(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tito dva poslanci už nejsou poslanci této Sněmovny, ale jsou poslanci Evropského parlamentu a mají dnes v tom Evropském parlamentu ostudu, protože neuvedli všechny informace, které se týkaly jejich aktivit spojených se společností IZIP.

Chci připomenout, že správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny opakovaně řeší kauzu IZIP a řeší to, jakým způsobem se této pijavice zbavit. Chci připomenout, že společnost IZIP inkasovala z veřejných rozpočtů mezitím zhruba necelé 2 miliardy korun. A když se společnost IZIP dostala do systému VZP, kdy získala první zakázky a první platby ze strany VZP, tak také to vypadalo velmi bohulibě a také to vypadalo velmi nevinně. Sice za tou společností stáli poslanci ODS, ale vše se odehrávalo pod heslem elektronizace našeho zdravotnictví. IZIP byla vydávána za progresivní projekt, tehdy ho také podporovala společnost eStat, která je z velké části tvořena lidmi spojenými s Občanskou demokratickou stranou, a společnost IZIP získala první smlouvu s VZP a následně docházelo k platbám v řádu stovek milionů korun. A dnes je většina členů správní rady VZP přesvědčena o tom, že tento projekt ve skutečnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna nepotřebuje. Dokonce jedna z koaličních stran v této věci podala trestní oznámení.

Já to říkám proto, že mám silný dojem, že se nám tady rodí kauza nové společnosti IZIP, nového IZIPu. Tentokrát v souvislosti s daňovou reformou a v souvislosti se zaváděním takzvané sociální karty. Vy víte, že sociální demokracie projekt sociální karty dlouhodobě kritizuje. Vy víte, že my jsme dokonce podali stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože máme vážné pochybnosti o tom, jakým způsobem Ministerstvo práce a sociálních věcí, pokud jde o projekt sociální karty, postupuje. Víte, že jsme upozorňovali tady opakovaně v Poslanecké sněmovně na to, že Ministerstvo práce spěchá se sociální kartou a že to je velmi podezřelé, protože spěchá tak, že rozjíždí projekt ještě dříve, než je schválena příslušná legislativa. Já si myslím, že je potřeba si připomenout vyjádření pana Šišky. Pan Vladimír Šiška je dnes náměstkem ministra práce a sociálních věcí a pan Vladimír Šiška byl jednatelem společnosti iDTAX. To je ta stejná společnost, kde pan ministr Drábek byl společníkem. Současný náměstek pana ministra Drábka Vladimír Šiška, dříve tedy jednatel společnosti iDTAX, nedávno prohlásil: Elektronické účtenky budou společný projekt s Ministerstvem financí. Vyhovíme vlastně i přání obchodníků, kteří již dlouho volají po nástroji, jenž by zamezil únikům spotřební daně. Stejně tak naši úředníci - míněno úředníci MPSV - budou upozorněni u položek, kde se vybírá spotřební daň, tedy u alkoholu a cigaret, že jde o závadný nákup, vysvětluje výhody náměstek ministra Šiška. Čili elektronické účtenky jsou zde líčeny jako projekt, který bude společným projektem MPSV a MF. Současně elektronické účtenky jsou produktem, který je spojován se společností iDTAX.

Já si myslím, že je potřeba, aby občané naší země přesně věděli, jaká je role společnosti iDTAX. Jaká je role pana ministra Drábka. Jaká je role pana náměstka Šišky. Proč zrovna sociální karty, které mají počítat i s elektronickými účtenkami, proč jsou pilotním projektem právě Ministerstva práce a sociálních věcí. A jak je možné, že vlastně bývalý společník a jednatel téže společnosti, která se zabývá elektronizací daňové správy, tak tito lidé se ocitnou v pozici náměstka ministra právě na ministerstvu, které se do takovéhoto projektu pouští. Vždyť tady je nasnadě, že je zde vážné podezření ze střetu zájmů. Je tady vážné podezření z toho, že zde může být protežována právě jedna konkrétní firma, se kterou historicky jsou spjati pan ministr i jeho náměstek.

Já si myslím, že stojí za to, aby ministr práce jednoznačně zde vysvětlil, jestli společnost iDTAX bude jakýmkoli způsobem spojena s nějakými projekty Ministerstva financí či projekty Ministerstva práce a sociálních věcí. Já o tom Ministerstvu financí hovořím proto, že jednak ho zmínil pan náměstek Šiška v citátu, který jsem vám zde připomenul, jednak v čele Ministerstva financí stojí rovněž ministr nominovaný stejnou politickou stranou, jaká nominovala pana Drábka a pana Šišku do čela Ministerstva práce a sociálních věcí. Já bych byl velmi rád, pokud by pan ministr Drábek zcela vyloučil, že se společnost iDTAX bude podílet jakýmkoli způsobem na projektech ať už Ministerstva práce, nebo Ministerstva financí. Pouze takovéto jednoznačné prohlášení, které vyloučí jakékoli vazby této společnosti, vyvrátí podezření na možný střet zájmů, který tady může existovat. Pokud takové prohlášení tady nebude, pokud se ukáže, že společnost iDTAX se bude podílet na jakýchkoli projektech ať už MF, nebo MPSV, tak tady máme novou kauzu IZIP. Pouze to nebude kauza IZIP v produkci ODS, ale bude to nový IZIP v produkci TOP 09. A myslím si, že je i v zájmu strany TOP 09, aby tyto pochybnosti jednoznačně vyvrátila.

Čili očekávám, že tento návrh bude schválen na program schůze Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. A chtěl bych požádat o to, aby nás pan ministr Drábek seznámil s tím, jaká byla a je jeho role ve společnosti iDTAX a zda tato firma se bude podílet jakýmkoli způsobem na projektech ať už jeho ministerstva, nebo Ministerstva financí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Tak to byly všechny tři - ještě pan kolega Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Mám jeden standardní procedurální návrh. (Potlesk a veselost v části opozice.) A potom... Já myslím, že jsme se na tom domluvili na poradě předsedů poslaneckých klubů, tak nevím, jestli je někdo překvapený. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. To je procedurální návrh.

Pak mám návrh na zařazení nových bodů, a to tyto body - navrhuji zařadit celkem 6 nových bodů: Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 z 1. schůze 24. 6. 2009 k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny. Další bod: Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 12 z první schůze 24. 6. 2010 k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny. Za třetí: Návrh na ustanovení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Čtvrtý nový bod navrhuji: Návrh na ustavení nově zřízených výborů. Pátý bod: Návrh na potvrzení předsedů výborů. Šestý bod: Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Navrhuji, abychom první tři body, které navrhuji, v případě zařazení do programu projednali dnes jako první tři body. Další tři body bychom projednali v okamžiku, kdy uplynou lhůty, které po případném projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou vyhlásí předseda volební komise. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím, abyste mi příslušné návrhy dal, pane kolego, abychom potom o nich mohli bez problémů hlasovat.

Ještě pan ministr Drábek se hlásí o slovo. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil velmi stručně reagovat na vystoupení pana poslance Sobotky.

Tak jak jsem již uvedl, a zopakuji to, protože opakování je nejspíše matkou moudrosti, společnost iDTAX, s. r. o, byla založena v roce 2009 na základě usnesení výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice. Jejími zakladateli a společníky jsem se stal já jako předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR společně s výkonným ředitelem Mezinárodní obchodní komory v ČR Vladimírem Šiškou a zástupkyní výkonného ředitele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP