(17.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se o slovo hlásí ministr financí Miroslav Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já bych stručně zareagoval na pana poslance Sobotku. Jestliže novela zákona o dani z příjmu, která je součástí materie směřující k jednotnému inkasnímu místu, ruší daňové osvobození loterijních společností a zavádí loterijní daň, pak to v žádném případě není přílepek. To prostě logicky patří do zákona o dani z příjmu. Uznávám, že je to nový instrument, loterijní daň, která zatím dosud nikdy se v našem právním řádu neobjevila, ale logicky patří do zákona o dani z příjmu právě proto, že současně s tím dochází k tomu zásadnímu - zrušení osvobození od daňové povinnosti loterijních společností. Takže tady musím odmítnout, že se jedná o přílepek. Nejedná, je to prostě logická součást novely zákona o dani z příjmu.

V případě legislativně technického návrhu pana poslance Babáka by paní poslankyně Kočí a pan poslanec Sobotka měli zcela jistě pravdu, kdyby však ve druhém čtení nebyl načten panem poslancem Babákem pozměňovací návrh N1, který navrhl změnit účinnost celého zákona s výjimkou loterijní daně z 1. 1. 2013 na rok 2014. Návrh zcela jasně zazněl. Ano, to je věcná změna. Ta zcela jasně zazněla ve druhém čtení. Nicméně zazněla legislativně technicky nedokonale, protože nepostihla některé jiné paragrafy, kde se logicky účinnost objevuje také, a pan poslanec Babák tím, co tady načetl ve třetím čtení, nijak nemění věcnou náplň návrhu, pouze ho legislativně technicky zpřesňuje, aby se to skutečně objevilo ve všech ustanoveních této rozsáhlé materie, kde se to objevit má. Proto jsem hluboce přesvědčen, že se nejedná o nic jiného než o legislativně technickou úpravu té vůle toho návrhu, která věcně zazněla ve druhém čtení a kde nezaznělo nic jiného, než že se navrhuje odložit účinnost z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2014. Žádnou jinou změnu pan poslanec Babák nepřednesl. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že se jedná o legislativně technickou změnu. Koneckonců Sněmovna o tom může rozhodnout hlasováním. Nicméně pokusil jsem se to panu poslanci Sobotkovi a paní poslankyni Kočí srozumitelně vysvětlit, aby bylo zřejmé, že tady nikdo nepodvádí, že jenom technicky zpřesňuje věcný návrh načtený ve druhém čtení, který - znovu opakuji - neznamená nic jiného než odložení účinnosti z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2014. Žádná nová změna účinnosti nyní tady ve třetím čtení nezní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já jsem přesvědčena o tom, že se s tímto problémem vyrovnáme ve chvíli, kdy přistoupíme k hlasování. Pan zpravodaj nás seznámí s procedurou, navrhne hlasování o legislativně technické, pak padne nebo padla námitka o tom, že to není legislativně technická. Sněmovna bude muset rozhodnout, zda ano, nebo ne. Čili v tomto gardu navrhuji pokračování.

Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Pan kolega Vojtěch Filip jako první, pan kolega Miroslav Opálka jako druhý. Prosím, pan poslanec Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, paní a pánové, já bych rád věřil panu ministrovi Kalouskovi, protože to první, co říká, má racionální jádro. To skutečně existuje, to není přílepek, to je ve věci, kterou projednáváme, a je to otevřená část zákona. V tom s ním souhlasím. Ale když jsem poslouchal a snažil jsem se velmi podrobně poslouchat kolegu Babáka, tak musím říct, že to je typický příklad pro návrh na opakování druhého čtení, protože tak velké důsledky promítnutí té jeho špatně předložené části, to znamená odložení účinnosti zákona, samozřejmě není otázka jednoho zákona, ale více, a to, jestli postihl všechny věci, nebo nikoliv, to tady asi neposoudíme v tom textu. Čili souhlasím s tím, aby to bylo předloženo písemně, a zároveň navrhuji opakování druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto procedurálním návrhu - souhlasíte, pane kolego, abychom hlasovali po skončení rozpravy? Ano, souhlasí pan poslanec Filip, že dokončíme rozpravu, poté bude hlasováno o procedurálním návrhu na vrácení této normy do druhého čtení.

Faktická poznámka. Pan poslanec Miroslav Opálka má slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já rozumím tomu, že změna, která byla načtena legislativně technická, vzešla z K9. Takže asi těžko bylo možno namnožit dříve, ale mohla být už namnožena. Rozumím i tomu, co říkal pan ministr, že určitá logika by se tam dala najít, ale garantuji vám, že kdyby opoziční poslanec tak nedokonale navrhl text pozměňovacího návrhu, tak nepřipustíte takovouto legislativně technickou poznámku, změnu, úpravu a řeknete, že tento návrh je nehlasovatelný. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Pan kolega Miroslav Svoboda též faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem samozřejmě poslouchal slova pana ministra Kalouska, která zněla logicky, ale nicméně nemohu souhlasit, protože ve výčtu, jak jsem měl vlastně jedinou možnost poslouchat a zapojit svoji paměť do pozměňovacího návrhu kolegy Babáka, tak pochopitelně zazněly termíny i rok 2015 a rok 2016. To znamená, kdyby to bylo jen to jednoduché z 2013 na 2012 či opačně, tak dobře, ale zcela určitě tady zazněly i jiné termíny, jiná data a pochopitelně, jestli chceme schvalovat tento tisk tím způsobem, že jen tušíme, jaká je účinnost, ke kterým písmenům, větám, odstavcům a paragrafům se váže, tak potěš pánbůh tuto Sněmovnu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Také děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní další řádná přihláška pan poslanec Stanislav Polčák, poté pan poslanec Jaroslav Krupka. Pan ministr financí se hlásí s přednostním právem.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom velmi stručně odpovím panu poslanci Svobodovi. Opět se nejedná o nic jiného než o logickou návaznost jednoročního posunutí. To znamená 2015 zaznělo tam, kde bylo 2014, 2016 zaznělo tam, kde bylo 2015. Znovu opakuji, pan poslanec Babák neučinil nic jiného, než že upřesnil svůj návrh ze druhého čtení, kde účinnost posouvá o rok.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Polčák říká, že se nehlásí do rozpravy. Proto prosím o slovo pana poslance Jaroslava Krupku.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navázat na vystoupení pana ministra Kalouska, který určitým způsobem popsal pozměňovací návrh, který je označen písmenem L a který byl podáván spolu s paní poslankyní Andrýsovou, paní poslankyní Langšádlovou, poslancem Husákem a mou osobou.

Protože pan ministr vyjádřil souhlas s věcnou správností tohoto materiálu, nicméně by viděl trošku jiné, odlišné formulace a legislativní vyznění a současně se tady řekněme zavázal, že jeho resortní ministerstvo tuto legislativní úpravu v textu provede v souvislosti s novým zákonem, který by byl předložen do Poslanecké sněmovny tak, aby tato norma byla účinná od 1. ledna 2013, se souhlasem všech předkladatelů požádám Poslaneckou sněmovnu o stažení tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem L, tak tomu rozumím. Prosím, aby si to zaznamenal pan zpravodaj, protože se to bude týkat návrhu procedury, která bude před námi za malou chvíli. Ještě si kontroluji, zda se někdo hlásil do rozpravy, ale podle mých poznámek tady žádnou přihlášku nemám, proto se ptám. Pan kolega Cogan. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom rád teď upozornil na jeden aspekt týkající se části loterijní. A tady upozorňuji na aspekt týkající se pozměňovacího návrhu, který vzešel z rozpočtového výboru. Tento návrh se tváří samozřejmě z prvního pohledu rozdělení na jednu třetinu jako návrh velmi vstříc sportu a dalším obecně prospěšným věcem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP