudeme dávat přílepky ve třetím čtení, kam nepatří, a budeme dávat pozměňující návrhy tady na plénu výhradně ve druhém čtení v rámci dodržování jednacího řádu.

Znovu apeluji na všechny poslance a poslankyně, abychom respektovali pravidla pro naše jednání, a v případě, že tato námitka, kterou uplatňuji, nebude vyslyšena, žádám, aby tyto návrhy byly rozdány v písemné podobě, popřípadě aby se k tomu jasně vyjádřil legislativní odbor Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP