(17.30 hodin)

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych tentokrát krátce, opravdu velmi stručně, zopakoval svůj konzistentní názor na institut trestní odpovědnosti právnických osob.

Já rozumím tomu, že stojíme ve dvojím ohni, na jedné straně před povinností naplnit mezinárodní závazek, a v tomto smyslu také rozumím ministru spravedlnosti, že má manévrovací prostor velmi zúžený. Na straně druhé zavádíme institut velmi pochybný, velmi abstraktní, a to určitý konstrukt kolektivní viny právnické osoby, který, jak říkám, má velmi pochybný charakter, protože všichni v tomto sále se zřejmě shodneme na tom, že představa o znásilnění, sexuálním obtěžování či vydírání právnickou osobou je představou skutečně velmi absurdní.

Já chci říct, že v mnohém nemohu jinak, než se ztotožnit s argumenty prezidenta republiky, že tento institut skutečně zavádí zpět institut kolektivní viny, a jsem také velmi znepokojen tím, že se tím odjímá povinnost státnímu zastupitelství a soudům řádně konat své povinnosti, protože usnadněním jejich práce by to nepochybně bylo. Ale já si myslím, že pokud budeme mít dostatečné nároky na policii, státní zastupitelství a českou soustavu soudů, tak nepotřebujeme tento veskrze pochybný institut trestní odpovědnosti právnických osob zavádět. Myslím si, že je to do značné míry alibismus a hledání jiného viníka, než je konkrétní, protože jistě se všichni shodneme v tom, že za trestný čin v konečném důsledku vždy musí odpovídat zcela konkrétní viník, a jen obcházíme neschopnost policie, státního zastupitelství a soudů tohoto konkrétního viníka odhalit, postihnout, usvědčit, odsoudit. Jen zjednodušujeme práci. Čili domnívám se skutečně, že je to jen alibismus justičních orgánů. My jsme šli cestou trestní odpovědnosti, nikoli správní odpovědnosti, argumenty jsme si tu již zopakovali.

Zejména proto, že při projednání v Poslanecké sněmovně v předešlých třech čteních, kdy tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, nepřiklonili jsme se k mému pozměňovacímu návrhu, který alespoň odstraňoval ten zásadní tzv. trest smrti pro právnickou osobu, to znamená trest zániku právnické osoby bez dalšího, tak tento pozměňovací návrh nebyl podpořen a tzv. trest smrti pro právnickou osobu byl v návrhu zákona zachován. Čili kolektivní trest pro všechny - zaměstnance, akcionáře, obchodní partnery. Já si myslím, že je to skutečně velmi tvrdé, velmi zbytečné a velmi nespravedlivé. Proč by za tento kolektivní čin mělo pykat takové množství lidí a neměly by soudy a státní zastupitelství najít zcela konkrétního, adresného viníka, který za takovým trestným činem nepochybně v konečném důsledku vždy musí stát?

Zopakuji tedy svůj konzistentní postoj, že v této podobě návrh zákona nemohu podpořit a musím podpořit veto prezidenta republiky, protože skutečně ten zákon má jediné dopady - kriminalizace podnikání, zvýšení nezaměstnanosti, ohrožení smluvních vztahů a smluvních jistot partnerů právnických osob, a skutečně nevidím důvod, proč by takové množství lidí mělo pykat za pochybení zcela konkrétních viníků, kteří se tímto své odpovědnosti vyhnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Prosím, paní zpravodajka poslankyně Suchá.

 

Poslankyně Jana Suchá: Já bych jenom chtěla upřesnit, že tento zákon nepřejímá všechny trestné činy, které jsou v trestním zákoníku, takže zde zmiňovaný trestný čin vraždy nebo znásilnění v tomto zákoně není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud se nikdo dál nehlásí do rozpravy, mohli bychom rozpravu ukončit a měli bychom hlasovat. Požádal bych, aby se všichni dostavili do sněmovny.

Budeme hlasovat. Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Takže prosím všechny, aby se tady opravdu shromáždili, budeme potřebovat 101, už je kvorum nastaveno. Prosím, doufám, že se všichni tedy dostavili, kdo jsou v dosahu, a můžeme se do toho pustit.

Já vám přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle sněmovního tisku 285/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 35, přihlášeno je 166, pro hlasovalo 120. Konstatuji, že usnesení je přijato, zákon bude vyhlášen.

 

Ale musíme ještě projednat i zákony návazné. Takže prosím vás, ten další návrh, který je také vrácený prezidentem republiky a který se týká téhož předmětu, je to

3.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 286/3/ - vrácený prezidentem republiky

Jsou to tedy zákony navazující na ten, který jsme právě odhlasovali. Požádal bych ještě jednou paní poslankyni Janu Suchou, jestli by se k tomu vyjádřila. Stanovisko prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji za slovo. Stejně jako předcházející zákon, i tento zákon byl přijat Poslaneckou sněmovnou, Senátem a stejně tak byl vrácen prezidentem republiky se stejným odůvodněním. Opět navrhuji Sněmovně, aby setrvala na tom původním znění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevírám rozpravu. Do rozpravy už se nehlásí nikdo, takže rozpravu končím. Budeme zase hlasovat. Článek 50 odst. 2, jak jsem řekl, stanoví, že opět tady potřebujeme 101. Už je to nastaveno.

 

Budeme tedy hlasovat i o následujícím návrhu usnesení, které ještě přečtu: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle sněmovního tisku 286/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 36, přihlášeno 168, pro 123, proti 27. Takže i toto bylo přijato.

 

Přijali jsme usnesení a zákon bude vyhlášen. Ukončuji projednávání těchto dvou bodů.

Kolegové, vzhledem k tomu, že přecházíme k sérii návrhů zákonů, které nám přišly zpátky ze Senátu, musíme nejdřív umožnit vystoupení senátorům a senátorkám. Já bych to přečetl pohromadě. Jedná se o senátora Jaroslava Doubravu, Veroniku Vrecionovou, Jiřího Čunka, Jiřího Dienstbiera, Martu Bayerovou, Ivo Bárka, Miroslava Antla, Karla Korytáře, Richarda Svobodu, Radka Sušila, Jana Žaloudíka, Miroslava Nenutila a Boženu Sekaninovou.

 

Zeptám se vás, kdo souhlasí s vystoupením těchto senátorů a senátorek.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37, přihlášeno 171, pro hlasovalo 145, proti 2. Bylo to přijato, vystoupení senátorů bylo umožněno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP